Hallens Härads Rätt den 18 april 1855.

 

                                               Stämning.

 

Som under förseglingen av Brännvinsredskapen i Marby Kyrkby den 16 de November sistlidet år Bonden Petter Andersson i Möckelåsen  lät genom ombud till försegling framlämna en honom tillhörande till 17 ton kannor stämplad brännvinspanna med Hatt, ehuru han, jämlikt av Häradsskrivaren mig meddelad förteckning uppå anmälde Brännvins Pannor under 1854 års Mantalsskrivning för Marby Socken, endast uppgivit sig för brännvins-tilverkning under April Månad sagde år, och då därtill kommer att pannan varit förseglad den 2 därpå följande Maji, utan att Petter Andersson anmält långt mindre styrkt, det förseglingen genom våda blivit under tiden bruten, så varder Bonden Petter Andersson i Möckelåsen, Marby Socken, härigenom kallad och stämd till nästinstundande Lagtima Vinter och Wår Ting med Hallens Tingslag, som hålles och tager sin början Tisdagen den sjuttonde /17/ instundande April uti Jon Pehrssons i Trappnäs gård, för att avgiva svar å mitt tillämnade påstående, å tjänstens vägnar, att då förseglingen av ifrågasatt brännvinsred-skap befanns vara bruten under den tid då Petter Andersson icke låtit anmäla sig för brännvinsbränning och följaktligen icke ägde rättighet den samma oförseglad innehava, han därföre måtte fällas till ansvar jämlikt § 39 uti Kongl. Majts Nådiga Förordning, angående villkoren för tillverkning av brännvin den 10 Oktober 1851. Stämningen bör åtlydas vid äventyr av vad lagstadgas.

 Hallen den 24 de mars 1855                                 Krono Länsman Per Nilsson

 

Vid upprop av detta mål komme käranden personligen tillstädes, och erkände sin förseelse, och vid Tingets slut den 16 nästpåföljande juni avsades följande

                                                        Utslag

 

Jämlikt 39 § av Kgl. Förordningen av 10 oktober 1851 ålägges Petter Andersson att för det förseglingen blivit bruten å hans brännvins bränningsredskap under den tid redskapen ej fått begagnas att böte 50 Rdr Banco därav 2/3 delar tillfalla Åklagare och 1/3 tillfalla Marby Församlings fattiga, varjämte redskapen såväl kannan som hatt förklaras förbruten samt den därföre genom auktion erhållne försäljningssumma på lika sätt fördelas.

'                                 

Tillbaka