Hallens Tingslags dombok 1803.

 

 

"Wälborna Herr Lagman samt den Lofl . Tingsrätten.

Som sterbhuset efter avlidne Bonden Mårten Persson i Möckelåsen för vilket undertecknade blivit till förmyndare förordnade är med skuld besvärad till en summa av 250 Rdr utom flere års obetald ränta, 5 omyndige barn uti huset, av vilka 2: ne kunna tjäna för födan, men sakna kläder, men de andra 3 både kläder och föda, samt hemmanet är belastat med ganska drygt födoråd, att det är omöjligt få någon Åbo dit, som vill avsätta så mycket att den löpande räntan för skulden varder betald, och att få därav till barnens underhåll är icke att tänka på, utan skulden dagligen ökas och födan felas dock för pupillerna; undertecknade finna därföre sig nödsakade hos den Lofl . Domstolen ödmjukast anhålla om tillstånd, att på auktion få försälja Möckelås halva skattehemman av 2 ¼ tunneland för att använda till förenämnda behov.

Förleden vår blevo vi föranlåtne, i brist av åbo, att själva bruka hemmanet, då vi måste betala 4 tunnor frökorn med 12 Rdr tunnan och hela årets skörd blev allenast 7 sk . Råg, 66 sk . Korn och 23 skylar Blandsäd, vad vi själva finna att en Åbo icke kan avsätta om han själv skall hava födan; vi få därför ödmjukast underställa Den Lofl . Domstolens högtupplysta och gunsträttvisa prövning och yttran , om icke vi böra nu av grödan, av säden minste 2/3 och av fodret hälften detta året för vår kostnad och nedlagde arbete och om mindre skulle oss tillerkännas varda vi i menlig måtto lidande, i anseende till dyrheten som varit på födan detta år.

Vi få tillkännagiva att, efter den andel vi komma att deltaga uti grödan vi deltaga uti hemmanets tyngder.

Med djup vördnad. Wälborne Herr Lagmannen samt Den Lofl . Rättens ödmjukaste tjänare.

Olof Persson

Jöns Olsson i Månsåsen."

 

Hallens Häradsrätts dombok 25 September 1804.

 

"Halva Hemmanet No 1 uti Möckelåsen, som jag den 5 te nästledne April på öppen auktion inropat, varpå jag erhållit säljarnas, Bönderna Olof Persson och Jöns Olsson i Månsåsen såsom förmyndare för avlidne Bonden Mårten Perssons barn, stadfästelse såsom rent köp och handel, upplåter och försäljer jag till Dragon Olof Åström av Hallens Compagnie med all de förmåner och tyngder den vid Auktion hållne och i dag till Hallens Lofl. Härads Rätt ingivna anteckningen innehåller, för lika summa jag den inropat eller Tvåhundrade Elva Rdr 5 Sch. 4 r. Banco; tillägnande samma hemman Dragon Åström och hans arvingar så födde som ofödde till everderlig ägo med alla de förmåner, som detta hemman av ålder tillhört, nu tillhörande, hädanefter lagligen tillvinnas, såsom och att Åström tillträder hemmanets bruk och utnyttjande nästa Medfastotid, ansvarar för alla uppgälder vid den nu påstående storskiftesdelningen från denna dag och erlägger den utsatta Köpesumman 211 Rdr 5 Sch. 4 r. Banco den 5:de nästkommande April , varjämte emedlertid ställes behörig borgen för den tredjedel av berörde Summa, till betalning följer. Med förestående handel och avhändigande förklarar jag Olof Åström mig fullkomligen nöjd och hava så säljare som köpare härunder låtit teckna sina namn i tillkallade vittnens närvaro.

Trappnäs Tingsplats d. 24 September 1804.

Nils Nilsson

Olof Åström i Gåxåsen Dragon vid Hallens Compagnie."

 

Inför rätten var köparen Dragon Åström själv tillstädes och vidkändes innehållet, såsom även Bonden Eric Jakobsson i Gåxåsen, efter begäran, åtog sig borgen såsom för egen gäld, i avseende till tredjedelen av ovanskrivna köpesumma, med vilken borgen förmyndaren Olof Persson i Månsåsen förklarade sig nöjd: Således sedan förmyndarna Olof Persson och Jöns Olofsson å Auktionsbetyget d. 5 April innevarande år givna Salubrev till Nils Nilsson likmedelst var offentligen uppläst, med däruti omförmälda villkor och förbehåll, samt Krono Länsmannen Kilstrand och Herr Måns Olofsson intygat.

