Hallens Härads Rätt den 27 september 1761. 

 

Tjänstehjons ledighet.

 

Landsfiskalen Välbetrodde Olof Klingborg , har under denne Tings tid låtit instämma följande bönder och tjänstepigor för brukade underslef emot Kongl. Majts Nådiga Förordning om legohjon av den 21 augusti 1739, nämligen: Nils Mårtensson i Mon, dess tjänstepiga Enkan hustrun Ingeborg Bengtsdotter, Erik Pärsson i Höla och pigan Märeta Jonsdotter, samt Per Persson i Bengtsgården och pigan Märeta Sakrisdotter, vilka skola tillåtit dessa deras tjänstepigor att vissa tider och tillfällen vara för sig själva på egna värv och göromål. Häröver förklarade sig Svarandene som följer: 

Nils Mårtensson och pigan hustrun Ingeborg Bengtsdotter, att hon ibland, ehuru ganska sällan fått tillstånd att vara för sig själv och lappa kläder åt sin son om 9 eller 10 år gammal. 

Erik Persson i Höla sade att dess tjänstepiga Märeta Jonsdotter, en gång haft åtta dagars ledighet, samt ett annat tillfälle fjorton dagar. Det ock Märeta medgav. 

Per Persson i Bengtsgården och pigan Märeta Sakrisdotter  tillstodo bägge att Märeta ibland haft någon ledighet för sig själv arbeta  till egen förmån vissa tider. 

Efter det påstod Landsfiskalen, att alla förenämnde husbönder och tjänstepigor, vilka på anförde sätt brottsliga finnes  måge till böter sakfällas. 

                                   Efter övervägande avsades 

Emedan Kongl. Majts. nådiga Tjänstehjons stadga den 21 augusti 1739 strängeligen förbjuder husbönder lämna, och tjänstehjon att åtnjuta dem mera förmåner än Högst berörde  Stadga utsätter, sådant jämväl är ländande  andra husbönder och hemmansbrukare till förfång, att tillåta som här skett är, tjänstehjon vissa dagar och tider att vara på egne förvärv, helst allmänna bristen på tjänstefolk är nog kännbar; alltså och i förmågo av den  Högstberörde Stadga, prövar Härads Rätten skäligt det skola Nils Mårtensson i Mon, pigan Ingeborg Bengtsdotter, Erik Pärsson i Höla, pigan Märeta Jonsdotter och Per Persson i Bengtsgården samt pigan Märeta Sakrisdotter, vardera böta 10 daler Silvermynt.

 

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv