Hallens Härads Rätt 1772.

 

 

Kärade Pär Olofsson i Möckelåsen till Anders Johansson i samma by om skuld, och upviste till den ändan 2: ne särskilde skuldebrev, det ena under den 5 juni 1752 givet av Anders Boman på åtta Riksdaler silvermynt som bort betalas vid näst påföljande Gregorie marknad och det andra utlämnat av Krono Länsmannen Boman den 5 januari 1754, av innehåll, att han hade, på sin sons vägnar fått av Pär Olofsson till låns tjugufyra Daler Silvermynt, vilken summa skulle återbetalas till Gregorie marknad därpå följande år.

Anders Boman erkände innehållet av den förra reversen, som likväl skall vara till fullo betald och ändå något över, medest mellanlag på en och ¼ tunna sill även för berörda summa, men ville ej åtaga sig att svara för de 24 Riksdaler slilvermynt som hans fader låntagit och skola kommit honom enskilt till godo, vilket likväl av Pär Olofsson ytterligare äskades med tilläggning, att Anders Johansson skall vid flera tillfällen åtagit sig betalningen, fast käranden ej är försedd med bevis däröver.

På förfrågan fick Rätten den kunskap, att vid Länsmannen Bomans död år 1765 har han haft tre levande söner, av vilka likväl en sedanmera död blivit och efter sig lämnat arvingar, så ock att bemälte länsmans bo är skift hans arvingar emellan.

Därföre och emedan käranden icke gittat bevisa det Anders Boman åtagit sig att allena betala de av hans fader låntagna 24 Riksdaler silvermynt, prövar Härads Rätten nödigt och lag likmätigt, att avledne Länsmannen Johan Bomans samtliga arvingar böra efter stämning i denna sak höras, då det jämväl åligger Anders Boman med bevis styrka, att han, i uträkning på sin gäld lämnat en tiondels tunna sill som Pär Olofsson icke erkänt.

 

Hallens Härads Rätt Hösttinget 1778.

Pehr Olofsson i Månsåsen stämmer Anders Johansson i Myckelåsen, Göran Johansson i Trappnäs och änkan Anna Larsdotter i Bäck rörande ansvar efter Krono Länsman Johan Broman att betala skuld efter skuldsedel den 5/1 1754 på 24 Rdr Silvermynt jämte ränta.

Häradsrätten fann att om Pehr Olofsson vill fortsätta talan så åligger det honom att bevisa att fordran under de första 20 åren blivit krävd och inkomma till tinget med sådana bevis.

 

Tillbaka