Hallens Härads Rätt den 8 September 1756.

Uti en till Sunne Härads Ting instämd tvist mellan Helge Jonsson i Möckelåsen och Anders Jacobsson i Böle angående en mössa, begärte parterne , att deras vittnen måtte, till undvikande av lång och kostsam resa, vid detta Ting höras och som Härads rätten fann skäligt att därtill samtycka, så förekallades Pär Nilsson i Svedje och Erik Mårtensson i Getåsen ; vilka, utan jäv, avlade Ed, och berättade:

Pär Nilsson , att han på nästlidne Kyndelsmässo marknad har uti Fanbyn hört Helge Jonssons son Johan Heljesson säga, att hans fader hade sålt en häst till Erik Mårtensson i Getåsen, och hade fått tre mössor som varit räknade under betalningen, ibland vilka den och skall varit som Johan Heljesson hade på huvudet, vilken varit av rött fint kläde i kullen och Islands rävskinn till bräm. Upplästes och vidkändes.

Eric Mårtensson berättade, att han sista Kyndelsmässo marknad, uti Fanbyn köpt en häst av Helge Jonsson och däreföre givit honom Etthundrade alnar blaggarn och tre mössor, varav en med röd kulle kostade sex daler och de övrige tvenne fem daler Silvermynt vardera. Erik Mårtensson har ock näst före marknaden sålt till Anders Jacobsson en mössa med fint rött kläde i kullen och Islandsrävskinn till bräm, alldeles lik med den som Helge Jonsson fått. Uppläst och vidkänt.

Härom blev alltså efter begäran Häradsrättens bevis meddelat.

 

Samma dag .

Förekom Anders Jacobsson i Böle , och anmälte det han till Sunne Härads Ting låtit inkalla Helge Jonsson i Möckelåsen, angående en bortkommen mössa, som hos Helge skulle blivit igenfunnen; anhållandes därföre, att hans vittnen i berörde sak, måtte, till undvikande av lång och kostsam resa bliva vid detta Ting hörde. Och som Häradsrätten det beviljade, och Helge Jonsson även var nu närvarande; så förekallades Anders Jacobssons i Böle vittnen Erik Pärsson i Brasta , Olof Gudfastsson i Ytterhallen och Pär Pärsson i Kläppe, som efter avlagd vittnes Ed , berättade:

Erik Pärsson, att under sista Gregori marknad på platsen, har han hört Anders Jacobsson säga, det han tycktes igenkänna sin mössa på Helge Jonssons i Möckelåsen huvud och att han som märke på sin mössa hade en mässingsnål bakuti; därefter gick vittnet med Anders Jacobsson till Helge Jonsson, då Anders Jacobsson bad om lov att få se på hans mössa vartill Helge Jonsson samtyckte; vittnet såg ock att en mässingsnål satt bak uti samma mössa. Uppläst och vidkändes.

Olof Gudfastsson , att han första Gregorie marknadsdagen på platsen, har, efter Anders Jacobssons begäran, följt honom till Helge Jonsson, då Anders begärt att få se på hans mössa, och innan han tog den av huvudet sagt att om det vore hans mössa satt där en mässingsnål bak uti på högra sidan om brämet, och när Anders Jacobsson vek ner mössan såg vittnet att sådan nål satt där inuti. Uppläst och vidkändes.

Pär Pärsson vittnade att han under Kyndelsmässo marknad var hos Nils Månsson i Fanbyn över natten, och sett att Anders Jacobsson i Böle hade en ny mössa med fint rött kläde i kullen och Islands rävskinn till bräm, då vittnet varnat honom och bett honom sätta märka på sin mössa, därefter och vittnet tagit en något stor mässingsnål, som han fastsatt på andra sidan, bak i brämet. Upplästes och vidkändes.

Häradsrätten fann alltså skäligt, att härom bevis utur Protokollet meddela.

 

Tillbaka