 

Sedan Bönderna Jöns Olsson och Olof Pehrsson i Månsåsen såsom förmyndare för avl . Bonden Mårten Perssons barn i Möckelåsen uppå föregången anmälan, och i anseende till anförde omständigheter och bevekande skäl hos Hallens Lofl . Häradsrätt erhållit tillstånd, att genom auktion bemälte Mårten Perssons barn fädernes Arvejord 2 ¼ Tunneland jord med dess tillhörigheter uti Möckelåsen Marby Socken och Hallens Tingslag den 17 Feb. innevarande år, att berörde egendom försälja och efter tidige kungörelser uti Sunne och Ovikens Pastoraters Socknekyrkor blivit kungjort, så tillkännagavs för den församlade allmogen, att följande tyngder, utom de vanliga , denna egendom komma att årfölja .

1 o

Att födorådsmannen Johan Heljesson i Möckelåsen njuter dess uti Hallens Häradsrätts Protokoll den 23 September 1794 upptagna födorådsförmåner tillgodo, med undantag, att enär det nämnes uti födorådsöverenskommelsen om förminskandet efter Johan Heljessons död, föreslås om Johan Heljessons Hustru Agnis Olsdotters livstid: varefter de komma att upphöra; såsom ock att enär Johan Heljesson och dess hustru icke själva kunna förskaffa ved till husbehov, så böra de lämna till hemmansägaren ett försvarligt hästkreatur eller dess värde 10 Rdr Banco, i annat fall måga de förskaffa sig ved och värma en eller bägge de för sig bekvämligast finna, utan någon tyngd för hemmansägaren.

2 o

Torplägenheten som Olof Eriksson från Wällviken , den 21 februari 1772, efter vad Hallens Tingsrätts därom lämnade Domsboks Utdrag innehåller, undsatt av Möckelåshemmanet för sig och sin nu levande hustru i deras livstid, jämte den utom överenskommelsen undfångna slåtten , Jacobsänget om 2 goda lass, skulle tillfalla vid en bägge nämndas död åter hemmanet, kommer efter deras död att tillfalla Mårten Perssons hustru, barn och arvingar till evärderlig ägo; Varföre vid tillträdet efter Olof Erssons och dess hustrus död, de tillträdande böra utgöra de redan betingade dagsverken, på hemmansägarens kost, femton till antalet och dessutom betala till honom 24 Sch Banco för besittningsrätten årligen.

3 o

Upplästes Torparehandlingen av den 22 oktober 1777 för Olof Högbom varvid ingen påminnelse skedde.

4 o

Vid Torparen Erik Perssons Torparavhandling av den 22 September 1799, gjordes den ändring, att han skall emot kontant betalning undfå brännvin och drank till husbehov efter gångbart pris av hemmansägaren, och dessutom deltaga uti Brännvinsarrendet till 4 Sk om året; dock icke äga rättighet att själv tillverka Brännvin.

5 o

Förbehölls nu för avledne Mårten Perssons Enka, Maeret Olsdotter i hennes övriga livstid uti årligt födoråd 2 tunnor väl rensat korn, sådant som på hemmanet växer, föda för en ko, ett får och en get, till husrum mellankammaren uti vardagsbyggnaden, ett herberge söder om gården jämte ved och värma, vilket födoråd efter Johan Heljessons död kommer för Enkans att förökas med en mäling korn uti trädd och sådd åker, där nu Johan Heljesson den innehaver eller norrom gården ovanför stolpherberget, antingen på östra eller västra sidan om vägen, föda för ett får och en get, och skola kreaturen alla tider på året vårdas och skötas av hemmansinnehavaren såsom och småkreaturens avföda till följande höst, och

6 o

att utropet kommer att försiggå uti Riksgäldsmynt, att ett års anstånd lämnas med inropssumman från nedanstående dag och att genast ställes nöjaktig borgen för en tredjedel av inropssumman. Efter detta tillkännagivande och utropet försiggått stadnade Drängen Nils Nilsson från Gåxåsen för högsta budet Tre Hundrade Sexton Rdr 32 Sch Riks Gälds Mynt eller Två Hundrade Rdr 16 Sch Banco: Och bonden Eric Jacobsson från Gåxåsen åtog sig för en tredjedel av inropssumman att ansvara såsom för egen skuld.

Möckelåsen den 5 te April 1804

Anders Kilstrand

 

 

"Efter föregående auktionsanteckningar förklara vi oss såsom förmyndare för avlidne. Mårten Perssons barn i Möckelåsen fullkomligen nöjde, så med inropssumman, som med inroparen, och såsom av oss försålt överlämna vi halva hemmanet Möckelåsen om 2 ¼ tunnland skatte till Drängen Nils Nilsson itu Gåxåsen med alla de tyngder och förmåner Auktionsanteckningarne innehålla varjämte nu Nils Nilsson genast får hemmanet nyttjande och bruk tillträda.

Olof Persson Jöns Olsson."

 

Den 18 februari 1806 .

