Hallens Härads Rätt den 12 Oktober 1824.

 

 

S .D. var inhysesmannnen Petter Christiansson i Höla inför rätten efter stämning kärande mot Bonden Pehr Andersson i Möckelåsen angående värdet av ett lämnat Hästkreatur som blivit lämnad vid träffad handel om en Torplägenhet,

yrkande käranden att därföre ingälla Åttio Rdr. Riksgälds, då svaranden likväl därföre genom sin Svärfader och sin antagne fullmäktig Eric Ersson den äldre i Gåije icke ville giva mer än Femtio Rdr. samma mynt, med anförande av den upplysning över ärendets beskaffenhet, att sedan ombud blivit av käranden gjort att för torplägenheten erlägga Femhundrade Rdr. Riksgälds, men Säljaren därav, Pehr Andersson, icke velat låta sig därmed nöja, hade Petter Christiansson, nu kärande, därföre utom nämnda Summa erbjudit ett Stokreatur i 6 :te året, 11 alnar vadmal och en halv läderhud, obarkad, utan att någondera av sagda varit åsatta något visst värde, och som säljaren av Torpet, Pehr Andersson, nu svarande, på vinst och förlust godkänt detta anbud och jämte revers på penningasumman emottagit sagda varor, dock hade handelen om Torpet sedermera återgått emedan köparens Cautions män uppsagt den ingångne borgen, varförinnan likväl Pehr Andersson hunnit bortsälja Sto kreaturet, vilket käranden, på grund av handelens återgång den han likväl inte klandrade, nu återfordrade aller slags värde i penningar, som av honom på sätt ovan anfört finnes, bestämdes, men vilket

av Svaranden icke ville godkännas , emedan han, som det utan visst utsatt pris emottagit, detsamma, för högsta värde som därföre kunnat erhållas, försålt, vilket värde uppgått till Femtio Rdr. Riksgälds, som han nu åtog sig med skäl styrka, och varefter han ville käranden för kreaturet vederlägga, men ej därutöver, och beträffande de andra varorna, såsom i behåll varande, förmodades kunna i godo överenskommas.

Käranden förebar att för Torpet blivit begärt Sexhundrade Rdr. Riksgälds, varföre han och påstod att då Säljaren åtnöjdes med Femhundrade Rdr. jämte Stoet och de andra persedlarne, borde Stoet beräknas till Åttio Rdr Riksgälds, ehuru han icke kunde påstå eller bevisa att det dem emellan i något visst penningvärde varit utsatt eller emottagit.

Svaranden framvisade häruppå skriftligt betyg av Pehr Pehrsson i Öhne att Landbonden Pehr Nilsson i Marby av Pehr Andersson tillhandlat sig detta sto för Femtio Rdr Riksgälds, varförutan Ivar Ersson i Marby intygade, att han, som handlat det av Pehr Nilsson icke fått mera än Femtio Rdr. Riksgäld i Helsingeland och att det icke kunde vara mera värt.

Käranden bestridde icke riktigheten av denna Svarandens uppgift, men stod dock vid sitt påstående fast, att Pehr Andersson borde ersätta honom för Stoet med åttio Rdr Riksgälds varföre han det inom sig själv i köpet beräknade. Å ömse sidor äskades ersättning för rättegångskostnaden, varefter i rätten överlades till följande

Utslag

Som käranden varken påstått eller med något styrkan sökt att ifråga varande Stokreatur vid den ingångna Torphandelen, i något visst penningavärde beräknat, utan däremot upplyst finnas att Svaranden jämte andra varor utöver det betingade penningavärdet Femhundrade Rdr. Riksgälds på vinst och förlust eller för vad det gälla kunde, antagit, och därjämte nu inför Rätten med vittnen vilkas trovärdighet käranden icke har stritt, ådagalagt att han vi försäljandet av detta på god tro emottagne Sto kreatur icke mer än Femtio Rdr. Riksgäld betalning erhållit: anför Härads Rätten det Petter Anderssson icke eller skäligen kan åläggas högre värde å Stoet än de Femtio Rdr. Riksgälds han för detsamma erhållit och att parternas räkning därefter räknas bör: och rättegångskostnaden dem emellan kvitteras.

Dock som käranden Petter Christiansson efter detta Utslags avkunnande vad erlade, ty äger han målet vid Wällofl. Lagmans Rätten fullfölja eller i annat fall hava Lagmannen om vadets återkallande å Tinget samt sin vadeinlaga 3:ne veckor förut tillkännagiva.

År och dag, som förr skrivet står

På Härads Rättens vägnar

Joh. M . Behm

 

 

Utdrag ur Lagmans Rätts protokoll, hållet vid ordinarie Lagmanstinget med Medelpad och Jemteland i Sundsvall den 5 :te juli 1825.

§ 34

S .D. Då nu ytterligare påropades en av Hallens Tingslags Härads Rätt den 12:te oktober sistlidet år dömd och genom vad till Lagmansrätten inkommande sak emellan Inhysesmannen Peter Christensson i Höla , kärande , samt Bonden Peter Andersson i Myckelåsen, svarande , angående värdet å ett av käranden till Peter Anderssson försålt Hästkreatur, inställde sig Peter Christensson och tillkännagav, att han i saknad av erforderliga handlingar icke vore beredd att sitt erlagde vad nu fullfölja samt anhöll om uppskov med saken till nästa års Lagmans Ting.

Å svarande sidan var icke någon tillstädes; dock skulle här antecknas, att vid första uppropet, då käranden var borta, Rådmannen Grafström anmält sig såsom Ombud för svaranden.

Peter Christensson, som icke gittade styrka sitt ovannämnde föregivande eller förete annat lagligt skäl för sin anhållan om uppskov, och således förständigades, att det ålåg honom sin vadetalan i behörig ordning på detta Lagmans Ting utföra, förklarade det han vid sådant förhållande var beredd att saken nedlägga, samt anhöll, att densamma måtte såsom förfallen anses; vilket skulle i protokollet antecknas.

År och dag som förr skrivet står

På Lagmans Rättens vägnar

Efter nådigaste förordnande

TH. Engelhart

 

Utdrag av Lagmans Rätts protokoll, hållet vid Ordinarie Lagmans Tinget, med Medelpad och Jemtland i Sundsvalls Stad den 7 :de juli 1825 .

§ 44

S.D Rådmannen Abraham Grafström vilken , på sätt protokollet för den 5:te i denna månad utvisar, uti vädjande saken emellan Inhysesmannen Peter Christensson i Höla, kärande, samt Bonden Peter Andersson i Möckelåsen, svarande, angående värdet på ett av käranden till Peter Andersson försålt Hästkreatur, inställt sig, vid första uppropet uti denna sak, såsom svarandens befullmäktigade Ombud, förekom och anhöll uti ingiven skrift, att då käranden nu först på Tinget återkallat sitt vad emot Hallens Härads Rätts den 12:te oktober sistlidet år i saken givna utslag, utan att hava Rådmannens huvudman sådant i behörig tid och ordning tillkännagivet, denna sistnämnde måtte tillerkännas ersättning för sin kostnad i följe av inställelsen vid Tinget med Nitton Riksdaler Sexton Skillingar Banco, enligt räkning, och skulle Lagmans Rättens Beslut efter anslag meddelas.

År och dag som förr skrivet står

På Lagmans Rättens vägnar

Efter nådigaste förordnande

TH. Engelhart

 

Tillbaka