Hallens Härads Rätt den 15 oktober 1816.

 

 

Efter att Fanjunkaren Herr Gustav Krook ……… drängen Olof Jonsson från Möckelåsen att å dess vägnar överföra varor till Norrige, dels att föryttra, dels ock att skaffa andra tillbaka, men vid dess återkomst funnit sig i betydelig måtto lidande, har väl Fanjunkaren i godo sökt förmå Olof Jonsson, att av egna tillgångar sådant ersätta, och i grund härav Olof Jonsson jämväl under den

2:dra April detta år utgivet förbindelse å 165 Rdr 25 Sk Riksgäldsmynt att till sedelhavaren vid anfordran betala; men alldenstund Olof Jonsson, oaktat påminnelse om denna sin förbindelses uppfyllande, likväl sådant uraktlåtit och därjämte börjat neka skulden, hade Fanjunkaren ansett sig föranlåten honom till Tinget inkalla, för att genom verifige förteckningar och räkningar överbevisa honom dess misshushållning, i vilken avsikt uppsatts så väl emottaget som hemkört gods, jämte skjuts och förtullningsomkostnad samt erhållna kostpengar nu företeddes, tillika med kvitterade räkningar från gränsen för i Norrige till bestyrking av varornas ömseside värde , upptagna huvudräkningen, som den 11: te i denna månad blivit författad, en fordran hos Olof Jonsson, efter å andra sidan ….. debet, till 129 Rdr 26 Sk Riksgäldsmynt, sedan Fanjunkaren, efter den erhållne förskrivningens dato, från Skalstugan bekommit 2: ne tunnor sill, beräknad tillsammans till 36 Rdr .

Olof Jonsson, 22 år, som hört sig denna räkning föreläsas, hade väl däremot icke annat att invända, än att …….. att Fanjunkaren där uppfört varorna till det pris och då till vederläggande …Olof Jonasson …. att han samma räkning, genom den utgivne revers godkänt, har han det att invända, att han blivit tvingad att densamme att underskriva, på grund varav Käranden fann sig föranlåten att åberopa och till tinget skaffa de därvid tillstädesvarande vittnen, Bönderna Hindrik Pehrsson i Mö…, Jon Bertilsson och Pehr Jacobsson i Brasta, vilkas kostnad Olof Jonsson likväl sig .. undanbad och i stället erkände skuldfordran, erbjudande såsom avbetalning å densamma en skuldsedel á 200 de Riks Banksdaler i norskt mynt, utfärdigad den 28 marti detta år av en vid namn Hans Cristensson ……… i ….. Tingslag, men vilken svaranden icke vill godkänna, utan gjorde påstående om ytterligare ersättning av Olof Jonsson, för det han under resan till Norrige förstört ett hästtäcke och ett par tömmar, varför yrkades betalning med 2 Rdr , dito för skjuts omkostning fram och tillbaka till Mörviken i Åre, för att tillrättaskaffa den av Olof Jonsson uppköpte sillen, ävensom skjuts för densamma från Skalstugan till Mörviken , eller tillsammans 10 Rdr 17 Sk , utgörande sålunda den efteråt tillkommne räkningens belopp 12 Rdr 17 Sk Riksmynt.

……….. av den senare räkningen bestrides helt och hållet av Olof Jonsson ……, att hästtäcket varit söndrigt, samt tömmarna av ringa värde och beträffande forslandet utav sillen så hade han själv därom kunnat omförsörja , allenast honom därtill blivit tid lämnad.

Vid samtal härom en stund, och sedan Olof Jonsson påmint, att han ock borde hava någon ersättning för sin tidspillan, blevo Parterna i den omständigheten så ense, att jämte det Fanjunkaren eftergav all ersättning för hästtäcket och åtnöjdes med 24 Sk för tömmarna skulle han i ett för allt bestå Olof Jonsson för dess resa fem Rdr Banco då även ersättningsfrågan om skjutsomkostnader för sillen komme att förfalla, samt Kärande tillerkändes betalningsrättighet med 129 Rdr 26 Sk Riksgäldsmynt efter huvudräkningens innehåll, varpå den av Olof Jonssons utfärdigade skuldsedeln sig grundade, så ock tillika, billig ersättning för åbragt lagsökningskostnad.

Vid övervägande härav

Avsades

Som Olof Jonsson medgivit riktigheten av de förebragte räkningar med dess därå grundade förbindelse, alltså och i förening av Lag i 9 de Kap, 2 och 8 §§ Hävda Balken prövar Härads Rätten skäligt ålägga honom, att jämte ersättning för tömmarna 24 Sk Riksgäldsmynt, och å reversen fordrade återstod med Etthundrade tjugunio Rdr 26 Sk Riksgäldsmynt till Fanjunkaren Krook betala med fem procents ränta från lagsökningen så och dess rättegångskostnad med 2 Rdr 16 Sk Banco ersätta, under rättighet att han njuter avräkning med fem Rdr Banco för tidspillan under sin resa till och från Norrige, har ock att efter befogenhet själv utsöka innehållet av den revers han såsom betalning velat erbjuda.

 

Hallens Härads Rätt den 8 april 1818.

 

Sedan Härads Rätten genom höstting under den 15 oktober 1816 ålagt drängen Olof Jonsson i Möckelåsen att till Fanjunkaren Gustav Krook ersätta ett par tömmar med 24 Sk och en återstod enligt revers av 129 Rdr 26 Sk Riksgäldsmynt med fem procents ränta från lagsökningsdagen, så ock rättegångskostnaden med 2 Rdr 16 Sk Banco ersätta, med rättighet att därav njuta avdrag med fem Rdr Banco för tidspillan vid en resa till Norge för Fanjunkarens räkning, men Fanjunkaren påstod sig fått för fordran i 3:ne särskilda tillfällen erhållit blott 29 Rdr 16 Sk Rgm i avbetalning vad kärande fordringsägaren nu ansett sig föranlåten till Tinget åter inkalla Olof Jonsson, i avsikt att antingen ……… eller ock erhålla införsel uti hans lön på det ställe han tjänt, så länge och till dess gälden blivit till fullo betald, som förutom ränta med rättegångskostnader utgör 111 Rdr . ( Arbetsgivare Gustav Ivarsson i Bäck.)

Häradsrätten : … ..och prövar Härads Rätten rättvist tillerkänna Herr Fanjunkare Krook rättighet till erhållande av Olof Jonssons halva penningalön på vart ställe han tjänar intill dess skulden är gäldad.

 

Tillbaka