Arvet efter Lars Heljesson

 

 

Hallens Härads Rätt den 7 oktober 1741.

 

Uppvistes ett arvskifte, det i denna månad förrättats , efter avledne Lars Heljesson i Iffelnäset , emellan Enkan Hustru Gertrud Pålsdotter och barnen så väl av förra som sednare giftet, nämligen fem söner och fem döttrar.

Och som salusumman bestigit till trehundrade nittio tre daler 26 öre 16 penningar Silvermynt, så är och de fattigas andel 15 öre 20 penningar i samma mynt levererad till Kyrkovärden Olof Jonsson i Ytterhallen, emot hans kvittence .

Härjämte anmälde sig väl den äldste sonen av Lars Heljesson förra gifte, Lars Larsson, att få besittningsrätten av sin faders skattehemman Iffelnäset, med lösen till sine syskon efter hemmanets värde, samt födoråd till sin styvmoder Hustru Gertrud Pålsdotter, med en halv mäling sådd åker, samt föda till en ko och fyra småfä kreatur, varmed såväl styvmodern som Lars Larsson samsyskon, och alla de omyndiga barnens förmyndare förklarade sig nöjde; men emedan den äldsta sonen av Lars Heljessons sednare gifte, Pål Larsson vilken är myndig, bestridde sådant med påstående av lottkastning och detta icke kunde i vänlighet avgöras; alltså kunde Härads Rätten ej med denna tvist sig vidare befatta.

 

Hallens Härads Rätt den 22 februari 1742 .

Sedan avledne Lars Heljessons i Iffelnäs näst älste son av förra giftet Lars Larsson hade, vid sisthåldne hösteting den 7 oktober 1741, sig anmält, att få inlösa besittningsrätten av dess faders arvejord i berörde Skattehemman, men Rätten då, i anseende därtill att den äldste sonen av sednare giftet Pål Larsson sådant bestritt, med påstående av lottkastning, av saken icke var instämd, ej kunnat sig därmed befatta; så inställte sig nu åter bemälte två halvbröder, då Lars Larsson efter stämning anhöll att besittningsrätten måtte honom tilläggas, emedan alla hans fem syskon, näml. två myndiga bröder Olof och Anders Larssöner, jämte hans tre omyndiga systrars, Brita Lucia och Kerstins förmyndare, hava, genom skriftlig avhandling under den 16 februari till honom uppdragit samma summa, vilket de utsatt till Etthundrade tjugo daler silvermynts värde; varefter han och ville utlösa sina fyra halvsyskon, Pål och Helge Larssöner, samt Kerstin och Anna Larsdöttrar och därjämt bestå sin Styvmoder, hustru Jertrud Pålsdotter årligt födoråd, av en och halv mäling besådd åker jämt föda till en Ko och fyra småfäkreatur .

Pål Larsson förmente ändå att det borde ankomma på lottkastning, antingen han eller hans halvbroder Lars Larsson skulle få inlösas hemmanet.

Varom, efter behörigt övervägande, utsades detta

Utslag

I vad väl ovanbenämnde två halvbröder Lars och Pål Larssöner ärvt lika del i deras avledne faders Skattehemman Iffelnäset; dock likväl som det består allenast av tu tunneland, och fördenskull ej kan delas eller klyvas, havandes Lars Larsson, utom dess nya broderslott, lagligen förvärvat sig sina fem samsyskons rätt i hemmanet, vartill ock det kommer, att såväl hans styvfaders hustru Jertrud Pålsdotter som hennes omyndiga barns förmyndare hava vid 1741 års Hösteting förklarat sig nöjde med Lars Larssons tillbud om hemmanslösen och födorådet, och Pål Larsson redan är inskriven som åbo på sin moders Skattehemman i Låsböle; alltså prövar Häradsrätten skäligt, och 7 § i 12 Cap Ärvdabalken likmätigt, att Lars Larsson, som nu äger större delen, haver rätt att lösa sina halvsyskon ut, dock efter laga värdering, emedan de icke äro förbundne till det värde som mellan Lars Larson och hans samsyskon utsatt och fastställt är.

