Hallens Härads Rätt den 24 oktober 1721.

 

 

Sedan Härads Hövdingen satte sig uti Rätten påkallades Nämnden då tre framstego och berättade att de under påstående Regementsmöte i desse dagar är tagne till soldater för sine vacante Nummer, Krigsmans Eden jämtväl tvingades avlägga så att detta som andre Tingelag gamla gråhåriga män; därvid också tillgått att drängar om 18 år icke vill antagas utan bonden själv änskönt han var 70 år. Vilket Nämnden av detta Tingslag begärte att Härads Hövdingen ville berätta höga Kongl. Hovrätten att underställa Hans Majestät. Betygandes på sin Ed varmed de äro förbunden sin överhet att den ej annat ser än hemmanen på detta sättet bliver öde.

Och som Härads Hövdingen ej fann sig av sådane till besittare och domare ämbetet uti Härads Rätten ej kunna betjäna eftersom därtill fordras efter lag dannemän.

Därföre tillsades Länsman Nils Sweding att utse andra som äro fri från andra tjänster i var rote där den finnes som är rätta bönder och dannemän, då förevarande Nämndeman Jon Halvarsson i Trusta antogs, Jöns Persson i Åhn, Pär Ersson i Mårtensund, Helge Jöransson i Böle, Mårten Mårtensson i Bäck, Carl Hemmingsson i Trusta, Olof Andersson i Hjälsta.

Men som efter Länsmans med övriga av Tingslagets allmogen betygade inga bönder funnes uti 3 ne Nämndemäns rotar som äre fria soldattjänsten; så måtte Härads Hövdingen låta dem som här till den stått sitta och allenast intaga andra utom rotarna, Nils Nilsson i Kvitsle, Nils Kielsson i Gåije och Lars Hellinsson i Iffelnäset, flere kunde icke fås.

 

Tillbaka