Protokollsbok

                           För diskussionsklubben

                                 Nytta och Nöje

                       Myckelåsen –Välje

 

 

 

 Protokoll över klubben Nytta o. Nöje

 hållen i Myckelåsen  den 22 nov. 1914.

 

                                                § 1

Mötet började med sång: ”O, hur soligt att få vandra o.s.v.”. 

                                    § 2 

Föregående mötenas protokoll uteblevo. 

                                    §3 

De inlagda frågorna upplästes vilka voro av följande innehåll:

1)     På vilket sätt bör ungdomen använda sin tid  för inhämtande av kunskaper?

2)     Vad är kärlek?

3)     Vilket är bättre, den nuvarande konungamakten eller en republik?

4)     Vilken nation har i dessa dagar ljugit mest, eller vilka rikens telegram äro att tro?

 

Den första frågan beslöts att först diskuteras. Hallqvist framförde sin tanke i ovannämnda fråga, att det för de unga är rätt viktigt att taga tiden till vara och använda den på bästa möjliga sätt. Därtill framhölls ex. på åtskilliga människor som blivit till stor nytta, därför, att de tagit tiden till vara och använt den rätt. De lediga stunderna skulle få användas till läsning av goda böcker.

Av samma åsikter voro Carl Olsson med fleras yttringar. Diskutionen fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 4 

Sång: Vårt land, vårt land. 

                                    § 5

Förläsning: Om farmors sång av undertecknad. 

                                    § 6

Rast. Under rasten serverades kaffe, som lämnade en behållning av kr. 2:38. 

                                    § 7

Sång: Hell dig du höga Nord. 

                                    § 8 

Fortsatte diskussionen över andra frågan.

Carl Olsson: att frågan var svår att komma till något resultat i och liknar den vid en näve rök. Vidare att det endast finns en ting, som heter kärlek detta är att tycka om en sak. Hallqvist framhöll bibelns ord på kärleken. Den tål allt, den lider allt den fördrager allt o.s.v. En ren kärlek måste finnas i våra egna hjärtan, Samt att det var en osynlig skatt som ingen kunde taga ifrån oss och visa andra och säga: Se, vilken kärlek jag har. Vidare uppmanade han pojkarna att se sig noga för då det gällde att välja sig en följeslagarinna genom livet. Talaren tycktes ha gjort ett riktigt val han i den saken. I förbifarten nämndes även att flickorna även borde hava sina ögon öppna vid val av make.

O. Olofsson: Att kärlekens yttringar syntes och uppmanade för övrigt alla att pröva vad kärlek är.  Näslund: Att älska sitt fosterland var en kärlek som syntes. Hilma Edström bad att få fråga oss jämtlänningar om vi älskade våra storslagna fjäll och leende sjöar, om vi stannade för och betraktade det storslagna som låg i en afton då solen kastade sina sista strålar för dagen ut över våra fjälltoppar. Detta trodde hon inte vi begrundade, men, som kanske folken i söder skulle ha funnit för riktigt underbart. Diskussionen fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 9 

Upptogs frågan 4. Hallqvist: Att det var mer till skada än nytta att diskutera nämnde fråga.  N. Stjernström; Att frågan var av viktigt innehåll och att det ej skadade att göra sig en rätt föreställning om huru det stod till i detta kritiska tidevarv. Carl Olsson: Att Sverige borde vara neutralt mot de krigförande makterna samt ansåg för övrigt att Diskussions klubben ej borde ingå på några politiska debatter. O. Carlsson: Att frågan borde diskuteras. Ordf. upplyste om att frågan var upptagen till behandling och ansåg, att det, som vore sagt skulle ha blivet sagt innan frågan upptogs till behandling. Efter några repliker och yrkanden av O. Olofsson beslöts att bordlägga frågan till nästa möte. 

                                    § 10

Val av tjänstemän för påföljande möte: Otto Bellman Ordf.  Kristina Sundin Sekr.

I programkom. Anders Eriksson, Otto Bellman Kristina Sundin.

                                    § 11

Påföljande möteskulle hållas lördag den 5 dec. hos Carl Bellman, då paketauktion skulle anordnas för inköp av en flagga. 

                                    § 12

Mötet avslöts med avsjungande av sången: Verka ty natten kommer o.s.v 

                        År och dag som ovan

                                                Emma Jonason

                                                Sekreterare.

-------------------------------------------------------------------------------------------

                      Protokoll fört vid klubben Nytta och Nöjes möte

                           i Myckelåsen den 5 december 1914.

 Mötet öppnades  kl. 8.15 e.m. med unisont sång: Du gamla, du fria. 

                                    § 1

Protokollet från mötet den 31 okt. upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

Föregåenden mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 3 

Anders Eriksson föreläste en av mor Dårdi författad berättelse kallad: En goffa på friarfärd. Föreläsningen belönades med hjärtliga applåder. 

                                    § 4 

Enligt programmet skulle nu diskusion företagas. En mängd frågor funnos, både bordlagda och nyinlämnade. Bordlagda voro följande: 1. Vilken nation har i dessa dagar ljugit mest, eller vilka rikens telegram äro att tro? 2. Vilket är bättre, den nuvarande konungamakten eller republik?  Nyinlämnade voro: 1. Är föreningslivet till skada eller nytta för samhälle och individ? 2. Vilket är fördelaktigare att äga, yttre eller inre bildning?  3. Vilka människor kan man kalla för obildade? 4. Huru är de flickor som falla pojkarna mest i smaken? 5. Vilket är rättare att vara förlovad genom att använda ringar, eller vara hemligt förlovad? 6. Finnes någon bestämd regel, hur man skall presentera, i så fall vilken? 

M ötet beslöt att först diskutera den förstnämnda frågan. Nils Stjärnström erinrade om, att frågan varit uppsatt för diskusion i ett möte förut, men då av somliga ansetts vara opassande att diskutera. Han tyckte tvärtom. Frågan vore ju av stor betydelse och borde diskuteras. Tidningarna hagla av falska telegram, som man sätter tro till och såsom en given följd därav: vrånghet i den allmänna folkopinionen. Så borde man se på, samt döma en nation efter dess livsåskådning, författning, religion, karaktär och folkkynne. Olov Karlsson begärde nu ordet, med anhållan att få läsa ett stycke ur en bok handlande om vrängda rykten och förtal. Nils Stjärnström höll nu ett långt anförande, erinrade om bl. annat de gräsliga beskyllningarna mot tyskarna, huru de farit fram i Belgien. Pressen har varit överfull av telegram om tyskarnas grymhet, våld, brott, som ju ej kunnat annat än att få läsarna att rysa och blekna, hata, avsky och vredgas. Och dessa avskyväckande telegram hava haft till uppgift att smutskasta och alldeles tillintetgöra tyskarna i moraliskt hänseende. Men sedan den amerikanska kommissionen som hade till uppgift att undersöka förhållandet blivit tillsatt, hade beskyllningarna tystnat, bevisande att det endast varit lögner, uppdiktade av tyskarnas fiender för att i de neutrala länderna åstadkomma här förutnämnd verkan.  Anders Eriksson trodde att dom vore bra att ljuga alla nationer, samt att tyskarna inte vore bättre än de andra krigförande makterna. Och deras grymhet tog sig väl bäst uttryck i denna skoningslöshet mot, samt kränkande av Belgiens neutralitet.

