Hallens Härads Rätt den 24 januari 1754 .

 

 

Pär Pärsson och Enar Jonsson i Kläppe kärade, efter laga stämning, till Helge Jonsson och Pär Olofsson i Möckelåsen , samt Göran Olofsson i Välje, om hästars intagande från andra byar; anförandes, att stor skada och åverkan skall årligen dem tillfogas på deras slåtter och mulbete i Välje, varest största delen av deras skatte ägor äro belägne, därigenom, att Svarandene sommartiden, till skötsel och betande intaga många främmande hästar på deras oskiftade byskogar, varuti alla äga lika stor nyttning; påståendes fördenskull, att sådant måtte, vid vite, varde dem förbudit .

Därefter visades Häradsrättens Utslag av den 15 oktober 1714, som innehåller, att Kläppe och Välje byamäns nyttning med timmer, ved och gärdsle, samt mulbete, skall gå över allt som oskift skog, jämte Härads Rättens Syne Protokoll av den 6 augusti 1750, då de, tillika med Välje och Böle byamän, tvistat med Getåsens hemmansägare, angående skillnad i skogen; varav de ock vilja sluta, att skogen är oskift .

Helge Jonsson och Pär Olofsson i Möckelåsen, tillstodo väl, att de denna sommar, hava från Sunne, för de där varande varggången, intagit några hästkreatur på sin skog, men förevände, att de ej hava samfälld skog med Välje och Kläppe byar, utan att tecken skall finnas till gammal skifteshaga dem emellan, som de påstå böra upprättas; skolandes deras kreatur aldrig gjort någon skada på Kläppe eller Välje skogstrakt.

Kläppe och Välje männen nekade alldeles, att där varit någon skifteshaga , fast än de i fordne tider hava huggit för sina slåtter; det skall ock vara omöjeligt att hästarna kunna avhållas ifrån deras skog, emedan byarna ligga knappt en åttonde dels mil från varandra. Och vad skifteshagan vidkommer, så äro de nöjde, att den må upprättas, där de komma överens om rätta skillnaden, eller skogen delas efter skattetalet. Göran Olofsson i Välje medgav, att förbud och vite må alla skogsägarne föreläggas, emot främmande hästars intagande; men nekade att någon skada hittils skett.

Kläppemännen gåvo jämväl tillkänna, att de ej nu kunna genom syn eller vittnen bevisa den angivna skadan, men förbehöllo sig, att till nästa Ting framskaffa ett Härads Rätten Protokoll uti den saken, och fördenskull begärte uppskov därmed. Och

Avsades

Häradsrätten finner skäligt, att ej någon av Kläppe, Möckelåsens eller Välje byamän må, vid tio daler silvermynts vite, intaga främmande hästar på bete i skogen, innan den bliver lagligen deld och med skifteshaga avskild. Med utlåtande över fordrad kostnads ersättning låter Häradsrätten, efter Kläppe byamäns begäran, anstå till nästa Ting, då Parterna böra utan ny stämning sig infinna.

 

Tillbaka