Hallens Härads Rätt den 16 oktober 1717.

 

 

Landsmannen i Tingelaget Nils Sveding har i dessa dagar velat sammankalla allmogen att svara till, det vad som befallningsman under den 3 oktober utskriver att Landsmännen skulle tingföra alla dem som intet gjort Crono råg forslen, ifrån Bräcke,

rågen förvandlat och bakat till Succarie bröd, uppläggandes Crono Befallningsmans ordres om samma råg forsel från Bräcke av den 10 juli och den 19 augusti med utsatt termin och den 20 juli och påminnelse den 19 augusti att fortfara men ändock ej mere än 61 tunnor som forslats av detta Tingelag. Var igenom händer att rågen ligger ännu i Bräcke, och med förvandlingen ingen ting tillgjord.

Häremot förklarade allmogen att de 2: ne gånger varit åstad att forsla men ingen råg varit i Bräcke, ty första gången när de uppå befallningsmans ordre, juni, vore kommne till Bräcke med stor möda att göra uttag från den 3 till den 6 juli, då alltsammans var uttagit, och inom samma månads slut vore förvandlat, så var ingen råg tillfinnandes utan sedan allmogen legat och väntat någre dagar måst resa hem förgäves, som även hänt andre tingbudne gången uppå ordre den 10 juli då åttäkten skulle även nu tillrest men på halva vägen allesamman måst vända när som en Tingelag kommit åter med intet.

Landsman tillstår att detta så var men vill förmena det allmogen sedan kunnat tillresa, efter påminnelsen den 19 augusti samt den 28 augusti kunnat fara åstad. Däremot påstår allmogen att den varit hindrade vid generalmönstringen och forslen därvid; Septembri uppå ordre den 13 farit åstad och då de som icke själva hunnit accorderat därom genom vike män så att allmogen vill hålla sig ... allenast vad bakningen angår, den säga de sig tvärt av intet sig att intyge för okunnigheten, den Läns- som Landman i Rätten där uppå som framforslat råg och intet examinerades, och fanns att hustru Kerstin Jonsdotter i Överhallen ingen gång varit åstad i Hallen, med någon därom accorderat.

Varföre Rätten därföre detta överväget och finner för nödigt att utsätta detta mål till ett annat Ting att Befallningsman Välbetrodde Bertil Alander måtte där instämma .......

och allt av actore rätten bliver deducerat, blivandes dock de av allmogen som intet fullgjort sin framforsel med Cronorågen och dess förvandling med Succarie bröd må nu allvarligen ansagde . kvarter antaga samma forsel och rågen att förvandla till påbuden Succarie bröd, och det till att undvika ett välförtjänt straff för olyden och förgätenhet mot Konungens bud.

 

Tillbaka