Hallens häradsrätt hösttinget 1801.

 

 

Ödmjukaste Memorial vid den Vällofliga  Härads Rätten i Hallens Tingslag.

 

 

Följande förening är av oss nedanskrevne  febotagare sålunde överenskommit:

Sedan vi en lång tid hava erfarit huruledes vi själva, uti den förnämsta höberjningstiden, använt våra dagar, till Boförande ifrån febodarna, och som vi årligen den tiden på sommaren, ej hunnit så noga avgöra vår foderbärgning, dock boskapen skall betas, så hava de dock under den försiktigaste omvårdnad nog ofta övervandrat både vår och vår Nästas Obergade slotter, som nödvändigt skada skedd uti vår boskaps lilla födoråd

 Men för att nu hädanefter bättre tillfredsställa vårt framtida väl, hava vi härmed varit omtänkt, att taga oss en Ny Boflyttningsdag före, nemligen Bartholomeus Dag eller den 24 augusti som hädanefter årligen hålla skall, och att ingen av oss under den tid sedan vi hava flyttat till febodarna, må drista sig vid oss emellan försatt vite till den eller de som Herr Lagman och Väll. Härads Rätten täcks förordne att erlägga, samt under samma vite varde den samme ådragen som ej vill hålla så kallad febodelag.

Till mer säkerhet av ovanstående förening anhålla vi i Djupaste Ödmjukhet om  Herr Lagmannens och Väll. Härads Rättens stadfästelse härav. På det ingen av oss må förebära någon okunnighet om vår samhällige förening hava vi med våra egne hemlige bomärken och våra namn tecknat i Norderön och Kyrkbyn den 5 September 1801.

För min del är jag ganska nöjd med ovan stående förening för mitt innehavandes  Leutn. Boställe här uti Marby och Gärdsta.
Marcko von Wurtemberg.

 

Mårten Bergström                     i  Önsta

Mårten Påhlsson                        i    Åhlsta
Bengt Påhlsson                                ibedem

Erik Nilsson                                i   Gälsta

Carl Ersson                                 i   Westande
Nils Bertilsson                                 ibedem
Nils Jönsson                                     ibedem
Mårten Persson                               ibedem
Mårten Påhlsson                            &nbs
p;ibedem

Kerstin Mårtensdotter                  i  Önsta
Per Mårtensson                               ibedem

Per Persson                                  i  Tivarsgården
Mårten Olofsson                              ibedem                         

 

Tillbaka