Hallens Härads Rätt den 20 september 1759.

Pär Enarsson i Böle stämmer Anders Mårtensson i Månsåsen. Anders har avlat ett oäkta barn med Lisbeth Jonsdotter, hon har nästledne Maji månad genom döden avgått, men barnet ännu levande, och Pär Enarsson själv haver nio små barn, så måtte fadren Anders Mårtensson själv emottaga det efterlämnade barnet till föda och skötsel, då Pär Enarsson vill återutgiva de penningar som svaranden lämnat till barnets underhåll, sedan vedergällning för den kostnad och besvär, som å barnet använt är, avdragen blivit.

 

 

Hallens Härads Rätt den 11 april 1760.

Återupptogs barna målet mellan Pär Enarsson och Anders Mårtensson.

Rätten avsade

I följe av den givna föreningen och Härads Rättens givna utslag (30 Daler engångsumma till modern) varder Anders Mårtensson befriad från vidare ansvar, i detta mål. Och där Pär Enarsson ej behörigen försörjer barnet, så måge förmyndare honom lagligen tilltala.

 

Tillbaka