Marby nya kyrka

 

Bygget av den nya kyrkan i Marby 1863-64 var ett stort företag för en liten och fattig socken. Det fanns då 34 hemman i Marby socken, dessa hemmans ägare och deras torpare skulle stå för kostnaderna samtidigt som man hade olyckan att drabbas av flera svåra missväxtår. 

Men man försökte dock hålla kostnaderna nere. På kyrkostämman den 21 augusti 1864 utsågs några att granska Byggmästare Nordells räkningar.  Det blev Pastor Liljesköld, Nils Bertilsson i Höge, Fanjunkare Reinhold Festin och Olof Olofsson i Gärdsta.

Från 1861 till 1864 hade byggmästare Nordell lämnat in räkningar på totalt 1694 Riksdaler Riksmynt.  Revisionsgruppen använder rödpennorna flitigt. Nordell hade, som exempel, tagit upp ersättning för resor till och från kyrkan, det står inget om detta i kontraktet, minus 50 Riksdaler, byggmästaren var borta från 8 juni till 1 juli, 1784, den ersättare han satt i sitt ställe anser socknemännen inte ha varit kompetent, det vill man inte betala för, minus 84 Riksdaler, byggmästaren har haft en underårig anställd, Anders, avdrag 45 riksdaler, osv. osv. Totalt lyckas man komma upp i 273 Riksdaler Riksmynt som man inte vill betala.

 Sedan författar men ett brev samt bifogar en specifikation över avdragen som, efter sockenstämmans godkännande den 1 oktober tillställs Byggmästaren.

 Brevet:

 

Högt ärade Herr Byggmästare Nordell.

På Marby Socknemäns begäran och befullmäktigande, hava undertecknade granskat Herr Byggmästarens Räkningar och funnit dem emot Contraktets innehåll upptaga 273 Rdr 61 öre utöver vad Byggmästaren lagenligt tillkommer, vilka vi hoppas Byggmästaren ock själv finner, så att Lagens biträde ej behövs. På återstående likvid Två Hundra Sextio Åtta ( 268 ) 38 öre torde av Kalls Socknemän, större delen vara bekommen, enligt Pastor Liljeskölds anmodan till Kyrkovärden Jacob Pehrsson i Back av den 20 de Sept.

Då kvitto därå erhålles skall återstoden sändas i händelse vår moträkning godkänns, annars måste lagen avgöra tvisten, varvid även då torde föras Byggmästaren till last att, onaturligt, till framforsling ålagda sand, jämte andra Materialier, föreslaget upptaga. Vilket dock må nedläggas, i händelse moträkningen accepteras.

De gjorda förändringar av Intendent Embetets ritning vid Kyrkans uppförande är i enlighet med Sockens begäran, och befinnes Byggnaden bliva, efter all anledning, till församlingens belåtenhet.

                              Marby den 1 oktober 1864

 

R. Festin                                                              Pastor Liljesköld

Olof Olofsson i Gärdsta

Nils Bertilsson i Höge.                                                                                

 

Men den Högt ärade Herr Byggmästaren Nordell var alls icke nöjd med dessa prutningar utan stämde in socknemännen till tinget. Efter en del processande slutar det med en förlikning som undertecknas den 29 mars 1867 och som Härads Rätten fastställer den 30 mars samma år. Den innebar att Marby Socken betalade 312 Rdr 50 öre till Byggmästare Nordell och att parterna avsade sig ytterligare anspråk.

Kurt Nordman

Tillbaka