Olov Karlsson bemötte föregående talare med följande: Belgien hade ju förut själv kränkt sin neutralitet. Så hade ju franska luftskepp gått över Belgien före tyskarnas inmarsch i nämnde stat; samt vidare, om ej tyskarna tågat in i Belgien, hade fransmännen gjort det. Lars Andersson ansåg att somliga måste ljuga i så fall dom ska klara sig. Så var det med engelsmännen; de voro mästare i att ljuga nu som förr. De hava alltid ljugit och alltid hade det lyckats dem att riva åt sig något vid varje krig. Att tyskarna ljöge minst, vore en självskriven sak. Och kunde man inte förstå detta, vore det inte lönt att läsa i tidningarna om krigshändelserna. För övrigt vore det ju alldeles naturligt, att tyskarna skulle ljuga minst, de kunde ju gott hålla sig till sanningen, som segrat mest, vilket vore utom allt tvivel, då ännu inga fiender kommit inom Tysklands gränser.

Nils Stärnström framhöll en mängd bevis för sitt påstående att de allierade, särskilt engelsmännen, använda telegram av lögnaktigt innehåll om krigshändelsernas gång; telegram som nästan verka löjliga, med alla sina otroliga uppgifter om tyskarna bl. a. mångtusende förlorade i döda och sårade.

Frågan ansågs nu nog diskuterad. Mötet beslöt att diskussionen skulle få utgöra svar på frågan. 

                                    § 5 

En stunds vila från diskussionen, varunder bjöds på grammofonsång. 

                                    § 6 

Deklamation av undertecknad ur Viktor Rydbergs dikter. 

                                    § 7 

Diskussionen fortsätter nu över frågan: Huru äro de flickor som falla pojkarna mest i smaken?

Nils Stjärnström trodde inte att alla pojkar sätter upp samma ideal och fordringar på flickorna, utan smaken vore nog olika hos olika pojkar. Otto Bellman sade att dom som fölle honom, samt för övrigt andra pojkar med, mest i smaken, var dom som såg ”mycke bra ut” samt hade god karaktär. Nils Stjärnström ansåg att en bländande skönhet inte alltid kunde tjusa, utan det behövdes nog andra egenskaper: såsom intelligens, samt att de hade detta tilldragande med sig som kallas hått. För övrigt ville han, att om det funnes någon flicka inne på mötet som givet många korgar, skulle hon omtala om hon hade något särskilt knep. P.E. Näslund anmärkte liksom på spe att de flickor vore väl bäst som voro sura och buttra, samt gåve pojkarna en knuff då de närmade sig dem. Undertecknad ansåg att sådana flickor utom tvivel vore de bästa. Otto Bellman anmärkte att inte skulle det falla honom i smaken att, om han närmade sig en flicka, hon började gå handgripligt tillväga. Nils Stjärnström anmärkte helt överlägset att om dom ville bli s.k. ”gammalstårser” kunde dom uppföra sig så som här förut blivit nämnt.

P.E. Näslund hade en ljusare syn vis a vis flickorna. Han tyckte att dom följde med som smör i solsken även om ålder och uppförande lämnade mycket övrigt att önska. Efter några små personliga angrepp parterna emellan, ansågs frågan nog diskuterad. 

                                    § 8 

Paketauktion.   Sedan auktionslängden blivit uppläst och godkänd utsågs Anders Eriksson och Nils Stjärnström att skriva under den. Mötet beslöt om betalningsanstånd till nästkommande möte. 

                                    § 9 

Till ordförande för nästa möte valdes Olov Olsson, Skallböle, till sekr. Gertrud Jonsson, Getåsen. Till programkommitté:  Olov Olsson Skallböle, Gertrud Jonsson Getåsen och Olava Karlsson Myckelåsen.

Mötet avslöts med sång: Bred dina breda vingar. Efter det egentliga mötets slut rapporterades om en behållning av 2 (två) kr från kaffeserveringen å mötet den 8 nov. innevarande år. 

                                                Som ovan Stina Sundin

                                                Klubbens sekr. för kvällen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                        Protokoll för vid klubben Nytta och Nöjes

                        Möte i Myckelåsen den 6 jan. 1915.

Mötet öppnades kl. 7.30 e.m. av föregående mötets ordförande. 

                                    § 1

Då ordf. och sekr. vore frånvarande, valdes: till ordf. Anders Eriksson och till sekr. undertecknad.

                                    § 2 

Klubben beslöt att anordna barnfest. Till kommitté, att omstyra festen valdes Otto Bellman, Anders Eriksson, Nils Stjärnström, Emma Jonsson, Olava Karlsson och undertecknad, samt fick denna kommitté tillåtelse att bestämma när festen skulle hållas, samt i övrigt handlingsfrihet. 

                                    § 3 

Mötet beslöt att inbjuda logen ”Nordens krona” till diskussionsmöte, och skulle då klubben bjuda på kaffe. Till kommitté för nämnda möte valdes: Anders Eriksson, Otto Bellman, Olava Karlsson och undertecknad. Kommittén ägde rätt att bestämma dagen då mötet skulle gå av stapeln. 

                                    § 4 

Frågan om klubben skulle inköpa en flagga, upptogs till behandling. Mötet beslöt att inköpa en flagga från syfabriken Elsered av helylle samt storlek 3 m 6 dm. Pris 14 kr 50 öre som skulle som förut blivit bestämt, tagas av de medel som inkommo genom paketauktion. 

                                 Mötet avslöts kl. 10.15 e.m.

                                                                                                            Som ovan   Stina Sundin.

 

==============================================================

 

Efter detta möte i januari 1915 blir det tre års uppehåll men i mars 1918 möts man åter hos Karl Bellman för en nystart.

 

==============================================================

  

Protokoll fört vid förberedande möte för återupplivande av diskussions klubben Nytta och Nöje. Mötet hölls hos Karl Bellman Myckelåsen den 9 mars 1918.

