Hallens Härads Rätt den 6 februari 1768.

 

Efter uttagen stämning å Torparen Olof Heljesson i Möckelåsen har på Embetets vägnar Härads Skrivaren och Mantals Commissarien Välbetrodde Olof Granbom genom Krono Länsman Per Svedin inlämnat till Rätten följande skrift.

Emedan drängen, nuvarande Torparen Olof Heljesson i Möckelåsen och Marby socken sig till mantalsskrivning och kronoutlagors erläggande för år 1767 icke på något ställe angivit, varigenom han från Kongl . Majt och Kronan undanhållit följande Ränta, Nämligen:

Mantalspennignar -: 24 :-

Lön och bet. avgift 1 : - :-

Skjutshjälp - : 8 :-

Beviljning 2 : - :-

Dito förhöjning - : 4 :-

Bröllopsgärd 1 : - :-

Summa: 5 daler 4 öre Silvermynt.

Fördenskull anhåller och påstås, att Välborne Herr Härads Hövdingen och den Högtärade Rätten täckes gunsträtteligen sakfälla honom till den plikt 10 § uti 1693 års mantals Commissarie Instruktion utsätter för dem som sig från mantalsskrivning undandölja, och att han måtte skyldig förklaras ovanstående Krono Ränta erlägga, samt betala den kostnad han, genom denne Rättegång, mig tillskyndat, med 2 daler Silvermynt.

Brunflo den 2 januari 1769.

Olof Granbom.

---------------

Olof Heljesson svarade härtill att han förmodat det avledne Länsman Jonas Rosendal skall honom vid mantals skrivningen för år 1767 anmält men kunde på tillfrågan ej sådant med någon skäl styrka, tilläggande att bemärkte Rosendal skall jämväl för 1767 års utlaga av honom uppburit 10 daler 16 öre Kopparmynt ehuru han därå varken hade kvittance eller bevis.

Varemot Länsman Svedin förebragte, det Olof Heljesson har strax före mantalsskrivningen för år 1767 varit avrest till Norrige varifrån han ej var kommit förrän Kyndelsmässotiden , sistnämnde år. Viljande Svedin därmed styrka att Länsman Rosendal ej skall varit Olof Heljessons ombud att denne vid berörde mantalsskrivning angiva.

Nämnden intygade härvid att Olof Heljesson varken har själv eller genom ombud varit med meranämnde mantalsskrivning tillstädo utan att han i den tiden sig i Norrige uppehållit. Vilket Olof Heljesson slutligen erkände.

Varöver avsades

Alldenstund nämnden intygat att Olof Heljesson varken själv eller genom ombud sig vid mantalsskrivningen för år 1767 angivit och Olof Heljesson jämväl erkänt att han den tiden sig undanhållit, gittande icke bevisa det han vid berörde mantalsskrivning blivit angiven ej eller att han de honom åliggande 1767 års Kronoutskylder erlagt; fördenskull och i förmågo av 10 § uti 1693 års Mantals Commissarie Instruktion prövar Härads Rätten rättvist det bör Olof Heljesson därföre betala 20 daler Silvermynt och de obetalte på honom, till 5 daler 4 öre berörde mynt belöpande 1767 års utlagor erlägga så ock dessutom ersätta Härads Herren Granbom dess Rättegångskostnad med 2 daler Silvermynt.

 

Tillbaka