Branden i Myckelåsen

 

Den 10 maj 1750 brinner Myckelåsen. Det är mitt i veckan, en onsdagsförmiddag och det blåser hårt. Elden sprider sig snabbt mellan de tätt stående husen och på kort tid är de två bondgårdar som utgör byns enda skattehemman, med allt vad där är byggt, lagde i aska. Kvar finns två eller tre torp samt fäbodar som tillhör Norderö och Verkö byamän. 

Fem år tidigare hade Landshövdingen stadfäst en förening, en överenskommelse, om brandstod. Den hade ingåtts mellan alla tingslag i Jemteland och innebar att hela Jemteland, vid brand skulle lämna brandstod, ersättning, för hus som de voro när de nedbrändes och för förråd som gått förlorat. Men detta gällde endast om det var en vådeld. Om olyckan vållats av försumlighet eller vårdslöshet gavs ingen ersättning. Denna sak måste prövas i domstol. Tid och plats för förhandling skulle kungöras så alla åboer inom landskapet hade möjlighet att vid tinget sin rätt bevaka. 

Tack vare denna brandförsäkring så vet vi nu en del om branden i Myckelåsen och om de hemman som drabbades. Fem dagar efter branden, den 15 maj, utses av Häradshövdingen, Länsman Johan Broman och Nämndemännen Erik Göransson i Höge och Pär Nilsson i Svedje till Synemän. Deras uppgift är att göra en brandutredning och värdera det som gått förlorat. Vållandefrågan är viktig. Hur hade det gått till, vad hade orsakat branden? De är färdiga med sitt arbete den 23 maj. 

Enligt lag och förening meddelades nu från alla predikostolar i Jemteland att den 27 September 1750 vid Härads Rätten i Hallens Tingslag det ärendet skall prövas, huruvida bönderna Helje Jonsson och Pär Olofsson i Möckelåsen har rätt till brandstod för sin förlorade egendom. När förhandlingarna i tingsrätten börjar, lämnar Synemännen lämnar sin rapport och Helje Jonsson kallas fram.   

Protokollet berättar:

Häradsrätten efterfrågade alltså först, på vad sätt elden löskommit, varom Helje Jonsson nu gjorde lika berättelse som vid synen, nemligen att elden har innemot middagen den 10 Maj kommit lös i taket av ett gammalt visthus, som tillhörde honom, och stod österst i gården, fastmed  stuve-raden, dock vore gästestuvan och kammaren, varuti då ej eldades, närmast där intill, sådan eld har därefter antänt  våningshusen och sedan alla de andra, och ej i det då varande starka västervädret kunnat släckas, före än bägge gårdarna voro i aska lagde. Och skall Helje Jonsson ej annat veta eller förstå, än att elden lös kommit genom någon gnista blivit av vädret sänd ifrån vardags stuvan, den han den dagen hade litet eldat. Pär Olofsson han då ej varit hemma, varandes icke eller hans våningshus, ehuru gårdarne voro sammanbyggde belägne så när intill det antände visthuset, som Helje Jonssons. I övrigt nekade Helje Jonsson alldeles, att elden har genom hans vårdslöshet eller vållande lös kommit, och anböd sig med ed sådant besanna..

 

Två vittnen hade kallats. Dragon Johan Källsson Siljeström och bonden Ivan Olofsson i Welje inställde sig och berättar som följer: 

Johan Siljeström; att den 10 Maj detta år, han varit hos Helje Jonsson och gjort skor, har ett litet barn kommit in och sagt, att eld var uppgjord på kvarnherbergs-taket.  När folket därpå gick ut, var hela det gamla visthuset i ljusan låga, varigenom längs våningshusen och sedan alla de övriga husen blevo, under blåst, av starkt västanväder, antände, och inom en kort stund i aska lagde, ehuru all flit användes till eldens släckande.

Helje Jonssons  skorstenar hava då varit svansgjorde, och vet Siljeström ej, på vad sätt elden kom lös, utan skall hava synts troligast, att någon gnista flugit med vädret ifrån skorstenen av vardagsstuvan, därest då var litet eld, till det  gamle visthuset och fästat sig i taket, som var tämmeligen gammalt och föskigt, som hans ord lydde.

 Ivan Olofsson var den 10 Maj vid pass 10 före middagen, till kvarnen, och blev av Pär Olofssons lilla dotter budad, att komma till eldens släckande i Möckelåsen, och har, vid hans ankomst, det gamle visthuset eller kvarnherberget varit så mycket bränt, att taket då började falla, varefter de övriga husen blevo jemväl antände. Ivan Olofsson har förr åtskilliga gånger varit i Möckelåsen, och vet, att eldstäder och skorstenar voro i gott stånd, men att taket på det gamla visthuset var föskigt och halvruttet.

På tillfrågan svarade vittnet, att den dagen har varit starkt västerväder, och att han då hört sägas att elden hade lös kommit genom någon gnista ifrån Helje Jonssons vardagsstuva.

 

Efter att hört vittnena övergår man till synemännens rapport. Enkan Lucia Mårtensdotter, Dragonen Anders Söderberg och drängen Mårten Jönsson hade även mist förråd som de haft hos Helje Jonsson. Allt som funnits på gårdarna hade blivit lågornas rov och Synemännen lämnar en förteckning och värdering av det som gått förlorat.