                                    § 1 

Såsom gammal klubbmedlem tog undertecknad först ordet, med en uppmaning till de närvarande att yttra sig. Huruvida klubbens verksamhet borde upptagas och om intresse finnes? De närvarande beslöt att återupptaga verksamheten och att anordna möten. 

                                    § 2 

Tillsattes ett utskott för revidering av stadgar m.m. Till utskottets ledamöter utsågos Nils Stjernström, Otto Bellman och Emma Jonasson alla i Myckelåsen. 

                                    § 3 

Nästa möte beslöt hållas Sönd. Den 17 mars 1918 å tid och ställe som programs kommittén bestämmer.

                                    § 4 

Till tjänstemän för nästa möte valdes Ordf. Otto Bellman. Sekr. Emma Jonasson samt till programkommitté Ordf.,Sekr. och Karl Bellman. 

                                                                  § 5 

Utlystles frågan: vilket är bättre att vara man eller kvinna? Efter några anföranden bordlades frågan till nästa möte. 

                                    § 6

Mötet avslöts med att sången Vårt land sjöngs unisont. 

                                    Dag som ovan

                                                Georg Stjernström 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört över Nytta och Nöje möte hållet i Myckelåsen söndagskvällen d. 17 mars 1918. 

                                    § 1 

Mötet började med att sjunga ”Hell dig du höga Nord”. 

                                    § 2 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes, jämte diskussion klubbens stadgar. 

                                    § 3

 Vidtog diskution över frågan ”Vilket är bättre att vara man eller kvinna”?  Som ingen hördes missnöjd med sin lott fick frågan utan några vidare debatter gå den samlade publiken förbi.  Dock ansåg Carl Olsson att kvinnans lott vore avundsvärd om hon nu lyckas ernå politisk rösträtt ty då finge hon två platser att sköta. Diskutionen fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 4 

”Vilka nöjen behöver ungdomen.” Fastän de närvarande voro rätt många var intresset för diskution mycket dåligt och med anledning därav gavs så fort som möjligt en sång av Ordf. och Sekr. jämte föreläsning av undertecknad och Nils Stjernström. 

                                    § 5 

Skulle bliva fortsatt diskuton, men som ingen hade något nämnvärt att framställa fick frågan anses nog diskuterad. 

                                    § 8 

Val av tjänstemän. Till Intendent för ett kvartal valdes enhälligt Karl Bellman. Till Ordf. för nästa möte Lars Öhrling, Sekreterare Karin Stjernström, i programkommittén Nils Petter Staffansson. 

                                    § 7 

Mötet avslöts med psalmversen ”Å Herre dig jag vill åkalla när aftonstjärnan framgår skön”. 

                        År och dag som ovan                                                                                                                 Emma Jonasson

                                                            Sekr. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Protokoll över klubben Nytta och Nöje möte hållen i Myckelåsen den 23 mars 1918. 

Mötet öppnades med sång ”Ur svenska hjärtans djup en gång”. 

                                    § 1

 Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

Enligt programmet skulle nu diskutionen börjas.

Inlämnade frågor voro:

1)     Vilket är bättre att vara gift eller ogift?

2)     Vilka böcker äro läsvärda?

Den första frågan upptogs till behandling.

Emma Jonasson var av den meningen att åtminstone för kvinnan var det bra att vara gift då behövde hon ej bli retad för att vara gammaljänta och för att varan ojängs.  Nils Stjärnström tyckte Emma Jonasson hade god syn på äktenskapet. Carl Olsson ville frågan skulle få ligga så länge och att en manlig och kvinnlig mötesdeltagare skulle ta å gifta sig sedan kunde frågan åter upptags till behandling. Frågan blev bordlagd. 

                                    § 3 

Sång: ”Vintern rasat ut bland våra fjällar.” 

                                    § 4 

Musik av Oskar Larsson och Margareta Karlsson. 

                                    § 54 

Föredrag av Nils Stjärnström,  ämne:  Lars Levi Laestadius, en nykterhetskämpe i höga norden.

                                    § 6 

Musik av föregående musikanterna. 

                                    § 7 

Diskution över frågan No 2 vidtogs.  Emma Jonasson framhöll böcker från Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Karl Olofsson ville höra vad de innehöllo och varför att böckerna därifrån voro bäst. Nils Stjärnström att det fanns många goda förslag. Emma Jonasson ansåg dock bibeln för den bästa. Otto Bellman ville ha detektivromaner, efter några repliker mellan Nils Stjärnström och Karl Olsson

beslöts att bordlägga frågan. 

                                    § 8 

Val av tjänstemän. Till ordförande för nästa möte valdes Karl Olsson Skallböle. Sekreterare Margareta Karlsson Myckelåsen. Till programkommitté Karl Olsson och Margreta Karlsson Myckelåsen och Olof Stjärnström Myckelåsen. 

                                    § 9 

Nästa möte beslöts att hållas den 7 april. Mötet avslöts med sång: ” Vårt land” samt ”Verka ty natten kommer.” 

                                    Som ovan Karin Stjärnström

                                    Klubbens ordförande för mötet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll förd vid diskutionsklubben Nytta och Nöje möte i Skallböle den 6 april 1918. 

                                    § 1 

Mötet öppnades med sången ”Gud är oss en väldig borg”. 

                                    § 2 

Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 3 

Till diskution upptogs en bordlagd diskutionsfråga så lydande:   

1.    ”Vilket är bäst att vara gift eller ogift? Efter ganska olika meningskiljaktigheter avslutades diskutionen som även fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 4 

Tre stycken nya diskutionsfrågor voro inkomna som lydde:

1)     Hur bör en ungkarl se ut?

2)     Vad har vi berett åt vårt kommande släkte?

3)     Varför fick Branting engelska sjukan när  han var minister? 

§ 5 

Första frågan upptogs till behandling, och under diskutionen framgick det att kvinnan hade så många och stora fodringar på en ungkarl att det här skulle taga alldeles för mycket utrymme att uppräkna dem. Då ansågs det att icke var något underligt att det blev så mycket ogifta karlar, och i konsekvensen därav har vi ju hela vår lilla arme av gammaljäntor. Diskutionen fick utgöra svaret på frågan. 

                                    § 6 

Gemensam sång: ”Härlig är kvällen” o.s.v. samt en sång  till guitarr av Emma Jonasson. 

                                    § 7 

Diskutionen fortsatte över samma fråga som ändrades till – Hur bör en ung kvinna vara?

Ett rätt livligt resonemang följde på frågan som resulterade i att männen visst inte har så stora fodringar på en kvinna. Det enda de fodrade var trohet, så att de kunde lita på att hon höll ett givet löfte o.s.v. Förslag gjordes om att avfatta en resulation över frågan. Resulationen skulle lyda: Kvinnan är i alla avseenden bra. Men för att kunna bli ett verkligt ideal bör hon hava sin lust och håg i någonting bättre och oförgängligare än sina husliga bestyr i det alldagliga livet. 

                                    § 8 

Till revisor valdes N.P Staffansson och Emma Jonasson vilka också fingo i uppdrag att insamla klubbens medel. 

                                    § 9 

Gjordes förslag om att anordna en paketauktion, frågan överlämnades till programskommittén för vidare betänkande.

                                     § 10 

Företogs val av tjänstemän vilka blevo Ordf. N.P. Staffansson. Sekr. Maria Öhrling och i programskommitten Karin Stjärnström. 

                                    §11 

Mötet avslöts med att sjunga några verser ur sången Wårt land. 

                                                Dag som ovan

                                                Karl Olsson Sekr.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll förd över klubben Nytta och Nöje, möte, hållet i Myckelåsen lördagen den 13 april 1918. 

Mötet öppnades med sång:  ”Du gamla, du fria”. 

                                    § 1 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

En, från mötet den 23 mars, bordlagd fråga upptogs till behandling. Den lydde: Vilka böcker äro läsvärda?  Olof Olofsson ansåg religiösa böcker, av goda författare, som de mest läsvärda, därför att de föra till ett säkert mål. Emma Jonasson framhöll bibeln.

P.E. Näslund tyckte att religiösa böcker icke voro de läsvärdaste i dessa tider, utan t. ex. jordbruksböcker tyckte han skulle vara mera nyttiga. Nils Stjärnström ansåg att jordbruksböcker icke voro nödvändiga, därför att det behövdes praktik  och icke teori för att få ett jordbruk i gott skick. A.L. Öhrling motsade Stjärnström däri. Han framhöll att det måste finnas teori, antingen man själv läst den, eller och inhämtat den på annat vis, för att kunna få någon praktik.

Efter några meningsutbyten mellan Stjärnström och Öhrling angående teorin och praktiken inom jordbruket, ansågs frågan nog diskuterad. Diskutionen fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 3 

En ny fråga inlämnades, som lydde: Vem är lycklig? Den bordlades till nästa möte. 

                                    § 4 

Sång: ”Glad såsom fågeln i morgonstunden.” 

                                    § 5 

Paketauktion. Auktionslängden godkändes. Den steg till 29 kr. 35 öre. 

                                    § 6 

Val av tjänstemän. Till ordförande för nästa möte valdes Olov Olovsson Skallböle, sekreterare Olava Karlsson Myckelåsen, till programskommitte ordf., sekr. samt Erik Lindström Myckelåsen. 

                                    § 7 

Nästa möte beslöts att hållas lördagen den 20 april 1918, hos Olov Olovsson Skallböle.

Mötet avslöts med sång: ”Lugn vilar sjön”. 

                                                Dag som ovan

                                                Maria Öhrling sekr.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protokoll fört över klubben Nytta och Nöje, möte hållet i Skallböle lördagen den 20 April 1918

Mötet öppnades med sång; ” Hela världen fröjdas Herren”. 

                                    § 1 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 2

Vidtogs diskution över en inlämnad fråga som lydde. Vilken ålder och vilken tid på året bör en flicka gifta sig och med vilken?

Nils Stjärnström ansåg att en flicka, helst borde gifta sig vid 20 års ålder eller däromkring samt under någon större helg och allrahelst med en karl.

Emma Jonasson hade den uppfattningen att man helst skulle spara tills man blev litet till ålders kommen, och då passa sig vid någon snöig jul, för att själv kunna få så mycket som möjligt av förplägnaden. N. Stjärnström tyckte att dom helst borde passa sig medan ungdomskärleken brann i deras hjärtan, in annat fall så var det nog omöjligt, för dem åtminstone att få tag i något Ideal. Emma Jonasson medgav vidare att det inte var så gott att bestämma någon ålder, anförde att Luther gifte sig först sedan han fyllt 42 år.

Nils Stjärnström svarade att Luther ej kunnat gifta sig förr, därför att han var i kloster tills han var över 40 år, men trodde att han hade varit lika lycklig, om han giftat sig förr.

Olov Olovsson tyckte att omständigheterna borde få göra svar på frågan. Nils Stjärnström medgav att Olov Olovsson hade rätt, men tyckte att man likväl måste yttra sig för att få höra deras olika meningar. Diskutionen fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 3 

Sång: ” Mandom mod och morske män”. 

                                    § 4 

Sång till guitarr av Kristina Olovsson  Skallböle. 

                                    § 5 

Upptogs frågan ”Vem är lycklig” till behandling.

Paulus Näslund tyckte att den som nöjd med sin lott är lycklig.

Olava Karlsson hade den uppfattningen att den som får gifta sig är lycklig.

Till svar å P. Näslunds påstående angående lyckan framhöll Nils Stjärnström att vore man ej allt för utpräglad dyrkare av ödet kunde man ej fasthålla vid denna fras. Män som Björn Stjerne Björnsson ovch A. Strindberg deras liv död gav oss annan inblick, deras död var en ynkedom för deras livs gärningar. Dessa män give oss en säkerhet om att ateister och materialister aldrig kunna vara lyckliga om de vore än så nöjda med sin lott. Davids harpan in Norden J. O. Wallin som vann en sådan ära och framgång i sitt kall sade då hans livsverken var slut och han såg framåt mot ovansklighetens krona.  Jag går, jag går, jag har föga njutit utan lidit, endast den är lycklig som lärt av livet att älska det som skall bestå. Lycklig den vars namn står skrivet högre upp än stjärnor gå.

Olov Olofsson tyckte att den som hade frid med Gud kunde anses lycklig.

Efter några små personliga meningsutbyten parterna emellan ansågs frågan nog diskuterad. 

                                    § 6 

Val av tjänstemän, till ordförande för nästa möte valdes Gustav Bellman Myckelåsen, sekreterare Anna Sundin Välje, till programkommitte ordf, sekr, samt John Nilsson Välje. 

                                    § 7 

Nästa möte beslöts att hållas lördagen den 27 April 1918.

Mötet avslutades med sång: ” Om dagen vid mitt arbete” samt ”Vårt land”. 

                                    Dag som ovan

                                    O. Karlsson sek. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll förd över klubben Nytta och Nöje, mötet hållet i Myckelåsen lördagen den 27 April 1918. 

Mötet öppnades med sång Hela världen fröjdar Herren. 

                                    § 1 

Protokollet upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

Vidtogs diskution över en inlämnad fråga som lydde. Ska vi ha någon majeld i år?

A.L. Öhrling föreslog att genom klubben skulle tillordnas en eld, samt bjudas på förfriskningar, efter en del överläggningar enades mötet om A.L. Öhrlings förslag. Därefter föreslogs att en kommitté skulle väljas som skulle ordna det hela för aftonen.

Till kommittén valdes Karl Bellman, Maria Öhrling och Olova Karlsson. 

                                    § 3 

Sång: Härlig är kvällen.

                                     § 4 

Val av tjänstemän, till ordförande valdes Olof Karlsson Myckelåsen, sekreterare Margot Karlsson Myckelåsen, till program kommitté Ordf, Sek, samt P.E. Näslund. 

                                    § 5 

Nästa möte beslöts att hållas lördagen den 4 maj 1918. 

                                    § 6 

Mötet avslöts med sång ”Vårt land” 

                                                År noch dag som ovan

                                                Anna Sundin sek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört över klubben Nytta och Nöje hållet i Myckelåsen den 4 Maj 1918 

Mötet öppnades med sång ”Jesus är min vän, den bäste”. 

                                    § 1 

Protokollet upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

Vidtogs diskution över en inlämnad fråga som lydde ”Vilken är klokare, mannen eller kvinnan”?

Emma Jonasson påstod att kvinnan är lika klok som mannen, men att hennes utvecklingsmöjligheter äro mera stängda än mannens ty hon har hemmet det skönaste på jorden att sköta. Dessutom gav hon exempel på Marias lovsång författad av Jesu moder, samt alla sköna sånger av Lina Sandell samt våra kvinnliga nobelpristagarinnor. Såsom bevis för kvinnans klokhet bevisar Per Näslund hennes snille i att ombyta moder på sina kläder för varje månad, då männen måste traska på i de gamla krabiterna sekel på sekel.

Stjärnström vidhöll starkt att mannen är mycket klokare än kvinnan och att det var ren barmhärtighet av mannen att han tog kvinnan i sin omsorg. Som bevis för mannens klokhet framhöll han författaren Tegner med flera vilka utgivit flera sköna dikter.

Lärarinnan  E. J. påstod att hon hade rätt, såg bara på den ärade allmänheten att kvinnan var mer praktisk att räkna ut så att hon fick tak över huvudet än  mannen, de såg hon  också på skolbarnen vilka hon haft om händer i över tio år.

Stjärnström sa då att eftersom kvinnan var så klok skulle hon inte skaffa sej något hem, utan ge sej ut och studera sej opp å visa sin klokhet. Men därtill var hon alltför snar i att bli kär, å då ville hon bara kasta sig i armarna på sin käre.

Men Näslund var övertygad om att en man var minst lika snarkär som en kvinna om inte mer, ty han har tydligen sett flera pojkar bli kär i en flicka på samma gång som dom är färdig att gifta sig med en tre, fyra stycken. Om klokheten ifråga så tyckte han att om kvinnorna för länge sen fått intagit alla bank- och kontorsplatser samt fått haft rösträtt, skulle de ha sett helt annorlunda i vårt land. Olava Karlsson påstod också att vi kvinnor har fått klokare hjärna än männen, såg bara på Per Näslund han ställde sig på kvinnornas sida och nedgjorde både sej och de andra männen, men det gör inte vi kvinnor, men kanske var han den ende som såg vem som är klokare, Andersson och W. Karlsson understödde å med det resultatet ansågs frågan nog diskuterad. 

                                    § 3 

Efter diskutionen sjöngs sången ”Härlig är kvällen”. 

                                    § 4 

Deklamation och föreläsning av Nils Stjärnström. 

                                    § 5 

Val av tjänstemän. Till ordförare för mötet valdes Per Näslund. Till sekreterare valdes Olava Karlsson. Till programkommitté valdes ordf, sekr, samt L. Öhrling Storåsen. 

                                    § 6 

Mötet avslöts med att sjunga sången ”Vårt land”. 

                                                År och dag som ovan

                                                Margot Karlsson

                                                Klubbens sek. för mötet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört över klubben Nytta och Nöje den 11 Maj 1918. 

Mötet öppnades med sång ”Vårt land”. 

                                    § 1 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

De inlagda frågorna upplästes vilka voro av följande innehåll:

1)     Vilken är bättre använd, kollekten given till hednamissionen, eller till landets försvar, kulsprutor, pansarbåtar m.m?

2)     Vilken begår flera dumheter, mannen eller kvinnan?

3)     Vad är våra pojkar mest begivna på?

4)     Fordras det kärlek för att ingå ett äktenskap eller finns det andra grunder starka nog att bygga           på? 

5)     Vilken är klokare den person som tiger eller talar mycket?

6)     Varför är avunden så stor i världen? 

De tre första frågorna beslötos att upptagas till behandling. Som inledning på första frågan började Nils Stjärnström med några små kritiker mot frågeuppställarn, tyckte att frågan borde delas på enär det var två saker som ej hörde ihop och ville att frågeställaren skulle förklara vad han tänkte. Karl Olsson trodde att frågeuppställarn ville ha reda vilket som var bättre, men han för sin del ville hellre ge åt missionen, efter några åtskilliga dispyter övergicks till nästa fråga: ”Vad är våra pojkar mest begivna på?”  Margit Karlsson trodde att de tyckte mest om knack och att sitta tillsammans och prata om flickor.  P. Näslund tyckte att flickorna ej borde ha nånting att säga för det fanns även sådana som tyckte om kortspel. Nils Stjärnström trodde även att flickorna ej vore bättre. Olava Carlsson trodde de voro mest begivna på fruns. Waldemar Carlsson tyckte för sin del mest om ”kask”.  Emma Jonasson trodde att de helst ville gifta sig med en rik flicka, även om hon vore ful. Nils Stjärnström medgav att det medfödda syndafördärvet i vår natur gör oss mer benägen för det onda. P. Näslund trodde att pojkarna ej vore upplagda för giftermål men blevo lockade in i äktenskapet av de listiga kvinnornas förförelsekonster, efter åtskilliga debatter parterna emellan ansågs frågorna nog diskuterade. 

                                    § 3 

Sång: ”Vintern rasat ur”. 

                                    § 4 

Föreläsning av Lars Öhrling. 

                                    § 5 

Sång: ”Ur svenska hjärtans djup.” 

                                    § 6 

Framlämnades en räkning från majkalaset å 16:63 som godkändes. 

                                    § 7 

Till tjänstemän  för nästa möte valdes till ordf. Olov Stjärnström, sekr. Hulda Karlsson, programkommitté Nils Öhrling. 

                                    Dag som ovan Olava Carlsson  sekr. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört över klubben Nytta och Nöje hållet i Wälje den 25 Maj 1918 

Mötet öppnades med sång ”Du gamla, du fria”. 

                                    § 1 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 2

Diskussion uteblev. 

                                    § 3 

Val av tjänstemän. Till ordförare för nästa möte valdes Gustav Bellman Myckelåsen, till sekreterare valdes Anna Loo Välje, till programkommittén valdes ordf, sekr. samt Ida Olsson Storåsen. 

                                    § 4 

Mötet avslöts med sång: ”Härlig är kvällen”. 

                                                Dag som ovan

                                                Hulda Karlsson sek. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll förd över klubben Nytta och Nöje hållet i Myckelåsen den 27 April 1918. 

Mötet öppnades med sång: ”Härlig är kvällen”. 

                                    § 1 

Då ordförare och sekreterare var frånvarande valdes till ordf. Karl Bellman och till sekr. undertecknad. 

                                    § 2 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 3 

Frågan hur klubben Nytta och Nöje skulle fira den sista april. Mötet beslöt enhälligt att anordna en majeld samt bjuda på förfriskningar, till kommitté valdes Karl Bellman, Nils Öhrling, Karin Stjärnström och undertecknad. 

                                    § 4 

Mötet avslöts med sången ”Vårt land”.

                                                År och dag som ovan

                                                Anna Sundin sekr.

 

==============================================================

 

Efter 1918 kom diskussionsklubben Nytta och Nöje all ligga nere några år. Men i augusti 1923 samlades man hos Alfred Sahlin i Välje för en nystart.

 

==============================================================

 

Protokoll fört vid förberedande möte för återupplivande av diskutions klubben Nytta och Nöje. Möte hos A. Sahlin söndagen den 13 augusti 1923. 

Mötet började kl 4 och öppnades med sången: ”Du gamla, du fria” samt musik av Oskar Forslund Skallböle. 

                                    § 1 

På förslag av några personer diskuterades huruvida klubben Nytta och Nöje skulle återupplivas. Efter några yttranden enades om att börja än en gång, och att möten skulle hållas varannan söndag kl 4 em. 

                                    § 2 

Föreläsning av Oskar Forslund. 

                                    § 3 

En kommitté tillsattes för att taga reda på den föregående klubbens medel. Till kommitté valdes Ordf. P. Näslund, Mia Lundgren och Greta  Pettersson. 

                                    § 4 

Musik av Oskar Forslund. 

                                    § 5 

En fråga var inlagd till diskussion som lydde: Vilken är mer till nytta en diskutionsklubb eller en skidlöparklubb. Efter några yttranden bordlades frågan till nästa möte. 

                                    § 6 

Klubben beslöt att anordna en paketauktion nästa möte för insamling av sångböcker för klubbens räkning. Mötet hålles hos A. Ljungdahl den 26 augusti. 

                                    § 7 

Val av tjänstemän: Till ordförare valdes Oskar Forslund. Sekreterare Signe Ljungdahl. Mötet avslöts med sång, ”Vårt Land”.             

                                           År och dag som ovan

                                                Signe Ljungdahl 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Protokoll fört vid klubben Nytta och Nöje.  Möte den 26/ 8 1923. 

Mötet började med att sjunga ” Du gamla, du fria”.

                                    § 1

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                    § 2

Ändringen godkändes att de ordinare mötena skulle börja kl 8 em i stället för kl 4.

                                    § 3

Vidtogs diskution över en från föregående möte bordlagd fråga. ” Vilken är mera till nytta en skidlöparklubb eller en diskutionsklubb? ”

Nils Öhrling ansåg att diskution och skidlöparklubbar voro två skilda saker. Skidlöparklubben var nog nyttig därför att man lärde träna sig. Bara det inte gick till överdrift. Han tyckte även för sin del att en diskutionsklubb var bra för att få till dugliga talare. P. Näslund ansåg att diskutions klubben var till mer nytta. Som ingen mer hade något nämnvärt att yttra fick diskussion utgöra svar på frågan. 

                                    § 4 

Paketauktion, 

                                    § 5 

Musik av Oskar Forslund. 

                                    § 6 

Val av tjänstemän för nästa möte. Ord. Per Näslund, Sek. Mia Lundgren. Kassör för ett kvartal Karl Bellman. Programkommitté ord, sek och Nils Ward. 

                                    § 7 

Nästa möte hålles hos N. Karlsson söndagen den 4 september. Mötet avslöts med att sjunga några verser av ”Vårt land”. 

                                                Dag som ovan

                                                Signe Ljungdahl Sek.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört över  klubben Nytta och Nöjes möte söndagen den 9 sept. 1923.

 

Mötet öppnades med sången ”Du gamla, du fria”. 

                                                § 1 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

De inlämnade frågorna upplästes och voro av följande innehåll

Frågan no 1.  Hur bör en ung man vara?

     ”-”  no 2.  Hur bör en ung flicka se ut?

     ”-”  no 3.  Vilket är bättre att vara gift eller ogift?

Första frågan upptogs till diskution men som ingen hördes ha något att yttra fick frågan gå den samlade publiken förbi. Därefter upptogs frågan no 2. Frimansson ansåg det inte vara av så stor vikt hur flickan såg ut bara hon överensstämde med hans vilja och rättade sig efter den. P. Näslund att dom borde väl kunna säga vad dom tyckte bäst om, brunetten eller blondin. Han för sin del var liksom litet rädd för rödhåriga för dom hade ordet om sig att vara så elaka. Efter några dispyter beslöts att bordlägga frågan till nästa möte.

Diskussion vidtogs av frågan no 3: ”Vilket är bättre att vara gift eller ogift?” Frimansson framhöll att det måste man först prova innan man kunde säga vad som var bättre, men blir man gift och får det bra då är det bra att vara gift, men får man dragas med fattigdom och elände då var det nog bättre att vara ogift. Vidare ansåg han att detta inte vore lämpliga diskutionsfrågor, han tyckte att klubben liknade då mer en giftermålsbyrå än en diskutionsklubb. Man hade väl allvarliga saker i politiskt avseende att diskutera,. Det var väl intet nöje att så samlas och språka kladder, det kunde man lika så gärna sitta hemma och göra.

Han ville ha politiska frågor och därmed giva klubben en annan riktning. Otto Bellman framhöll att klubben egentligen var avsedd till nöje under de långa vinterkvällarna och komme man in på politik så vart det bara tvister. Under den föregående klubben beslöts att inga politiska frågor skulle få förekomma för det var så många parter och olika meningar att man under hemvägen gick och smågrälade och det var ju mindre trevligt, utan klubben var avsett till att skärpa ungdomens tankeförmåga och få tillfälle att yttra sig så att ifall man skulle uppträda som talare på ett möte så skulle man inte bara stå och gapa och inte veta vad man skulle säga.