För övrigt åligger Lars Larsson till hustrun Jertrud Pålsdotter så länge hon lever giva i årligt födoråd, i ett för allt, två tunnor korn.

 

Hallens Härads Rätt den 5 oktober 1742.

Uppvistes ett skriftligt vittnesbörd, under den 5 April 1742, av änkan hustrun Gertrud Pålsdotter i Iffelnäset, att hon, av Mårten Andersson i Höge och Helge Jonsson i Möckelåsen, emottagit den lösa egendom, som tillfallit hennes omyndiga barn, sonen Helge Larsson och döttrarna Kerstin och Anna Larsdöttrar, efter deras avledne fader Lars Heljesson, som nu barnens moder har, i två vittnens närvaro, lämnat förmyndarna Mårten Andersson i Högen och Helge Jonsson i Möckelåsen detta vittnesbörd; ty bleve de ock av Härads Rätten frikallade för allt ansvar för den egendom som barnets moder nu mottagit, och haver modern, hustrun Gertrud Pålsdotter , enligt 2 § i 20 Cap. Ärvda Balken, att förestå sina barn och deras egendom, med närstående fränders, eller förmyndarnas råd.

 

Hallens Härads Rätt den 26 September 1745.

Inlevererade Lars Larsson i Iffelnäset Härads Rättens Protokoll av den 22 februari 1742, visandes där med, att hans samsyskon, näml. två myndige bröder Olof och Anders Larssöner, jämte hans tre omyndiga Systrars, Brita, Lucia och Kerstin Larsdöttrars förmyndare, hava, genom avhandling under den 16 februari 1742, till Lars Larsson uppdragit besittningsrätten av deras faders arvejord, skattehemmanet Iffelnäset , vilket de utsatt till Etthundrade tjugo daler Silvermynts värde; så ock, att Härads Rätten då haver över Lars Larssons halvsyskon Pål och Helge Larssöner samt Kerstin och Anna Larsdöttrars gjorda jäv, givet det utslag, att hemmanet lagligen skulle värderas till lösen.

Varefter Lars Larsson och hans halvbröder Pål och Helge Larssöner, jämte deras systrars förmyndare blevo således förlikte, att Lars Larsson skall lösa skattehemmanet Iffelnäset med Etthundrade tjugo daler Silvermynt och dessutom skall giva sina halvsyskon tio daler Silvermynt såsom avgång, eller tillökning på hemmansvärdet; av vilken summa, tillhopa Etthundrade trettio daler Silvermynt, han skall betala hälften, inom 1746 års Vårting, och den andra hälften ett år därefter.

Lars Larsson skall jämväl giva sin styvmoder hustru Jertrud Pålsdotter födoråd, i ett för allt två tunnor korn årligen, så länge hon lever ogift, varemot alla medarvingarne lämnar Lars Larson frihet, att ock strax söka Rättens fasta på hemmansbesittningen, för sig och de sina.

Sedan denne förening, vid offenteligt uppläsande var så väl av Lars Larsson, som av hans halvsyskon till alla delar vidkänd; anhölt Lars Larsson om Härads Rättens dom och fastebrev. Och emedan av utfärdade skatte- och fastebrev befinnes, att fördenskull som Lars Larsson ej allenast, på sätt som ovanförmält är, visat laga fång till bemälte skattehemman, utan ock försäkrat, att till alla delar fullgöra de i ovan nämnde förening, utfästa villkor; så prövar Härads Rätten skäligt, att härmed förklara Lars Larsson, samt hans hustru, Barn och arvingar för rätta ägare av merbemälte hemman Iffelnäset ; bestående av tu Tunneland skatte, Dragonehåll No 44 under Hallens Compagnie; beläget i Hallens Socken och Västernorrlands Län.

 

Tillbaka