 

Helje Jonssons husbyggnad                                                 Daler Öre

 

1.     Vardags stuva, med kammare och förstugsrum,

          i nytt eller fullkomligt stånd                                                         75

2.      Gäst stuvan, likaledes ny                                                             45

3.     Sädesbod eller stolpherberge, uppsatt 1718,                                         

                      är värderat till                                                                 30

 4.     Visthus med stolpar under                                                           15

 5.     Sädeslada, uppbyggd år 1745                                                     45

 6.     Stall helt nytt med gott tak                                                           30

 7.     Fähus något                                                                                  8

 8.     Hemliget hus, helt nytt                                                                   2

 9.     Redskapshus med plank på stolpar, samt tak och portar                4

10.   Källare med stenmur på sidan och träbotten över                          10

11.   Foderlada gammal men brukelig till en tid                                       5

12.    Port och lider i gott stånd                                                              5  

        

       Dessutom skola, efter uppgivande, vare uppbrände för

       Helje Jonsson 16 tunnor korn, á 5 Rdr 10 2/3 öre tunna            85   10 

       Fyra tunnor ärter á 4 Rdr 10 2/3 öre                                            21  10

       Fyra tunnor mjöl av ärter och korn                                               21  10

       26 skylar säd                                                                               10

       Enkan Lucia Mårtensdotter       2½ tunna korn                        13   10

                               

       Dragonen Anders Söderberg      2 tunnor ärter                        10   21

 

      Drängen Mårten Jönsson            2½ tunna säd                       13   10 

 

Pär Olofsson har lidit skada å följande hus och egendomar; nemligen:

 

 

 1.   Vardags stuva med förstuva och kammare,

                      byggd upp år 1748                                                          75

1.            Gäste stuva uppsatt år 1730, vid branden i gott stånd             22  16

2.            Kornlada i försvarligt stånd                                                    30

3.            Stall, nytt och fullkomligt                                                        30

4.            Fähus, uppsatt år 1746 med fullkomligt tak                            45

5.            Sädesbod med dubbelbotten, byggd år 1744                         45

6.            Visthus, något gammalt                                                          15

7.            Foderbod , i gott stånd                                                          10

8.            Källare med stenmur på sidan om och träbotten                     8

10.          Redskapsbod byggd år 1750                                                 7   16

11.          Hemliget hus gammalt                                                            2

 

Dessutom är genom vådelden uppbrände Tjugo Tunnor korn, två tunnor Ärter, en halv tunna råg och fyra      tunnor mjöl av korn  och ärter

tillsammans                                                                                        141     21 

      Halm till fyra lass                                                                            3

      Hö till sex lass                                                                                 6

      Kreatur: en årskalv och en killing                                                    2

 

Häradsrätten konstaterar att bevisläget är oklart:

Och alldenstund det ej annars kunde utletas, på vad sätt elden lös kommit, eller huru mycket av säd, foder och kreatur Helje Jonsson och Pär Olofsson, Enkan Lucia Mårtensdotter, Dragonen Anders Söderberg och drängen Mårten Jönsson hava genom denna eld förlorat; för den skull som alla förenämnde intygades vara av god frejd, så prövades att Helje Jonsson måtte med ed visa att elden, som den 10 Maj innevarande år uppbränt hemmanen Möckelåsen, ej är av hans vangiörne eller vållande lös kommen; så ock att Helje Jonsson, tillika med alla andre förr bemälte, måtte med ed så  styrka, det de genom berörde eldskada mistat så mycken säd jämte foder och kreatur, som vid synen angivits och här fram utsatt är; vilka eder de efter föregången varning och undervisning, var för sig med hand å bok avlade.

När ederna avlagts avkunnades dom. Häradsrätten finner att eldskadan  å skattehemmanen Möckelåsen timat av våda;  och att i följe därav och enligt lag och brandstodsförening hela Jemteland har att lämna brandstod till Helje Jonsson med Tvåhundrasjuttiofyra Daler Silvermynt för nedbrunna hus och Etthundrasjuttiofem Daler 10 öre i samma mynt för uppbränd säd, mjöl och foder; till Pär Olofsson med Tvåhundranittio Daler Silvermynt för hus och Etthundrafemtiotvå Daler  21 2/3  öre i samma mynt för säd, foder, mjöl och kreatur.  

De tillsades därefter att hos Herr General Majoren och Landshövdingen, samt Commendeuren av Kongl. Majt. Svärdsorden, Högvälborne Baron Axell Johan Gripenhielm, i ödmjukhet sig anmäla,  om anordning  på denna brandstod, bestigande till en summa av Åttahundra nittiotvå Daler silvermynt.

 

Helje Jonsson och Pär Olofsson fick pengar och kunde tack vare det bygga upp sina hemman igen. De  byggde inte sina hus så tätt tillsammans som tidigare.  Om det var  en lärdom från branden vet vi inte.  I skattelängder och domstolsprotokoll kan man finna uppgifter om ödesbölen eller ödesgods. Det är  bosättningar som av någon anledning har övergivits av orsaker som vi ofta inte vet, det kan vara epidemier som digerdöden, eller missväxt  som gett ren skär nöd men det kan ju  också vara olyckor som den i Myckelåsen för 250 år sedan när man trots all flits användande inte kunde rädda sina hem.

 

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv