Hallens Härads Rätt den 2 april 1811.

 

 

Som Enkan Brita Olofsdotter i Möckelåsen ämnar ingå nytt gifte, så ock emedan hon på följande sätt arvlikviderat sitt barn Sonen Pehr, nämligen att som hon kommer att ärva den i Maji månad avledne dottern Lucia både i löst och fast, alltså kommer hon ock så deltaga till hälften av behållne Summa vid inventeringen Sjuttiotvå Riksdaler tjugotvå Skillingar och tre Runstycken Banco, varav dock likväl avgår av uppgivna skulder dem Enkan skall betala Sexton Riksdaler trettiotvå skillingar Riksgälds Mynt till hälften deltaga emellan henne och sonen, och bliver således, när detta årets grödor får av honom begagnas och framdeles till Sonen uppnått femton års ålder, Trettioen Riksdaler 6 runstycken räntefritt innestående, efter vilken tid räntan bör betalas efter lag, om icke betalning följer; Dock förbehållet Sonen att med de tillkommande barnen gå i lika arv både i löst och fast.

Denna överenskommelse hemställes ödmjukast Högädle Herr Härads-hövdingens samt den Högärade Härads Rättens beprövande, till för . för undertecknad förmyndare.

 

Kläppe den 4 de Maji 1810

Pehr Andersson Olof Diberg
förmyndare för sonen å enkans vägnar

 

Tillbaka