Hallens Häradsrätt 1865

 

                Olof Enarsson  livstidsfånge

 

Kungl. Majts och Rikets Svea Hof Rätts Utslag uppå en av Rådstuve Rätten i Sundsvall hållen och till Kongl. Hof Rätten insänd rannsakning med bemälde Rätts den 30 September förlidne år fällda Utslag, angående Inhysesmannen Olof Enarsson från Bynoms by, vilken är vorden ansedd genom frivillig bekännelse förvunnen att, efter undergången bestraffning för första och andra resan stöld, hava natten till den 12 i nyssnämnde månad, gemensamt med Erik Månsson från Bynom, olovligen tillgripit två, Hemmansägarne Carl Johan Fröberg och Carl Gustaf Lundgren tillhörige, i bete ute å marken gående, hästkreatur, ävensom en skälla, varmed den ena hästkreaturet varit försedd,  alltsammans uppskattat till Tvåhundrade Tjugu Riksdaler trettiotvå skillingar Banco; i följe varav Rådstuvu Rätten, med åberopande av 40, 41 och 43 Kapitlen Missgärnings Balken, 5 kapitlet Straffbalken och Kongl. Förklaringen den 23 mars 1807, dömt Olof Enarsson för tredje resan stöld av gods till ovannämnde värde, och jämväl av betande kreatur, att sedan han stått att skämmas i två timmar i halsjärn vid en påle, straffas med fyratio par spö, tre slag av paret, undergå uppenbar kyrkoplikt i Sundswalls stads kyrka å söndag, samt därefter sändas till någon kronans fästning att där för sin återstående livstid till allmänt arbete hållas. Givet i Stockholm den 20 januari 1851. 

Kongl. Hof Rätten har den insände rannsakningen sig föreläsas låtit; och prövar, jämlikt 40 Kapitlet 3 § och 41 kapitlet 1 § Missgärnings Balken samt Kongl. Förordningen den 20 januari 1779 och Kongl. Förklaringen den 23 mars 1807, rättvist Rådhus Rättens Utslag att gilla. 

Den som med detta Utslag icke åtnöjes, äger att däruti hos Kongl. Majt i underdånighet söka ändring genom besvär, vilka skola underskrivas av klaganden själv, eller lagligen befullmäktigat ombud, samt hit innan klockan Tolv å Trettionde dagen efter av Utslaget erhållen bevislig del, den dagen likväl oräknad, att å Kongl. Majts Justitie Revisions Expedition ingivas; men försummas det, skall klaganden förlorat sin talan och besvären komma ej under prövning; dock att Olof Enarsson såsom häktad, om han till ändrings söknad sig befogad finner, har att sin underdånige besvärsskrift, till författande varav han må om biträde hos Konungens Befallningshavande sig anmäla, inom nämnde tid avlämna till Konungens Befallningshavande, som därmed vidare förfar, på sätt 29 punkten i  Kongl. Förklaringen den 23 Mars1807 föreskriver.

                                 År och dag, som förr skrevet står.

                               På den Kongl. HoF Rättens vägnar

                                              Carl E. Isberg

                                                                         G.L. Landin / G Schöne

-----------------------

 

Emot förestående Höglofl. Kongl. Hof Rättens Utslag har jag ej något att erinra.

                                  Sundsvall den 4 Febr. 1851

                                            P.G.W. Dalin

Förestående Utslag är denne dag för inhysesmannen Olof Enarsson uppläst.

betygar            

                               Medelpads kronohäkte den 5 Febr 1851

                                         C,G  Tjulin t.f. vaktmästare 

                                                Nils Norling

 

------------------------

Med förestående Utslag har Inhysesmannen Olof Enarsson förklarat sig denne dag nöjd betygar

                              Medelpads krono Häkte den 20 februari 1851

                                               C.G Tjulin t.f. vaktmästare

                                                       Nils Norling

 

-----------------------

 

Att Hallens Vällofl. Tingslags av den 26 sistlidne Juni, å min hustru Kerstin Pålsdotter i Bynom ansökan om äktenskapsskillnad, blivit mig behörigen communicerad, ävensom att jag icke har någonting emot den sökta äktenskapsskillnaden att anmärka, utan dessmera tillönskar henne, Kerstin Pålsdotter och mina med henne sammanavlade tvenne barn, möjligen därigenom all lycka och välsignelse, det varder härigenom ödmjukeligen intygat.

                           Nya Elfsborgs Fästning den 29 December 1865

                                          Olof Enarsson lifstidsfånge

 

                                

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv