Hallens Härads Rätt den 25 januari 1765.

 

Sedan Prosten i Sunne Högärevördige och Höglärde Herr Magistern Anders Nensén, genom dess Son Högärevördige   och Höglärde Herr Anders Andersson Nensén, påstått, efter laga stämning, som till Enkan hustru Ingeborg Jeppesdotter lämnad blivit, det måtte bemälte änka och hennes barn, som leva i bo oskifto, åläggas att till Herr Prosten giva en ko i likstol efter deras avledne man och fader Helge Jonsson i Möckelåsen,

så företrädde, å Svarande sidan, myndige Sonen, Dragon Olof Söderström, för döttrarna Lucia och Märeta deras förmyndare Pål Mårtensson i Getåsen, för omyndige Sonen Lars och dottern Kerstin deras förmyndare nämndemannen Nils Nilsson i Gåje samt för dottern Brita Mårten Mårtensson i Getåsen, men för Enkan och de övrige barnen, nämligen Johan  myndig och Jon omyndig, för vilken Olof Jonsson i Backen är förmyndare, vore ej någon nu tillstädes, men dessa frånvarande och den omyndiges förmyndare sades kunna till den 26 i denne månad hitskaffas. 

Svarandene, som efter 8 § 11 Cap. Rättegångs Balken varit skyldige, att kungöra de övrige i saken delägande om denna stämning, antyddes fördenskull att berörde dag inskaffa de nu frånvarande. 

Den 26 inställte sig Enkan Ingeborg Jeppesdotter, jämte den myndige sonen Johan, men förmyndaren för den omyndige Jon var ej eller nu tillstädes, icke eller kunde visas att de tagit riktig anstalt om hans inkallande. 

Hustru Ingeborg Jeppesdotter erkände att hon fått stämning i laga tid, samt att hon med barnen hava i bo oskifto, men föregav tillika med de övrige närvarande, det skall vid hennes och deras avledne mans och faders död ej funnits mera, än fyra kor. Och ehuru flera varit i huset nämligen sju, då fadern död blev; så skola dock tre tillhört Enkans styvbarn, vilka dem då återtagit.

                                                        Resolverades 

Härads Rätten prövar nödigt att Olof Jonsson i Backen ock bör över denna sak höras och vid nästa Ting tillstädes komma, därom Enkan och de myndiga barnen skola, vid fem Daler Silvermynts vite, besörja, och alla de övriga själva, eller genom fullmäktige, då tillstädes vara vid lika vite.  

Imedlertid som bemälte Olof Jonsson, genom deras försummelse, nu uteblivit så skola de därföre böta, i stället för honom, två daler Silvermynt, och vid sakens slut vara ansvarige för den Herr Prosten nu åbragte kostnad, varå räkning då ingivas må.

 

Tillbaka