Hallens Härads Rätt den 29 mars 1701.

 

 Det föredrog Hans Olsson i Önstad huruledes som igår som var den 28 Marty, på Norderön en olyckshändelse sig tilldragit med Dragon Jacob Hallman, vilken där legat sjuk i stark Brännsjuka vid pass två veckor, så att de måst över honom vaka, men nu på någre dagar han givit det hopp, som han skulle komma sig före, den 28 om morgonen hade han på begäran fått mat, och sedan han ätit, stigit upp och satt sig vid spisen och därpå litet gått ut, då Corporal Bryggmans hustru som honom vaktade, sett efter i fönstret vad han skulle taga sig före, och emedan han hade låst upp och gått in i sitt herberge på gården, varest han hade sin lilla egendom, hade hon låtit bli att gå efter honom, men som han dröjde, hon förfogat sig dit, då han legat lika som han sovit, därföre hon velat väcka honom, och bett honom gå in och inte ligga där och frysa, men som han intet vänt sig, hade hon närmare gått till honom, och då funnit blod rinna ur huvudet, det hon tänkt i förstone vara av näsblod, dock omsider förstått, att med honom ej var rätt, utan han var död, och så in …hans, då där funno bössan ligga bredvid honom, av honom skjuten vid tinningen genom huvudet, och fördenskull, de ej torts sig vidare med honom befatta,

sig  yttrade och Bryggmans hustru Rachel Olsdotter, vilken efter en allvarsam åtvarning gjorde samma berättelse hon tillika med Hans och Bryggman, betygade att under sjukdomen han har varit mycket svag, men där aldrig av honom förstått, att han haft sådane tankar, utan eljest……… han  hade ock dagen före varit mycket yr så att de måst vakta honom, men den dagen olyckan skedde, syntes som vore han bättre.

Nämnden intygade, att han hade ett sådant slag av påbrå, som äro svagsinte, efter hans moder den passion som oftast påkomme, en hans broder är alldeles galen, så att han någre år måst föras  manna mellan  med vett.

Och alldenstund Härads Rätten ej annat kunde finna, än att denna Dragon Jacob Hallman, uti dess raseri,  och av den svåra sjukdomens förflytande finnes svagsint, har sig denne olycka tillskyndat, och bör den för hans skull hans kropp, utsides på kyrkogården utan ceremonier nedgrävas; föllin av det 4 Cap. Hägne balken, vilket med  underdånigaste högsta vördnad, Lagl. Hovrättens Högrättvisa correction underställes. 

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till arkiv