Hallens Härads Rätt den 26 September 1761.

 

 

Hälje Jonsson i Möckelåsen föredrog, att han ej lärer så länge hädanefter för ålderdom och andre bräckligheter förmå bruka och hävda sitt nu åboende Skattehemman No 2 i Möckelåsen, bestående av 2 1/4 tunnland, Dragonehåll No 79 vid Hallens Compagnie; anhöll därföre, att hans fem söner Johan, Olof, Jon, Anders och Lars måtte få lotta om besittningen på det, att den som vinner, därigenom må bliva därpå säker, emedan de samtlige skola vara av den tanken, att de vilja annorstädes sig försöka och lämna den som bliver ägare, att själv besörja sin egendom, till vilken ända de sig vid Tinget inställt. Vid efterfrågan befanns 2; ne vara myndige och tre omyndige, vilka senare hava förmyndare, nämligen, för Jon är Olof Jönsson i Backen, för Anders Mårten Mårtensson i Getåsen och för Lars Nils Nilsson i Gåije , vilka alla tillika med Johan och Olof förekommo, förklarade sig myndiga, att med berörde fadrens författning vara nöjde, och förmyndarna underställte Rättens beprövande sine omyndiges rätt härutinnan, därvid Hälje Jonsson sig förbehölt, att själv bruka och besitta hemmanet, så länge han förmår.

Tingsrätten prövade alltså nödigt, att låta hemmanet denna dag värderas av Länsman och 2 ne Nämndemän, samt tillika prövas, om det tål klyvning.

 

Hallens Härads Rätt den 27 September 1761.

Visades en den 26 denna månad av Länsmannen Boman och tvenne Nämndemän förrättad syn och värdering å Skattehemmanet No 2 i Möckelåsen, bestående av 2 1/4 tunneland som blivit utsatt till Tu hundrade och sextio daler Silvermynt, men hava ej funnit hemmanet tåla klyvning.

Varjämte den förening är träffad emellan fadren Helge Jonsson i Möckelåsen och hans barn, att när fadren ej mäktar längre förestå hemmanet, så skall han njuta födoråd i livstiden, nämligen tre mälingar sådd åker, jämte en liten åker, Högåsen kallad, som fadren själv besår, föda för två kor och åtta småfäkreatur, häst till kyrkan och andre nödige ärenden; så ock Nyänge och Kvarnrödningen .

Efter fadrens död njuter Hustrun Ingeborg Jeppesdotter årligen två tunnor korn, föda för en ko och fyra småfäkreatur, trädesland till två kannor ärter; utfästade sig och barnen att hos sin fader bliva i tjänst så snart ,så framt de ej träda i giftermål och därigenom föranlåtne att föredra sig utan fadren .

Och vad omyndige barnen angår, så åtager fadrens sig med kläder och födo såsom ock i sine . utan förmyndarnes minsta besvär fullgöra sin skyldighet.

Sedan detta var beslutat lottades om hemmansbesittningen, den då äldste Sonen Johan tillföll, vilken efter den fastställte summan utlöser sina Syskon, när så fordras och tillträder hemmanet enligt förebemärkte överenskommelse om tiden och födorådet.

 

Tillbaka