Per Byström i Höla är missnöjd med den hemmansdelning som han och hans broder Erik Sköld 10 år tidigare gjort och har därför en tid processat om saken. Till vårtinget 1865 är Erik Sköld åter instämd och lämnar till rätten följande inlaga.

 

"Ödmjukt svaromål.

Jag hade tänkt, att min broder, Bonden Per Byström, som för denna sak förut med bedraget hopp om vinst sökt både Under och Över rätt, slutligen skulle taga sitt förstånd till fånga och ej längre fortsätta en rättegång som för oss bägge medfört stora kostnader och bekymmer, och illa passar bröder emellan; men tyvärr Ordspråket: ” Man ser alltid bättre säd i grannens åker” har även härvidlag gjort sig gällande, och följaktligen blev icke heller jag från Byströms, allt annat än broderliga handlingssätt förskonad, att vid det höga vite 20 Rdr i dag åter uppträda för att genmäla dess ohemula påståenden.

Vad är det då min bror egentligen vill? Han vill tillskansa sig på detta vis mera jord och lägenheter än han betingat sig vid köpet av sin hemmansdel, utgörande såsom köpeavhandlingen oss emellan utvisar: Gamla Torpet med dess hus, samt hemmanets västra inägoskifte och skogskifte, vilket tillsammans taget antogs av oss båda skola vara och utgöra fulla hälften av hemmanet, därav Byström får sin besuttenhet fortfarande, intill dess ett Laga Skifte uti Byn kunde ifrågkomma och varje hemmansdel till areal och ägovidd bleve känd.

Av anförda skäl, och intill dess laglig gradering å dessa båda hemmansdelars jord försiggått, bestrider jag Byström all rätt till annan jord eller mera jord, än den som i köpet oss emellan avhandlas, de må i verkligheten vara större eller mindre av hemmanets skattetal.

Om Byström till en början med eller utan skäl, ansåg sin sålunda tillkomna och inköpta hemmansdel 17/24 tunnlands skatt av hemmanet No 2 i Höla i något fall vara sämre till beskaffenheten än den andra delen; borde han likväl erkänna: att sedan oberäknat den odlingsersättning han vid köpet av hemmansdelen förbehållit sig och av mig undfått, Byström efter födorådstagaren Erik Perssons död fått emottaga de av honom innehavde cirka 20 mälingar röjd slått å detta skifte beläget, hemmanet i alla avseenden är jämförligt med dess andra del.

De av Byström erhållna skogs- och inägoskiften äro även så belägen 1/8 dels mil från denna hemmanets jord, att Byström svårligen lärer kunna för sin hemmansdel vid det blivande skiftet få så beskaffat läge att Han kan åtkomma födorådstagarnes åker och nyland, dessutom är Änkan efter avlidne Erik Pehrsson ännu levande, och begagnar sin födorådsrätt av den omtvistade jorden.

De förmåner som jag vid försäljning av 2: ne hemmansdelen till Olof Olsson, cirka 10 år efteråt betingat mig, kan icke angå Byström, då han därav varken njuter nytta eller skada.

Om rättegångskostnaden vid Hof Rätten

inberäknat Kungl. Hof Rättens Utslag 10 Rdr
Tre tingsresor och 6 dagars uppehåll vid tingen 8 Rdr
Protokollslösen vid detta och tvenne föregående Ting 9 Rdr
Samt vitesbelopp för mitt uteblivande vid sista Ting därtill jag
föranleddes av Byströms utsago, att ej vidare fullfölja målet 10 Rdr
Eller tillsammans 37 Rdr Rmt , får jag ödmjukast anhålla mig må tilldömas

Höla den 22 Sept 1865

E . Sköld "

 

-----------------------

Per Byström har ingen framgång. Rätten finner att inga nya bevis framkommit och friar Sköld. Per Byström går i konkurs 21 oktober, 1867.

 

Tillbaka