Hallens Härads Rätt den 30 September 1766.

 

 

Bönderna Enar Jonsson, Pär Pärsson och Pär Olofsson i Kläppe tvistade med deras grannar Pär Olofsson och Johan Heljesson i Möckelåsen, om skada och olägenhet, som Kärandene skola lida därigenom, att Svarandene intaga på oskift skog och betesmark andre byamäns Kreatur; påstående därföre, att Svarandene gjort sig förfallne till det uti Härads Rättens förordnande den 26 September 1754 utsatta vite tio daler Silvermynt, samt att i denna rätts laga kraft vunna Utslag den 1 oktober 1760 anbefallte skifte verkställas måtte, till förekommande av sådan svårighet härefter. Svarandene hade nu samma förevändning som vid ovan berörde Ting; varöver Härads Rätten

Utsade

Det som Härads Rätten har, genom Utslag den 1 oktober 1760, som laga kraft vunnit, beslutat, att Möckelåsen och Kläppe med flere angränsande byamäns ägor å skog och mark som ej avskilde voro, borde i storskift läggas; alltså åligger desse Parter ställa sig samma utslag till rättelse, därvid de böra tillse, om att icke deras ägor måge vid samma tillfälle skiftas, vartill samtelige hemmansägarne, var efter dess lott i byen , bestå kostnaden; och måge de därför göra ansökning hos Högvälborne Herr Landshövdingen i länet, om befallning till vederbörande Lantmätare att rätta skifte hålla.