Hallens Härads Rätt den 19 September 1759.

 

 

Emedan Hans Kongl. Majts nådiga Brev av den 8 oktober 1753, och 42 § i Resolutionen på allmogens allmänna besvär av den 29 November 1756, förbjuda de skadeliga färg taken, eller att vid husbyggnaden bruka takved, varigenom skogarne obeskriveligen medtagas, och det, till följe av Högstberörde Resolution, till den ändan undersökas bör, på vad annat sätt taken, till allmänt gagn, bäst göras måge: fördenskull undersöktes nu därom, och blevo Häradsboerne, som till denna dagen äro inkallade, däröver hörde, med uttrycklig föreställning om skogarnas så nödvändiga besparande, med mera.

Och emedan ganska ringa tillgång är på näver i detta Tingslag, men såggranar å några ställen finnas; så vilja Häradsboerne hädanefter täcka sina hus antingen med näver och torv, eller; i brist av näver bruka brädetak ; varigenom skogarne märkeligen besparas. Vilket Herr General Löjtnantens och Landshövdingens, samt Commendören av Kongl . Majts Svärdsorden, Högvälbordne Baron Fredric Sparres Höggunstiga beprövande, i ödmjukhet underställes

 

Tillbaka