Hallens Härads Rätt den 7 februari 1786.

 

Inställde sig Bonden Håkan Nilsson i Häxåsen, såsom fullmäktig för Pigan Brita Heljesdotter därstädes, till utförande av instämt mål emot Mårten Mårtensson i Getåsen, angående förmyndarskapsräkning, och inlämnade till Rätten följande skriftliga anförande som i Protokollet intogs.

"Under mina unga år, avgick mina kära föräldrar med döden, modern Lucia Jonsdotter år 1758 och fadern Helje Jonsson 1764, uti Möckelåsen, och innan min fader trätt i sednare giftet med min nuvarande styvmoder Ingeborg Jeppesdotter i Möckelåsen, skall Bonden Mårten Mårtensson uti Getåsen för mig blivit satt till laga förmyndare, och den arvsrätt jag åtnjuter borde förmodligen bevakats, och arvet omhända tagit, så och sedan fyra mina årstjänstelöner, nämligen för ett år hos Mårten Persson i Månsåsen, för tvenne år hos Pehr Bodin uti Böle och Norderön och Anders Persson i Åhlsta och Norderön för ett år. Han varken låtit mig veta till vad summa sådant sig bestigit, eller någon räkning hittintills därföre mig givit.

Och emedan denne min laga förmyndare Mårten Mårtensson skall vara över 60 års ålder, därmedelst jag kan bliva i osäkerhet ställd, huru mitt arv och fyra årstjänstelöner , är rätteligen förvaltad eller icke, så har jag anmodat min husbonde Håkan Nilsson här uti Häxåsen och Oviken att av min förmyndare begära underrättelsen och räkning. Som dock hitintills i godo sig icke göra låtit; därföre är jag vorden föranlåten, att till nu varande Ting med Hallens Tingslag, låta inkalla Mårten Mårtensson, att igenom min utsedde laga förmäktige och husbonde Håkan Nilsson i Häxåsen, giva det påstående. som lagen uti Ärvda Balken 23 Kap 2 § bjuder till redig underrättelse.

Brita Heljesdotter genom sin husbonde och fullmäktige

Håkan Nilsson i Häxåsen."

 

På Mårten Mårtenssons vägnar var tillstädes Krono Länsman Christ. Norbergsson, vilken invände att, det hans huvudman ej skall vara Laga stämd, och ville således nu icke inlåta, sig uti huvudsakeligt svaromål; dock yttrade han sig på tillfrågan, det han ej hade sig kunnigt, att Mårten Mårtensson avlämnat någon räkning för detta förmyndarskap.

Håkan Nilsson gav tillkänna, att som stämningen mot Mårten Mårtensson skall vara verkställd genom Pehr Pehrsson i Svedje och Enar Pehrsson i Böle, och dessa nu ej voro vid Tinget tillstädes, så hade han icke bevis, huru därvid förelupet .

Avsades

I brist av bevis uti den omständighet, huruvida Mårten Mårtensson är i förnämnde mål stämd på sätt som lag föreskriver, kan det honom ej åläggas, att för denna gången huvudsakeligen svara, utan tillkommer det Kärande Parten, att antingen till nästa Ting Laga bevis anskaffa, eller ock om vederbörlig stämning anstalt taga, i händelse skäl till sakens fullföljande finnes.

 

Tillbaka