Frimansson undrade om det inte fanns stadgar till klubben. Näslund svarade att det var meningen att upprätta den gamla klubbens stadgar och dess medel skulle övergå till den nuvarande ungdomen. Otto Bellman sade också att skulle klubben fortsätta så skulle den ha stadgar och avgift m.m. och ingen som var under 14 år skulle få inskrivas. Efter en mängd meningsutbyten parterna emellan ansågs diskutionen vara slut. 

                                    § 3 

Auktionslängden upplästes. 

                                    § 4 

Mötet beslöts att hållas varje söndag kl 8. 

                                    § 5 

Val av tjänstemän, till ordförare för nästa möte valdes Frimansson, sekreterare Karl Palmkvist, vise sekr. Otto Bellman, i programkommittén ordf, sekr, och Signe Ljungdahl. 

                                    § 6 

Nästa möt hålles hos Märta Olsson söndagen den 16 sep. Mötet avslöts med sång ”Vårt land”. 

                                                År och dag som ovan

                                                Maria Lundgren

                                                Sekr.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört över klubben Nytta och Nöje. Söndagen den 16 Sep. 1923.

Mötet öppnades med sång ”Du gamla, du fria”. 

                                    § 1 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

De inlämnade frågorna upplästes och voro av följande innehåll:

Frågan No 1.  Huru böra vi människor ställa oss för att finna lycka och en dräglig

tillvaro i livet, vad böra vi arbeta för och vad böra vi motarbeta i

så fall?

   ”-”    No 2.   Skall klubben hyra lokal?

    ”-”     No 3.   Vilken lektyr bör en ung kvinna skaffa sig?

    ”-”     No 4.   Är klubbens medlemmar för att anorna en brevafton?

   ”-”    No 5.   Bör en man och kvinna gifta sig förrän de äro i stånd att bilda

                         eget hem?

Första frågan upptogs till diskution.

Frimansson inledde frågan. Frimansson ville att vi människor skola motarbeta tullen, militären och rusdryckerna för att därigenom finna lycka och en dräglig tillvaro genom livet.

Nils Karlsson därimot ville ha kvar både tullen och militären men rusdryckerna ville han ha i främsta rummet att dom skulle bort. Sedan diskuterades frågan en stund var efter diskutionen fick utgöra svaret på frågan.

Till frågan No 2 valdes en kommitté, nämligen Otto Bellman, Anton Sahlin, P. Näslund.

Frågan No 3  upptogs till diskution. Otto Bellman tyckte att dom skulle läsa alla sorters romaner, eljest framhöll han sagoprinsen som den bästa. Stina Olsson tyckte att alla böcker var bra att läsa för tillfället. Någon vidare diskution blev det ej därför fick diskutionen utgöra svaret på frågan. 

                                    § 4 

En brevafton var på förslag men blev uppskjuten tills vidare.

Frågan No 5 diskuterades litet men till inget resultat. 

                                    § 5 

Ett förslag var att klubben skulle skänka fem kronor till prästhhelgen som skulle var den 23 Sep vilket också godkändes. 

                                    § 6 

Otto Bellman gjorde ett förslag att den som ville inskriva sig i klubben skulle erlägga en avgift av 25 öre vilket också godkändes.

Val av nya tjänstemän. Ordförare K. Bellman. Sek. Stina Olsson. Wise ord. Otto Bellman. Wise sek. Lisa Sahlin. I programkommittén Ordf, Sekt. 

Nästa möte hålles hos Karl Bellman den 30 Sep. mötet avslutades med sång ”Vårt land”. 

                                                År och dag som ovan

                                                K. Palmkvist  Sekt. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört vid klubben ”Nytta och Nöje” i Myckelåsen  söndagen den 30 Sep. 1923

Mötet öppnades med sången ” Du gamla, du fria”. 

                                    § 1 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 2 

Sedan vidtogs diskution över två inlämnade frågor.

Första frågan lydde: ”Finnes det ett liv efter döden?”

Andra frågan: ”Vilka nöjen bör man söka?”

Första frågan upptogs först till behandling. Kavallin inledde frågan, han trodde för sin del på ett liv efter döden. Frimansson därimot undrade om det fanns någon som kunde bevisa det, för det fanns ingen som varit till himmelriket och kommit tillbaks. Han trodde även att djuren således skulle ha en själ. Otto Bellman trodde ej att djuren hade någon själ, för inte kan ett djur göra det en människa gör, att finna upp det ena efter det andra. Han trodde det var själen som framvisade det. Frimanssson tänkte ej på en himmel med en så stor härlighet som präster och predikanter säga. Per Näslund tyckte att det fanns så många lärda människor i världen men ingen kunde säga bestämt hur det blev efter döden.

Kavallin sade att när man är frisk och kry, så kan man tänka att det ej finnes någon Gud men att han visste att när man blir sjuk och känner döden nalkas då kunde man ej tro annat än att det finns en Gud och ett liv efter döden. Fast inte visste han om själen for i vattnet eller i luften, men att det fanns ett liv sen det blev slut på detta, var han säker på.

Frimansson framhöll även att han med flera varken trodde på Gud eller djävulen, fast han trodde även att vi voro skapat till gudsbeläten och att vi måste ha en själ för sen själen flytt så fanns det inget liv i människan. Otto Bellman föreslog att man skulle bordlägga frågan till nästa möte. Det godkändes.

                                     § 3 

Andra frågan diskuterades.

Otto Bellman tyckte att man ej skulle söka några nöjen, för nöjeskänslan var till ingen nytta. Frimansson undrade om det var såna nöjen som man helst tyckte om eller om det var såna som skulle vara till nytta. Per Näslund föreslog att man helst skulle skaffa sig en bil och en flygmaskin och fara över både hav och land och se efter var man kunde hitta de bästa nöjena. Frimansson föreslog helst en bra lektyr som man kan läsa, den kan vara till både till nytta och nöje. Att dansa är ett nöje tyckte han så nog gick det att söka nöjen som helst behagades, men h an tyckte att när han var på en bal och såg på att dom dansa så kunde det rycka i kroppen, han tyckte att det skulle vara roligt att vara med de dansande. Men när man stod där ända tills morgonen så börjar det se så barnsligt ut, de som dansade börjar se så trötta och medtagna ut. Han tyckte det var bättre att gå på en klubb, för då gick man lika glad därifrån som när man kom dit, tvärtom gladare. Han framhöll även dryckenskapen som ett nöje fast av sämsta slaget.

Som ingen mer hade något att säga så fick detta utgöra svar på frågan. 

