Hallens Härads Rätt den 1 september 1768.

 

 

Genom Comministern Vördige Prosten Petrus Festin hade Kyrkoherden Ärevördige och Högtlärde Joh. Testman i Aldsta Häng Trondheims stift låtit till detta Ting inkalla Torparen Olof Heljesson i Möckelåsen med påstående att visa han fått det svart-bruna sto, som han förleden höst haft med sig hem ifrån Norrige. Till utförande härav inställte sig å kyrkoherden Testmans vägnar bemälte Comminister efter skriftlig anmodan under den 19 oktober förledet år.

Svaranden i egen person biträddes av Herr Vice Härads Hövdingen Johan Wasell , och upplästes Kyrkoherden Testmans till Comministern Festin avlåtne brev under ovannämnde dato, som innehade att Kyrkoherden Testman emellan den 2 och 3 oktober förledet år i en haga hava vid Aldsta Hängs prästgård mistat efter ordens lydelse ett gråsvart stokreatur i 5: te året av medelmåttig höjd med en vit bakfot och en så kallad fluss eller några vita hår i pannan samt ett litet sår vid vänstra sidan av munnen, och som han Kyrkoherden Testman skall försport att avskedade Dragonen och Torparen Olof Heljesson, har vid samma tid detta stokreatur blivit bestulit, gått på landsvägen utmed västra Hängs Prästegård och för någre norske i byarne utlåtit sig att han ämnat sig till staden Trondheim att köpa sig en häst skolande Olof Heljesson burit en sadel och en säck på ryggen så länge han följt landsvägen men i stället för att gå till Trondheim skall han tagit av vägen och dagen efter det stokreaturet saknats, blivit sedd av norske fjällbyggare rida på ett svart hästkreatur, vilketdera det varit, skall icke kunnat köpas för fjärmare avstånds skull.

Tilläggande Comministern Festin att tullkarlen vid västra gränsen, välbetrodde Peter Sund skall även väl sett Olof Heljesson hava haft ett dylikt hästkreatur vid berörde återresa från Norrige, ävensom Mårten Ersson i Getåsen och Erik Ersson i Arvesund samt färjeman Jacob Olofsson vid Sundsbackssundet skola sett Olof Heljesson efter hemkomsten från Norrige, haft ett stokreatur av samma kännetecken som det bortstulna.

Herr vice Härads Hövdingen Wasell invände att Comministern Festin borde yttra sig om han å sin huvudmans vägnar beskyller Olof Heljesson att hava stulit det under tvist varande stokreaturet, förmenade att Olof Heljesson ej vore eljest skyldig att visa sin fångesman till det stokreatur han haft och varföre han nu lagföres.

Comminister Festin svarade att han väl icke beskyllde Olof Heljesson för att hava stulit stoet; men som ett sto av samma tecken är sett uti Olof Heljessons händer, så vore skälig misstanke, att det och kunnat vara samma kreatur ehuru man ännu icke vet vilken det samma stulit; det bliva Olof Heljessons skyldighet efter lag att ändå vid så ställte omständigheter visa sin fångesman. Och påminde Comminister Festin att Olof Heljesson borde i denna sak såsom ett svårare brottmål själv svara utan biträde av någon fullmäktig.

Varemot Herr Härads Hövdingen Wasell anbragte att Comministern Festin borde icke eller som prästman föra talan för utländska, begärande däröver Rättens Utslag som

avsades.

Emedan Olof Heljesson är kallad att till svars stånda uti ett brottmål och han är av gott förstånd, att han ej hjälp i denne rättegång tarvar. Ty i förmågo av 15 Cap.1 § Rätteg . Balken kan honom ej tillåtas att härutinnan så av fullmäktig sig betjäna.

Och som Präster icke är tillåtet att för deras rätt driva andra saker än dem som deras egne personer, hustrur, barn, tjänstefolk eller prästebund angå eller ock de av v. Consistori befullmäktigade. Alltså och i stöd av 19 Cap. 22 § Rättreg. Balken bör Comministern Festin sig ej med det honom anförtrodde fullmäktigskapet vidare befatta än att han till lämnar sin huvudman härav behörig del. Varom Härads Hövding Wasell förklarat missnöje.

 

Hallens Härads Rätt den 8 februari 1769.

I målet mellan Joh. Testman mot Olof Heljesson om häststöld (för att få veta var denne fått sitt stokreatur ).

Men Olof Heljesson som första tingsdagen varit inför Rätten har lov ifrån Rätten och efter Rättens förordnande av nämndemännen efterslagen att hämtas men icke kunnat ertappas.

Böter 2 daler Silvermynt

Vite 20 daler Silvermynt om han ej inställer sig till nästa ting.

 

Tillbaka