Hallen Härads Rätt den 4 oktober 1760 .

 

 

Dragon Anders Söderberg kärade, efter laga stämning, genom dess fullmäktig Mårten Mårtensson i Ytterhallen, till Pär Olofsson i Möckelåsen, för innestående dragonelön till sex daler Kopparmynt; vilka alltså nu fordrades, jämte ersättning för rättegångskostnaden.

Pär Olofsson tillstod, att sex daler återstått på hans lön; men förevände, att de ock blivit betalde på det sätt, att sedan Johan Boman, på Söderbergs Caution, av Pär Olofsson fått köpa en slipsten för 12 daler Kopparmynt, så hava de sönderslagit samma sten, då de skulle föra den av åsen, men ej betalt penningarna. Därjämte angav Pär Olofsson det han ej fått stämning före nu sistlidne söndag: vilket ock av Länsman Boman intygades.

Avsades

Emedan Pär Olofsson ej njutit stämningstid efter 4 § 11 Cap. Rättegångs Balken, så har Härads Rätten ej meddelat utslag i detta mål.

 

 

Hallen Härads Rätt den 27 januari 1761.

Efter något tvistande emellan Dragon Anders Söderberg och dess Dragonehållare Pär Olofsson i Möckelåsen angående den förres innestående lön, blev av Härads Rätten avsagt, att emedan Per Olofsson ej kan bevisa, Söderberg hava gått i Borgen för mera än Sex daler Kopparmynt uti en slipstens betalning till Per Olofsson av Johan Boman; så bör Pär Olofsson utbetala de på Dragonelönen innehållne Sex daler Kopparmynt tillika med Rättegångskostnaden 4 daler 16 öre samma mynt.

 

Tillbaka