Hallens Härads Rätt den 12 oktober 1868 .

 

 

"Som jag under förfluten vinter lämnade uppdrag till Bonden Olof Göransson i Välje att anskaffa mig fröbart korn till vårutsäde, och han i sådant ändamål av Gästgivaren Matthias Persson i Trappnäs för min räkning köpte en halv tunna korn till pris av 14 Rdr Rmt, men som det sig sedan visade sig att samma korn till ringa del var fröbart, varav icke allenast en högst ringa och klen avkastning erhållits utan och den därav besådda åkern genom tilltagande ogräs tagit skada; får jag anhålla om laga stämning och kallelse till nu instundande lagtima Hösteting med Hallens Tingslag å bemälde Olof Göransson och Matthias Persson, med påstående att den sistnämnde som säljare av kornet måtte åläggas gottgjöra den uppståndne skadan, enligt syneinstrumentet av den 13 de nästlidne Juli detta år, med 5 tunnor 8 kappor i fast mått och 56 Lispund kornhalm eller och motsvarande värde i penningar efter i orten gällande och gångbara samt för Olof Göranssson i egenskap av köpare och av mig erhållit uppdrag, måtte i målet avgiva nödiga och fullständiga upplysningar.

Öppen talan i målet och uti allt vad med detsamma gemenskap äga kan förbehålles därunder även ersättning för rättegångskostnaderna yrkas.

Marby och Välje den 19 de September

Erik Larsson Marby och Välje."

 

 

Syneinstrument.

År 1868 den 13 de juli, vore vi undertecknade, på begäran av Torparen Erik Larsson i Welje, tillkallade att syna och värdera den skada som har uppkommit därigenom att Gästgivaren Matthias Persson i Trappnäs har till ovan nämnde Erik Larsson försålt odugligt frökorn, som var utfäst till fröbart, vilken skada har av undertecknade blivit värderad och besiktigad.

Åkrens areal vidd en Rev 98 Stänger, har besåtts med en halv tunna korn i fast mål. Därav en ringa del har varit fröbar, som i det närmaste skulle motsvara den skada åkren har lidit av det han ej varit besådd med dugligt frökorn.

Åkren kan anses i vanliga år kunna giva 28 skylar med 6 kappar korn ur varje skyl Summa 5 Tunnor 8 kappar samt tvenne Lispund halm av varje, med agnar inberäknade Summa halm 56 Lispund.

Sålunda och värderat besiktigat betygas dag som ovan.

P. Bergström i Håkansta

Olof Olofsson i Velje .

----------------------

 

Erik Larssons krav:

5 ¼ Tunna korn för ortens och årets pris. 30 Rmt per tunna 157 50 Rdr Rmt

56 Lispund halm, 33 öre per Lispund 18 48

 

Häradsrätten ogillade åtalet då det ej kan styrkas att den dåliga skörden beror på frökornet.

 

Tillbaka