Hallens Härads Rätt den 2 oktober 1760.

 

 

Efter laga stämning å Pär Olofsson och Helge Jonsson i Möckelåsen anförde Kärandene Pär Pärsson och Enar Jonsson i Kläppe, att de förra skola, tvärtemot Härads Rättens förbud den 26 september 1754, intaga främmande Kreatur på deras skog och mark, som, enligt Härads Rättens den 15 oktober 1714 givne Utslag, är för oskift ansett.

Helge Jonsson och Pär Olofsson erkände väl att de intagit främmande fålar; men skola hava dem så ständigt vårdat, att det ej gjort dem den ringaste skada; de skola ock i deras ställe bortlejt några av sine egna hästkreatur.

Kärandene fordrar väl denne gång ej någon ersättning för liden skada och kostnad, men påstå allenast förbud, vid ansenligt vite, mot all vidare åverkan och främmande hästars intagande. Å Svarande sidan erinrades, att om Velje och Myckelåsens män ej kunna på annat sätt skiljas, så begäres skiftes delning.

Avsades

Till förekommande av vidare osämja och tvistigheter, samt skada och kostnad, prövar Tingsrätten nödigt, och enligt Kong . Majts. Nådigaste Förordning den 5 April 1757, att Möckelås åboer och Kläppe med flere tillstötande och oavskilde Byars ägor i skog och mark, böra nästkommande sommar av Herr Lantmätaren lägges i behörige storskiften efter vars och ens hemmanstal, vid tio daler Silvermynt för dem, som tredskas. Vartill kostnaden av dem alla gemensamt erlägges .