Hallens Häradsrätt den 21 januari 1862.

 

 

Pigan Brita Olofsdotter i Ytterhallen, bördig från Myckelåsen har anspråk på torparen Lars Heljesson i Bynom, hon vill ha uppfostringsbidrag till sonen Olof av nämnde Lars Heljesson.

Lars Heljesson nekar till faderskapet och menar att Brita haft samlag även med andra män. Han vill dock inte vittna under ed. Han anser att uppfostringsbidraget vara för högt beräknat samt erbjuder sig att ta barnet till ett lägre pris. 

Häradsrätten finner Heljesson vara fader till barnet och dömer honom att utge 30 Rdr per år från stämningsdagen och till dess barnet fyllt 15 år. 1870 återkommer Lars Heljesson emellertid i ärendet.

Lars Heljesson i Bynom har ansökt om att få överta förmyndarskapet för sin  med Pigan Brita Olofsdotter i Ytterhallen i lönskaläge sammanavlade son Olof. 

Olofs förmyndare Anders Ström lämnar följande inlaga till rätten.


Hallens Härads Rätt den 8 februari 1870.

"Genom anskaffad avskrift av Härads Rättens utlåtande den 22 September 1869 på Lars Heljessons begäran att få emottaga förmyndarskap över sin med Pigan Brita Olofsdotter sammanavlade Son Olof, för vilken jag är laglig förmyndare, får jag emot denna hans begäran anföra följande vägrande åsikter:  

Först efter 2ne års tid nödgades Lars Heljesson genom Lagens åtgärd erkänna sig vara barnets fader och blev av Härads Rätten ålagd att till fyllda 15 år bidraga till barnets uppfostran med 30 Rdr årligen från barnets födelsedag. Under tiden och till sistlidne höst har modern huvudsakligen bidragit till barnets uppfostran och försörjning, på det sonen vid myndiga år skulle finna en ringa tillgång efter sina föräldrar.  Sistlidne höst blev han av sin nuvarande husbonde och fosterfader Nils Nilsson i Gärdsta, vilken förr under 2ne år emot billig ersättning och öm vård fostrat honom, erbjuden för återstående tid intill dess han fyllt sina 15 år föda, kläder öm och kristlig uppfostran så i andenom som lekamlig måtto, om han fortfore att visa sig lika välartad som hitintills. Glade över anbudet, att i så anständigt och ordentligt hus få honom omhuldad, hava såväl jag som modern därtill lämnat vårt samtycke.

 Lars Heljesson som väl har flera hus, dock utan varaktig bostad för egen person, torde på intet sätt vara skicklig uppfostrare för honom att bliva en nyttig och hederlig människa. Och skulle han uti allt vara honom följaktig, torde han därvid icke inhämta de sedligaste och verkligt kristlige dygder. Min övertygelse är att Lars Heljessons ansökan endast grundar sig på att få åtkomma de genom moderns och vänners omsorg samlade och i denna stund befintliga medel som genom min förvaltning finnes innestående.

Skulle den grunda sig på misstroende på säkerhet om medlens förvaltning, så företes vederhäftig borgen.

Uti denna protest emot Lars Heljessons förmyndarskap för sonen Olof, är jag övertygad om att såväl Pastor som nämnd instämmer. Skulle icke mitt förmyndarskap åtnöjas, skall jag med nöje överlåta till annan person detsamma; dock icke utan lagens tvång till Lars Heljesson emedan jag icke önskar min pupill så mycket ont, en sådan olycka. 

                                     Hallen den 7de februari 1870  

                                                 Anders Ström

 ------------

Klockaren Ströms åsikter delas av mig Barnets  moder 

Brita Olsdotter.

                                      Bevittnas Olof Olofsson

 ------------

 För min del instämmer jag uti Klockaren Ströms protest emot förmyndarskapets överflyttande på Lars Heljesson för unga sonen Olof såsom enligt min tanke, mindre förmånligt.

                                                     J.A. Liljesköld

                                                          t,f. Pastor.

---------------

Uti herr Pastor J.A.  Liljeskölds och Klockaren Ströms här ovan tecknade åsikter instämmer och vitsordar undertecknade.

                                        Jon Persson i Trappnäs Häradsdomare  

                                       Ololf Olofsson i Gärdsta Nämndeman."

----------------

Häradsrätten avslår Lars Heljessons begäran, Anders Ström ska fortsätta som förmyndare.

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv