Hallens Härads Rätt den 15 november 1811.

 

 

Samma dag förekom Norske mannen Olof Jönsson att utföra sitt till Tinget instämde påstående, mot Olof Diberg i Möckelåsen, om ansvar för det han vid Möckelås kvarn skall tagit en käranden tillhörig mjölsäck, varjämte Diberg sig inställde men undandrog sig allt svaromål på den grund, att sedan han till förra Tinget instämt Olof Jönsson med yrkande om ansvar för beskyllningen att Diberg skall tillgripit mjölsäcken, hade Olof Jönsson då inför rätten återkallat samma angivande, därvid bör Rätten låta bero.

Olof Jönsson sökte väl i början bestrida detta förhållande, men då Rättens ledamöter riktigheten därav intygade, anhöll Olof Jönsson att få nedlägga sin nu instämde talan, varemot Diberg ej hade att påminna, men fodrade ersättning för Tingskostnaden; och fann Härads Rätten vid sådant förvetande lämpeligt att vid parternas ömsesidiga begivande låta bero, med förpliktande för Olof Jönsson, att det Diberg förorsakade besvär med 24 Sk Banco ersätta.

 

Tillbaka