Hallens Härads Rätt den 31 oktober 1782.

 

På ämbetets vägnar har vice Häradshövdingen och Landsfiskalen Olof Diberg låtit stämma Nämndemannen Påhl Mårtensson i Getåsen, samt bönderna Jon Eriksson i Kläppe, Lars Olofsson i Trappnäs och Olof Larsson i Iffelnäs, emot vilka bemälte vice Landshövding och Landsfiskal igenom fullmäktig Kronolänsman Pehr Svedin, gjorde påstående, att de måtte med laga böter vara ansedda, för det de skola eftersatt sin skyldighet med snöplogs körande den 13 februari detta år.

Ovanbemälte svarande, voro alla tillstädes och förenade sig uti det anförande, att de verkligen på ovanberörde dag varit ute att väga, medelst snöplogs körande, men igenom det då infallande starka yrväder och blåst skall det hänt, att vägarna genast åter blivit igenkastade och fyllda med snö. Vilket föregivande de åtogo sig med bevis styrka, och anhålla till den ändan om anstånd med detta mål till nästa ting.

Och som Kärande Fullmäktige därmed förklarade sig nöjd, så provade ock Härads Rätten skäligt, sådant uppskov bevilja till nästa Ting, då det tillkommer Käranden att sig inställa, och Svarandene, att därtill göra sig försedda med de bevis, som de till sin befrielse nyttja kunna,

 

Tillbaka