Hallens Härads Rätt den 24 April 1688.

 

 

Angåfwo bönderna Mårten Andersson och Jon Ericsson i Ytterhallen samt Anders Jonsson i Öfwerhallen at lapparne uti skattefjellet Hundshögen skola tillfoga them stor olägenhet på thet så kallade Gläns avradsland, uti skog och fiskevatn , så och giöra dem stort intrång under then tid the ther vistas, så och lapparnes renar skola skrämma theras hästar, som ther gå i bet; anhållande förthenskul , the lapparne måtte vid vite förbiudas , at hädanefter komma på theras ägor och tillfoga them olägnehet och skada.

ty emedan thet besannades, at sådant intrång ofta skett, så prövade Härads rätten skiäligt , att förelägga tijo daler silfwermynt vite, hvar till utom laga böter och skiljedomsersättning then skal vara förfallen, som giör ofwannämne bönder skada eller olägenhet, på thet så kallade Gläns avradsland.

 

Tillbaka