Koborgshus.

 

Lagman Esbjörn Sämundsson och sex män dömer mellan herr Severin Hansson i Oviken och bönderna i Häggen, Myckelåsen och Häxåsen om gränserna för skatteskogen under Koborgshus

 

 För alla män som detta brev ser eller hörer läsas tillkännager vi som här efter nämnes som är Esbjörn Sämundsson i Ösa  lagman i Jämtland, Tore i Jacobsås edsvuren lagrättsman, Nils i Gisselåsen edsvuren lagrättsman, Gunnar in Wattjom, Erik i  Åbbåsen, Oloff i Åbbåsen  och Martin i Backen  med detta vårt öppna brev att  åren efter Guds födelse MCDLXXX, på det andra året onsdagen näst efter jul ( 2 Jan. 1482) mötte värdige fader och herre  Ärkebiskop Jacob i Uppsala allmogen i Oviken.

Då kom Mikel  i Häggen och Torkil i Myckelåsen, klagade på herr Severin Hansson, kyrkoherde i Oviken, i så måtto att herr Severin hade lagt under sig mer skog vid Koborgshus än honom tillkom, då  unnade före nämnde värdige  fader och herre ärkebiskop Jacob att  Severin, Mikel och Torkil skulle få utse  sex dannemän med före nämnde lagman. Och de dannemän som bleve valda skulle  ha makt att pröva och döma emellan förenämnda Herr Severin, Mikel och Torkil så som de kunde ansvara inför Gud.

Likaledes tillkännager vi att då välborne mannen Peder Karlsson fogde över Jämtland och  Sparbu mötte  allmogen i Oviken samma år som förr är sagt första lördagen i fastan, begärde Peder Karlsson att vi före nämnda skulle i detta ärende pröva, döma och rätt skipa.

Då kommo vi till skatteskogen som nu ligger under Koborgshus samma år som förr är sagt, måndagen näst före Helga Lekamens dag. Herr Severin,  Mikael och Torkil var närvarande och Mikael hade med sig sina tre söner och sin broder Peder i Lockåsen  och Anders Andersson i Häggen hade med sig sin styvfader Hans in Wiken och sin moders broder Jacob i Kläppe som också klagade i samma ärende.

Och tillkänngav den före nämnde Mikel för oss alla att skatteskogen i Häggen och flera skogstrakter som nu ligger under Häggen ej räcker längre än till ån som heter Kallasickla men sade att de ville nyttja och bruka allmänningen emellan åarna som de förr hade gjort medan det var Konungens allmänning.

Och kunde vi ej pröva och  finna att Herr Severin hade brukat något ovanför åarna utan emellan åarna som nu är hans skatteskog. Då dömde vi med full verkan  dom i mellan Herr Severin och förenämnde män från Häggen att Herr Severin ska ge männen från Häggen tre giltiga svenska mark i godvilja  för deras nyttning  och männen från Häggen ska ge Herr Severin ett kvittobrev med dannemännens vidhängade sigill innan nu nästkommande Sanct Johannes baptiste dag.

Likaledes tillkännagav före nämnde Torkil för oss att skatteskogen i Myckelåsen ej når längre än till den å som heter Kallasickla och bekräftar vi  att Herr Severin och Torkil blev överens, med hand och  mun,  att skogen söder om ån ska ligga under Koborgshus och skogen norr om ån ska tillhöra Myckelåsen till evärderlig ägo och odel på båda sidor.

Likaledes gränsen mellan Koborgshus och Häxåsen som Herr Severin och Halward i Häxåsen, Gud vare hans själ nådig,  hade gjort och uppmärkt i vittnens närvaro. Den gränsen dömde vi  att gälla som stadig och obrytelig till evärderlig ägo och odel på båda sidor i så måtto att Herr Severin ska ge Olaff i Häxåsen, som nu är gift med före nämnde Halwards syster Ingeborg, en giltig svensk mark i godvilja, och Olaff och Ingeborg ska ge Herr Severin ett kvittobrev med dannemännens vidhängande sigill  innan nu nästkommande Sanct Peders dag. Till vilket Herr Severin och Olaff strax samtyckte med hand och mun.

Likaledes tillkännager  vi att vi har gått runt hela Koborgshus  skatteskog, och noggrant  undersökt och sett, vilket är från Koborgshus, och följde så den å som heter Kallasikla med strömmen ned till där norra ån och södra ån kommer samman och följde så södra ån mot strömmen upp mot Häxåsen till de märke som är fem skåror på tre sidor av ett furuträd, sedan nord i en holme vid en liten tjärn, det märket är gjord med sten och fem skåror på två sidor av ett furuträd och sedan nord i Brattholmen, det märket är gjort med sten och fem skåror på två sidor av ett furuträd och sedan nord i ån som heter Kallasikla, det märket är gjort med sten och   fem skåror på tre sidor av ett graneträd, och följde så strömmen  till Koborgshus igen.

Denna före nämnde gräns och skatteskog hava vi prövat och dömt med full verkan och ( allan)  att marken och skogen ska lyda stadigt och obryteligt  under Koborgshus till evärderlig ägo och odel  och allt det som nu är gjort i åker och äng och allt det som hädanefter göras kan i före nämnda skatteskog mellan åarna, det ska bli under samma skatt till konungen som förr är dömt och stadfäst med vidhängande sigill på pergament. Till yttermera visso och bättre säkerhet så  fästa vi, Esbjörn Lagman och Nils i Gisselåsen våra sigill på detta brev, och vi övriga före nämnda  som ej har sigill vid denna tid  bjuder hederliga män som är Herr Karl i Brunflo, Herr  Laurens i Sunne, kyrkoherde Karl Yriansson i Hov, Karl i Funäs, länsman och Sven i Vigge att de må fästa sina sigill på detta   brev som är skrivet på Koborgshus samma år som förr är sagt, tisdagen  näst före Helga  Lekamens dag.

 

Källa: JHD 2 nr 161, sid 156.       Avskrift  Kurt Nordman

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till arkiv