Hallens Härads Rätt den 18 oktober 1864

 

 

Förre Torparen Helge Olofsson i Getåsen begär skilsmässa från sin hustru Maria Olofsdotter, boende i Böle. De har inte sammanbott i 12 år.

  Pastor Liljesköld skriver intyg till rätten.

 

"Som flera, dels enskilt av undertecknad, dels i förening med kyrkorådets ledamöter, framställda förmaningar till de i sitt äktenskap olyckliga makar, Inhyses Helje Olofsson och hans hustru Maria Olofsdotter i Böhle, Marby Socken, att under bön och åkallan av Guds hjälp och bistånd vinnlägga sig om christlig sammanlevnad, fruktlöst avlupit, och då samma olyckliga förhållande, börjad strax efter äktenskapets ingående, beklagligtvis ännu fortfar, vilket allt mer och mer avlägsnar all jordisk sällhet och glädje, men vad beklagligare är, verkar med all säkerhet förlust av den eviga, så tillstyrka, icke allenast undertecknad, utan ock Marby församling, hörd i allmän Kyrkostämma, laglig skilsmässa dem emellan. 

Mannen är född 1818, hustrun 1808. Deras Cristendomskunskap är någorlunda försvarlig och nattvardsgångar ordentliga. Under äktenskapet äro 4 barn, 2ne Söner och 2ne döttrar sammanavlade. Mannen frejd är oklanderlig, Hustrun fast icke lagligen övervunnen till brott, dock av församlingen mindre väl känd, vilket attesteras av Hallen den 16te oktober 1864 

                                             Liljesköld

                                            t.f. pastor"

 

Målet uppskjutes enär Maria Olofsdotter inte inställer sig i Tingsrätten. Hon tillhålls vid vite att intställa sig vid nästa ting. Vid detta ting inkommer emellertid en skrivelse från Helje Olofsson där han meddelar att  han återkallar ” min process med min hustru”.

Målet avskrevs.

 

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv