Arvet efter Faste Tholsson

 

Hallens Härads Rätt den 5 oktober 1730.

 

Rustmästare Bertil Brink .. uppå föregående stämning; huru Svärfadren Faste Tholson i Werkön ännu icke avvittrat barnen till sitt möderne efter avledne Hustru Märeta Olofsdotter , och som barnen förnummit det fadren till hög ålder kommen vill inträda uti annat gifte, alltså påstår Bertil Brink för sin Hustru Kerstin Fastesdotter , det Faste Tholson måtte upprätta ett sådant inventarium på all egendom uti löst och fast samt utestående fordringar och skulder, att han med Ed kan bestyrka intet vara undandolt, och därefter Barnen komma att njuta deras andel.

Faste Tholson förebär att År 1729 den 5 Februari vid det Barnen voro tillsamman han framburit boet, egendomen och dem uti gode mäns närvaro sitt möderne, och därpå upplägger en Specifikation; vilken 3ne Nämndemän underskrivit, där barnen nu härmed icke låter sig nöja påstår Faste att hemföljden som de njutit måtte beräknas då barnen skada det de skola komma att återbära något.

Käranden Brink vill icke godkänna denna avhandling eller Specifikation, påståendes att egendomen som framburen icke förslår emot Boets förmögenhet, hemgiften åter som fadren påtalar vill räknas som en pur gåva såsom given med varm hand; vilket Rätten överväget .

Resolverades

Emedan Specifikationen på egendomen som Faste Tholson i Werkön framburit till delning varken finnes vara underskriven av barnen ej eller rätt gillat, därföre i förmågo av 16 Cap g.m . Balken. L :L : och 15 Cap Ärvda Balken samt Kongl . Förordningar de år 1669 finner för rättvist att pålägga Faste Tholson det han inom 2 ne månaders tid skall upprätta ett så riktigt inventarium på all befintlig egendom i löst och fast med kontanta medel och utestående fordringar att han med rätt sin Ed kan erhålla ingenting kan vara undandolt eller avtagit. Så att Barnens möderne därefter kan uttagas och dem verkligen till godo komma, för det övriga kan Rätten icke ogilla att den hemföljd som med fulla skäl kan visas komma under samma titel och icke puro gåva skall jämkas likmätigt de 12 och 13 Cap g. m.Balken L.L. Barnen emellan ..

 

Hallens Härads Rätt den 14 januari 1731.

 

Anno 1731 den 14 och 15 januari under extra ordinarie Tinget i Hallen och Wärkön infann sig bonden Faste Tholson i Wärkön och barnen av dess gifte med år 1727 i April avledne hustru Märeta Olofsdotter , mågen Landsmannen av Undersåker Måns Randklef jämte hustrun Göle Fastesdotter item hustru Magdalena Sundell för mannen Comministern Olof Fastesson Wallberg, Faste Tholson och hustrun Märetas son, till att göra ett slut på den tvist som om barnens Mödernes åtnjutande, och förhavd å Tinget in oktober 1730, och dömt det fadren Faste Tholson till barnens fulla avvittring bör så mycket uppgiva i all egendom med utestående fordringar, att han med själv sin Ed kan besanna intet vara underdolt.

På dotteren Kerstin Fastesdotters eller hennes man Rustmästare Bertil Brinks vägnar var nu ingen tillstädes , dock påstod fadren och de nu tillstädeskomna barnen, att utredandet till barnens fulla avvittring utan längre tidspillan måtte företagas; vilket Randklef för sin hustru och Magdalena för sin man bejakade, uppläggandes mannens Sedel av dato 1730, att han är nöjd med vad fadren redan gjort.

Och upplade nu Faste Tholson sina handlingar på utestående fordringar, vilka blevo av gode män under denna Extra Ord Ting reviderade, och befunnen till en summa a två hundrade fyra tio en Daler Silvermynt, utan detta proinventarie upptages vad som ännu är i behåll av fallne arvet i Sidsjö , efter farbröderne , och efter uträkning komme barnen sina åtta Daler Silvermynt tilldelning sinsemellan, dock att under inventering år 1729 den 5 februari utav desse fordringar blivit tilldelt 14 Daler Silvermynt vardera, men nu få åtnjuta det andra som på dem löper av samma utestående fordringar.

De andra lösöronen i boet, uti silver eller koppar, tenn, mässing, järn och allehanda husgeråd erkänna de närvarande barnen, att de efter inventario år 1729 njutit sin andel och något uti kontant andel som fadren då själv frambar; Faste Tholson anböd sig inför sittande rätt, att med Ed besanna det han intet något undandolt och har icke några penningar att uppgiva; till att bevisa mine barn av detta gifte kärlek och välvilja vill jag och eftergiva den hemföljd som jag och min hustru givit dem, så att den ej må avräknas dem på deras möderne, när jag och avlider med döden, vilken mig förestår, nu redan på min ålder om 71 år, förklarar mig det mina barn skola få ärva mig uti vad som behållit kan vara av min egendom, så att jag icke skall bort Testamentera något i löst eller fast, allenast att min andra tillkommande hustru den jag tänker att Copuleras med njuta sin giftorätt uti boet efter lag, dessutom och en skälig morgongåva den jag ärnar förse henne med, och änkefördel uti fasta jorden, hemmanet Wärkön om 6 Tunnland skatt, skola och barnen av förra giftet få njuta sitt möderne efter ett skäligt värde, men att besittningen av hemmanet må tillfalla Sonen Comministern Olof Wallberg.

Hemmanet åter beräknas för 300 Daler Silvermynt därav att tillfalla barnen för mödernet 100 Daler Silvermynt till delning vilka Wallberg utbetalar, efter som jag vill att han nu strax tillträder 1/3 del av hemmanet sin mödernes andel inberäknat. Där Faste och uti sitt tillkommande gifte skulle få några barn, de även ärver lika till fädernet, med barnen av förra giftet, dock med det förbehåll, där Faste Tholson skulle brått dö, förrän barnen av senare giftet, som Gud skulle behaga välsigna honom med, förrän de nå sin 15 år, något måtte dem föreläggas av oskifte till uppföde , där emot att barnen av förra giftet njutit ansenlig hemföljd.

Härmed förklarade sig och Faste Tholson emedan min dotter Göle njutit mindre hemföljd eller gåva än de andra barnen, så vill jag att Göle efter min död njuter av min andel i boet jämkning, till ringaste tio Daler Silvermynt vilka de andra barnen icke skola henne disputera.

Med allt detta förklarade förklarade sig nu de tvenne barn alldeles nöjde, tackandes sin fader för sin betygade kärlek och välvilja; utfästandes å bägge sidor all lydno och kärlek hädanefter, med förmodan att dotteren och systern hustru Kerstin och hennes man Rustmästare Brink härmed låter sig nöja, och samtycka alldeles fadren obehindrad nu må inträdda uti giftet med sin trolovade fästemö pigan Märeta Olofsdotter ifrån Revsund.

Nämnden förklarade sig att hemmanet med alla sina tillunder samt gård högre icke kan värderas än 300 Daler Silvermynt vilket uti Rätten upplästes och erkändes; varföre det och lämnades uti sin kraft. Men där hustru Kerstin Fastesdotter med sin man Rustmästaren Bertil Brink icke skulle åtnöja sig med vad hennes syskon på allas bästa nu bearbetat och slutit; skall henne hustru Kerstin stå öppet vid instundande ting den 4 februari att detta tillbaka driva därsom hon gitter; men att Faste Tholson obehindrat skall få inträda uti andra giftet.

 

Hallens Härads Rätt den 5 februari 1731.

Reserverade sig Rustmästaren Bertil Brink det svärfadren Faste Tholson i Wärkön icke kan allenast för sig få råda Sidsjöhemanet uti Bodsjö socken, emedan Faste utlöst sina syskon och delhavare av samma hemman, och det samma tagit av oskifto bo. Varuti barnen påstår böra tillfalla mödernet.

Att åtnjuta expenser för vigilencen uti tvisten om mödernes arvskapet vilket blev till protokollet fört genom Brink eller dess hustru till reservations säkerhet att få lagligen utföra, emedan Svärfadren Faste Tholson nu icke tillstädes är.

 

 

Hallens Härads Rätt den 6 oktober 1731.

 

Emellan Rustmästaren Bertil Brink, kärande och svärfadern Faste Tholson, svarande angående någon rest på kärandes hustrus mödernearv efter utrednings instrumentet den 14 januari 1731; jämkades således, att Faste Tholson skall giva Brink assignation på utestående skuldfordran som räcker till 3 Daler 24 öre Silvermynt, item anvisning på Sidsjö på två Daler 21 öre Silvermynt av den fallne och än återstående inlöse arv; och att låta Brinks hustru njuta sin rätt uti kopparen som Faste till egen del inlöst under oskifte bo ifrån Sidsjö .

Men vad angår rätts rättigheter uti Sidsjö hemman av Bodsjö socken och systern hustru Märeta Fastesdotters pretenderade arvsdel uti såsom transporterad in på Brink eller dess hustru skjutes till Revsunds Ting därav lagligen utföras och avgöras. Uti expenser skall Svaranden Faste Tholson bestå Käranden Brink 24 öre Silvermynt.

 

Hallens Härads Rätt den 5 februari 1733.

Rustmästare Bertil Brink har väl instämt Svärfadren gamle mannen Faste Tholson i Wärkön men vid upprop begärdes uppskov i saken emedan Faste Tholson ligger i sotesäng .

 

 

Tillbaka