Hallens Härads Rätt den 10 februari 1786.

 

Ebba Sabina Sundells brev till rätten.

 

Inför högädle och vitt lagfarne Herr Härads Hövdingen samt den Lofliga Härads Rätten nödgas jag såsom värnlös Enka mig beklaga, hurusom min granne avskedade Sergeanten Ifvar Diberg nu i flera år har hemma på skogen hingstar, ehuru han likväl flere gånger av gode män blivit tillsagd, om återtagande; men detta oaktat har han mig till stor skada ej kunnat förmås desse hingstar borttaga; att så är hos Högädle Herr Häradshövdingen samt den Loflige Härads Rätten min ödmjukaste anhållan det Sergeantgen Diberg måtte ej allenast till böter fällas för det olagliga förhållande med hingstars havande här hemma på skogen, utan och, att han vid 4 Riksdalers vite måtte förfallen vara om han hädanefter om sommartiden släpper lös sine hingstar å skatteskogen.

På lika sätt förhåller han sig Diberg med boskapskreaturen, om sommartiden, ehuru han själv äger fäbodar så har han ändå boskapen hemma, mig även till stor skada för mine hemmavarande slåtter, intet håller han vallhjon utan finnes efter min största övertygelse han vill på all möjeligt sätt göra mig intrång och skada.

Ty är hos Högädle och vitt lagfarne Herr Härads Hövdingen samt den Lofliga Härads Rätten, min ödmjukaste anhållan, det Diberg måtte även vid ansenligt vite åläggas, att då andra är borta med sine kreatur han även måtte flytta i sina fäbodar med kreaturen.

Med djup vördnad framhärdar

Högädle vitt lagfarne Herr Häradshövdingens samt den Lofl . Härads Rättens ödmjukaste tjänarinna

Ebba Sabina Sundell

 

Förgående skrift blev i Rätten uppläsen varöver likväl Sergeanten Ifvar Diberg icke kunde höras så vida han före detta uti handelsärenden bortrest, och icke eller härom stämd blivit,

därföre Resolverades

Att vid Sergeanten Dibergs hemkomst må Fru Communisterskan Sundell låta honom få del av detta Rättens protokoll, och i händelse dessa bägge grannar ej komma överens uti de mål, som till ordning och skadas förekommande tjänas, så äger de frihet saken efter laga stämning att anmäla, och sina skäl å ömse sidor föredraga.

 

Tillbaka