Hallens Häradsrätt den 12 oktober 1816.

 

 

Torparen Per Stolt i Oviken och Åbbåsen har till tinget instämt Torparen Johan Hoff i Möckelåsen för äreröriga beskyllningar och må på anledning av sådan stämning egen talan föra. Har framkommit uppgifter, att Hoff skall hava fällt om Stolt något yttrande, det Stolt skulle utan ägarens lov huggit och bortfört sågtimmer ifrån Möckelås skogen.

Stolt, som således blev underrättad om orsaken till Hoffs mindre fördelaktiga omdömen om honom, kände sig väl inte skyldig, det han, jämte Bonden Johan Olofsson i Åbbåsen, bägge anmodade av den förre Dragonen Olof Ersson i Möckelåsen, varit behjälplig att både hugga och till Åbbås sågen framföra ett par tolfter timmer, vilka blivit uppskärde till bräder för nämnde Olof Erssons förnödenhet, och vartill han trodde honom äga rättighet enligt förpliktande träffat kontrakt med Borgenären vid torpets anläggande, förbehållande sig Stolt, i anledning av Landsfiskalen Jonas Granbom mot honom yttrade Embetstalan i denna sak, att till nästa tingsdag få anskaffa behöriga papper och handlingar, att bevisa sitt föregivande, och lät emedlertid sin talan mot Hoff förfalla, sedan han nu mer inhämtat orsaken för dess yttrande, och blev Hoff således från talan skild men Stolt förelades att nästa tisdag den 15 de denna månad inför Herr Häradsdomaren försedd med sådana handlingar, som han till sitt försvar åberopat.

 

Den 15 November .

Anmälde Landsfiskalen Jonas Granbom att Torparen Stolt nu var till tinget återkommen, varföre han förekallades och framlade för Rätten utdrag av Härads Rättens dombok för den 21 februari 1772, varuti emellan då varande ägearen av Möckelås hemmanet Johan Heljesson och Olof Eriksson ifrån Wällviken upprättad handling om torplägenhet i förstnämnda by finnes intagen.

Och varigenom Olof Ersson lämnas frihet att av hemmanets skog taga nödigt timmer, förmodande i anledning därav Stolt, som på samma Olof Erssons begäran varit honom behjälplig att hugga nu i fråga ställt timmer, det sådant icke kunde medföra någon ansvarighet, helst därav blivande bräder skulle till taktäckning å torpet användas, och till bevis därom att brädorna blivit för Olof Erssons räkning uppsågade och ännu äro vid Åbbås sågen kvarliggande företedde Stolt ett så lydande betyg:

Torparen Olof Ersson i Möckelåsen anhöll på begäran, den så kallade Åbbås sågen sista vår, för att uppsåga något timmer och brädorna därav är ännu kvar vid sågen, samt att såglönen är betald. Det varder på begäran till bevis lämnat.

Oviken den 14 oktober 1816

Sven Jönsson i Åbbåsen.

På efterfrågan berättade Stolt att ungefär 2: ne tolfter timmer blivit på Olof Ersson mätning i Möckelås skogen.

Efter inhämtandet därav avstod väl Landsfiskalen för närvarande från Embetets talan mot Stolt men förbehöll sig framtida rättighet därtill, sedan han så väl om timret som bräders antal gjort sig närmare underrättad, samt varav bräder skola blivit använde.

 

Tillbaka