 

 

"Som undertecknade laga förmyndare för Mårten Perssons omyndiga barn i Myckelåsen, vid kommande bortsäljande förbehöllo för våra Pupiller Olof Erstorpet efter hans och hans hustrus död, men som detta torp under skeende storskiftsdelning frångått detta hemman, till den andra hemmansägaren, alltså hava vi med Hemmansägaren Olof Åströms tillstånd utsett ett annat torpställe för meranämnde , nämligen uti den så kallade Halvarslägden som av ålder varit torplägenhet och består av fem mälingars vidd: ( med samma godhet som Olof Perstorpet då befinnes.)

Denna lägenhet kunna våra Pupiller tillträda efter Olof Perssons och dess hustrus död. Vilket vi ej allenast i vittnens närvaro, utan och med våra namn och bomärkens undersättande bekräfta och anhålla om Välborne Herr Lagmannens samt Lofl . Härads Rättens gunsträttvisa stadfästelse härå

.

Möckelåsen den 14 November 1805

Olof Persson Jöns Olsson i Månsåsen

Vittna Olof Åström

Per Mårtensson i Wåge

 

Som förglömt, att Mårten Perssons arvingar skall äga och tillträda detta torpställe såsom evärderlig ägo och egendom, samt dessutom skola de till hemmansägaren och på dess kost utgöra 15 dagsverkan om år, dessutom till hemmansägaren tjugofyra Skillingar Banco för besittningsrätten erlägga.

Olof Åström

Jöns Olsson "

 

Häradsrätten 1806 .

 

När härads Rätten företog detta ärende till granskning och överläggande anmälte sig Bonden Erik Jacobsson i Gåxåsen i egenskap av målsman för Enkan Märeta Olofsdotter i Månsåsen eller moder till de barn för vilka sökande äro förmyndare, androg för sin del att han förmodade att förmyndarna skulle vara belåtna om de fingo för sitt besvär hälften i både säd och foder för detta år och sednare förpliktigades med samma villkor hemmanet ännu någon tid uppehålla, men i händelse hemmanet skulle få försäljas påstod Erik Jacobsson att skäligt födoråd för Enkan måtte bliva föreslagit.

Förmyndarne hade ock genom Måns Jönsson i Månsåsen låtit till Rätten inlämna förteckning på uppgångne dagsverken vid detta hemmanets skötsel, nämligen 3: ne dagar uti våranden med 4 hästar och 4 karlar beräknade á 40 Sk för häst och man = 10 Rdr ; uti den så kallade huvulen emellan våranden och höanden 3: ne dagar med 4 karlar och 4 hästar att köra träda á 32 Sk = 8 Rdr ; uti höanden 9 dagar och 6 personer om dagen, 4 karlar och 2 kvinnfolk á 20 Sk för karlen och 16 Sk för kvinnan om dagen = 21 Rdr ; uti skördanden 4 dagar, 6 personer á 20 Sk person och dag = 10 Rdr ; häst hållit Torparen i 7 dagar á 8 Sk = 1:8. 1 dag utfört gödslen 2: ne karlar och 2: ne hästar 1 Rdr ; uti 4 daga r.. säden 12 Rdr ; 3 tunnor och 27 kappar á 12 Rdr tunnan = 37:28.8. Summa 89 Riksdaler 46 Skilling 8 runstycken . m

Framställande om icke ersättning därför måtte dem beviljas. Upplysningsvis inhämtades, att utsädet nästa år vid detta hemman medtages fyra tunnor säd; varjämte på efterfrågan tillkännagavs, att barnen utom de tillförordnade förmyndarna även äger en farbroder, Bonden Pehr Olofsson i Månsåsen och en morbroder som heter Erik Pehrsson och är Torpare i Möckelåsen, samt att hemmanet är att anse som såsom fädrens arvejord.

Resolverades

Härads Rätten finner skäligt och med lag 22 kap 3 § och 4 kap 8§ Jorda Balken enligt att böra Pehr Olofsson och Erik Pehrsson i Möckelåsen såsom närmaste fränder till .. lagligen innan domstolen till hemmans försäljning bifall lämnar, kommande förmyndarne för sitt med gårdens skötsel havda besvär med hälften av grödan såväl som foder, att åtnöjas men varde ock för egen del frikände från utgörandet av mer än hälften i hemmanet åtföljande onera.

 

Härads Rättens Dombok den 12 mars 1810.

 

"Vi undertecknade förmyndare för avledne Mårtens Perssons omyndiga barn i Möckelåsen, sönerna Olof och Mårten samt dottern Kerstin hava med myndige sonen Pehr överenkommit om köpesumma om Etthundrade femtiofem / 155 / 26 sk Banco för det torp de ärft . Vilken summa av den vinnande av Torpet skall utbetalas till de övriga, sin lott förbehållen. Besittningsrätten avgörs genom lottkastning. Tillträde efter Olof Erssons död.

Olof Pehrsson

Jöns Olofsson i Månsåsen."

 

Tillbaka