Ovikens Härads Rätt den 17 oktober 1770.

 

 Koborgslandet

S.D  Förekommo Anders Johansson Boman och Johan Heljesson i Myckelåsen, Mårten Mårtensson i Trusta och Werköns hemmansägare Fältväbelen Faste Wallberg och Nils Olofsson, Kärande, samt Nils Persson, Per Sifvertsson, Olof  Olofsson och    .linsson  i Wästeråsen, Svarande, angående äganderätten till en liten skogstrakt söder om ån Siklan Koburgslandet kallat, påstående Käranderne att Svaranderne borde visa med vad skäl de Koburgslandet innehava, i följe varav Svaranderne med ett pärmbrev av år 1582 styrkte att skogen söder om ån Siklan  blivit lagd under Kobergs  hus ock skogen norr om samma å  till Möckelåsen tillerkänd till evärderlig nyttning. 

Och kommo för den skull parterne efter något tvistande således överens att Kärenderne nu och för framtiden avstå sin talan om äganderätten till Koburgslandet med förbehåll att för sin boskap därå nyttja mulbete vartill de av ålder rättighet haft, och mot vilket begivande Svaranderne förbundo sig till Käranderne att gemensamt betala 10 Riksdaler Silvermynt förbehållande sig att Käranderne vid laga ansvar ej måge med sin boskap göra någon skada eller intrång å Svarandernes slåtter, och som parterne föregående förlikning och begivande vid uppläsande till alla delar bekände så prövade Härads Rätten skäligt och 20 Kap 2 §  B.B likmätigt sådant att till behörig efterlevnad med dom gilla och stadfästa.

 

Tillbaka