Hallen Härads Rätt den 14 december 1857.

 

 

Vid åter företagen handläggning av härtill från sistl. Ting efterlämnade målet, emellan Bönderna Nils Jonsson, Jon Nilsson och Anders Olofsson i Trusta samt Bonden och Fältjägaren Erik Norman i Håf , Kärande och Bonden Per Hansson från Marby och Myckelåsen, Svarande, rörande ansvar för begången åverkan av sågtimmer å en kärandena tillhörig skogstrakt uti Småbodarna , ävensom rörande ersättning för de avverkade träden.

Förekommo av Kärandena Erik Norman personligen samt anmälde sig som Ombud för Nils Jönsson och Anders Olofsson i grund av skriftlig fullmakt, och Jon Nilsson genom sonen Nils Jonsson, varemot Svaranden Per Hansson personligen sig inställde, därvid han, efter uppskovsprotokollets uppläsande, erkände att han, under sistlidne vinter å ifrågavarande skogstrakt huggit och bortfört 15 st Timmerträd, vilka varit avsedda att uppsågas till bräder, samt voro befintliga vid den s.k. Fjellsågen, dock sökte Svaranden, som medgav att han utav somliga träd erhållit t.o.m. 4 stockar och av andra mindre, undskylla sig däremot, än vid det byte av fäbodlägenheter som ägt rum muntligen emellan kärandens företrädare och svarandens svärfader Erik Olofsson den bestämmelse ägt rum, att skogen skulle få efter behag användas.

Kärandena, som icke hade låtit inkalla några vittnen i målet, förklarade sig efter denna upplysning icke vilja föra någon ansvarstalan emot Svaranden för den av honom begågne åverkan, utan åtnöjde sig med att njuta ersättning därföre med 50 Rdr Riksgälds, varemot Svaranden erbjöd sig att på sågbacken leverera 6 tolfter bräder, men som Kärandena icke ville ingå härpå, medgav även Svaranden vederpartens rättigheter att laga och behålla de av ifrågasatta 15 trän erhållna timmer vid sågen, med villkor att Kärandenas ersättningsanspråk därigenom skulle anses gottgjort. Och som nu Kärandena förklarade sig härmed nöjde, allenast de blevo ersatte för kostnaderna i målet, blev vid Tingets slut den 14 December avkunnat följande

Utslag

Då kärandena avstår ifrån fullföljden av deras ansvarsyttrande, ävensom åtnöjt sig med det av Svaranden föreslagne anbud att taga och behålla det sågtimmer som erhållits utav de fällde 15 st trän och som finnes vid Fjellsågen låter Härads Rätten för sin del därvid bero, varemot Svarande som genom sin olagliga åtgärd varit vållande till Rättegången, icke kan undgå att hålla Kärandena skadeslösa för deras kostnader därå 2: ne Ting med skäligen beräknade 6 Rdr 32 Sk Banco.

 

Tillbaka