Hallens Härads Rätt den 2 februari 1712.

 Den ovillige arvtagaren.

Kom för Rätten Mårten Mårtensson i Bäck, avsägandes sig sitt, en lång tid, åbodde Skattehemman Bäck, av 3 tunneland, av Marieby Socken, med förklaran, det Sonen Mårten Mårtensson, till sina år och den förmögenhet kommen, att han hemmans bruk förestå kan, sitt arveshemman ej vill emottaga,

han ingen annan utväg finner, än det anten det försälja till en annan, eller det ock alldeles övergiva, och därföre anhåller det Sonen, som bördig och arvande med sine 2ne Systrar hemmanet måtte emottaga, och sig tillåta få bo i gården och hava sitt uppehälle med hustrun, då efter yttersta förmögenhet han erbjuder sig hemmans bruket med Sonen underhålla; och emedan, sedan fadren sig hemmanet avsäger, ingen närmare finnes det att antaga än Sonen, vilken i förmågo av 31 Kap. Bygdelagen tillkommer föräldrarna föda, när ålderdom och bräcklighet dem händer.

För den skull varder Mårten Mårtensson, Sonen, detta fadrens hemman i Bäck, av 3 tunneland upplåtit till bruk och besittning, dock så, att han där ur löser sina 2ne Systrar, Karin och Ingeborg Mårtens döttrar, efter vad som det kan av gode män i Rätten skäligen värderas för, men att han föräldrarna i döde dagar föder och syter emot deras lösa egendom, så långt den räcker.

 

 

Tillbaka