Hallen Härads Rätt den 15 oktober 1834.

 

 

"Hos Kronolänsmannen P. Nilsson, få vi anhålla om kallelse och Stämning till Hallens Härads Rätts Lagtima Hösteting som tager sin början den 10 de instundande oktober, å följande Möckelåsens Bys delägare.

Pehr och Erik Bertilsson, Jan och Lars Nilsson Trusta, Nils Fastesson och Johan Persson Verkön, Erik Wallberg och Lars Olofsson i Möckelåsen vilka sistnämnda kommer att tilltals blott för åverkan med betet, men de övriga kommer icke blott att tilltalas för den av deras Boskap medelst betet förorsakat skada uti våra slåtter invid de så kallade Möckelås fäbodar, än och att de måtte därföre bliva till vite fälld enligt denna Härads Rätta av oss innehavande vitesdom, jemte yrkande att utom skadeersättning, vid fördubblat vite de tredskande måtte föreläggas att till nästa midsommar och för ifrågavarande slåtter eller efter Skillnadslinjen oss emellan laga gärdesgård uppstänga och därefter underhålla.

Ansökan om lagsökningskostnadsersättning och öppen talan i allt vad till detta mål hörer eller gemenskap haver .

Häxåsen den 11: te September 1834 Paul Gerd

Jöns Jönsson i Häxåsen.

 

 

Synehandling.

 

År 1834 den 19 juni blevo undertecknade kallade av Bonden Paul Gerd och Torparen Jöns Jönsson i Häxåsen att syna och visa den skada som Möckelås fäboddeltagares kreatur gjort uti de så kallad Nyängarna tillhöriga förenämnde Bonde och Torpare i Häxåsen, och fann därvid att skadan å förenämnde ängar då för närvarande var total, vilken uppskattades och värderades till minst fyra skrindlass å samma slags åslått för Torparen Jöns Jönsson samt tvenne krindor hästhöslått för den senare.

Vilket vi med liflig ed kunna styrka.

Välje som ovan Anders Olofssson Ström Klockare

Göran Olofsson Bonde i Välje.

 

Tilbaka