                                    § 4 

Förra mötet valdes en kommitté som skulle hyra en lokal. Otto Bellman har försökt i Myckelåsen men har ej lyckats. Per Näslund trodde att det icke fanns något hyresledigt i Välje så frågan blev uppskjuten tills längre fram. 

                                    § 5 

Som klubben var tänkt hålla en brevafton beslöts det att hållas nästa möte. Till postmästare valdes för Getåsen Erik Ward, för Myckelåsen och Välje Karl Bellman. Mötet skulle hållas på Väljes kapell söndagen den sjunde oktober. 

                                    § 6 

Till tjänstemän för nästa möte valdes till ordförare Otto Bellman  Myckelåsen, sekreterare John Gustavsson Getåsen. Till programkommittén valdes Otto Bellman, Johan Gustavsson och Signe Ljungdahl.

Mötet avslutades med sången ”Vårt land, vårt land”. 

                                           Dag som ovan                     

                                          Lisa Sahlin   Sekt. På mötet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört över klubben Nytta och Nöje.  Mötet hållit i Myckelåsen Söndagen den 7 oktober 1923. 

                                     § 1 

Mötet började med att sjunga ”Vi samlas här till ädel strid”. 

                                    § 2 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 3 

En från mötet den 30 sept. bordlagd fråga upptogs till behandling. Den lydde: ”Finns det ett liv efter döden?”  Efter några yttranden blev frågan slopad. 

                                    § 4 

Vidtogs diskution över frågan: ”Är föreningslivet till skada eller nytta för samhället och individen?”

Frimansson tyckte att frågan borde diskuteras för den var av god betydelse, han tyckte att föreningslivet var till nytta, ännu bättre var det om det fanns en organisation. Nils Karlsson därimot tyckte att föreningsrörelsen var till skada men han har också tyckt att godtemplar rörelsen hade nytta med sig men han framhöll även att Baptist rörelsen var också till skada och allra helst när det ej fanns något liv efter döden vilket sades i föregående diskussion. Frimansson tyckte även att godtemplar rörelsen hade gjort mycket gott men som ingen hade något nämnvärt att framhålla fick frågan anses nog diskuterad. 

                                    § 5 

Upptogs frågan: ”Vilket är fördelaktigare att äga yttre eller inre bildning?”

Forslund tyckte det var bra att äga både yttre och inre bildning. Frimansson sa, enligt lagen var det de lärde som hade inre bildning men även tyckte han att de hade en yttre bildning, den inre bildningen fanns hos såna som hade goda kunskaper. Nils Karlsson tyckte det var ganska svårt att diskutera såna frågor, han sa: fanns det inre bildning så fanns det nog yttre bildning. Frimansson tyckte att en yttre bildning för en ung gosse var att taga sig en ung bildad flicka till hustru. Diskutionen fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 6 

Upptogs frågan: ”Hur äro de pojkar som falla flickorna bäst i smaken?”

Nils Karlsson inledde frågan, han sa att det fanns inga flickor som tyckte lika, han har sett de flickor som ej varit i sällskap med nå andra pojkar än de värsta drinkare, andra flickor fanns det som ej gjorde sällskap med några andra än dom som har gått på folkhögskolan osv.  P. Näslund tyckte att de skulle passa bäst de pojkar som var tyst för det är dom själva. Frimansson undrade om det var såna som var i snean eller dom som tugga snustobak och som tala litet gott ibland. Alma sa att dom borde ha en fast karaktär och att dom borde vara nyktra. Signe kunde ej lika fönstergångare. Som ingen hade något mer att säga fick diskutionen utgöra svar på frågan. 

                                    § 7 

Brevuppläsning. Breven upplästes av ordförare, breven voro fyra, ett till Klubben Nytta och Nöje, ett till Anders Ferm och ett till Herr Frimansson och det fjärde till Lars Tannlund. 

                                    § 8 

Föreläsning av Oskar Forslund och Signe Ljungdahl. 

                                    § 9 

Val av tjänstmän, till ordförand till nästa möte valdes Greta Pettersson, sekreterare Anton Sahlin. Till programkommitté valdes Greta Pettersson, Anton Sahlin och Maria Lundgren. 

                                    § 10 

Påföljande möte skall hållas i Getåsen söndagen den 14 oktober 1923. 

                                    § 11 

Mötet avslöts med sången: ”Stå stark i hårda kampen osv.” 

                                                År och dag som ovan

                                             Emma Elling

                                                Sekreterare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Protokoll förd vid klubben Nytta och Nöje mötet hållen i Getåsen den 14 okt. 1923

                                    § 1 

Mötet öppnades med sång: ”Vi oss ej sammansluta.” 

                                    § 2 

Då ordföraren var frånvarande valdes A Öhrling. 

                                    § 3 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 4 

De inlämnade frågorna upplästes vilka voro av följande innehåll.

1.     Vilken begår flera dumheter, mannen eller kvinnan?

2.     Bär sig jordbruket i dessa tider?

Första frågan upptogs till behandling. Öhrling inledde frågan, han tyckte kvinnan begår flera dumheter, men i sällskapslivet så var det nog mannen begår fler dumheter. Otto Bellman tyckte därimot att kvinnan kunde vara lika listig i affärer som mannen. Diskutionen fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 5 

Upptogs frågan 2. Otto Bellman tyckte att ett jordbruk ej kunde bära sig i dessa tider. Öhrling tyckte därimot att en jordbrukare måste klara sig bra, därför att han själv uppodlat det han skulle leva av. Nils Gustavsson påstod att vara slaktare var mycket bättre, för en slaktare blev rikare desto mera han höll på, men en jordbrukare blev fattigare. Öhrling ville höra varför ej jordbruket bär sig. Vidare tillade han, att en jordbrukare fick leva på hoppet på bättre tider, fast det nu varit sämre ett par år, samt att ett hemman förbättrades på samma gång som man fick sitt uppehälle därav.

Otto Bellman framhöll att det fanns så många bevis på att ej jordbruket bär sig, för allt vad en jordbrukare skulle köpa var dyrt, men det som han skulle sälja var billigt. Diskutionen fick utgöra svar på frågan. 

                                    § 6 

Föreläsning av Oskar Forslund. 

                                    § 7 

Val av tjänstemän, till ordförare valdes undertecknad, till vise John Ward, till sekreterare valdes Anna Persson, vise Ivar Öhrling, till programkommitté valdes ordf, sekt, samt Emma Elling. 

                                    § 8 

Nästa möte beslöts hållas hos Otto Bellman Myckelåsen.

Mötet avslöts med sång  ”Härlig är kvällen”. 

                                                År och dag som ovan

                                                Anton Sahlin Sekt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört vid klubben Nytta och Nöje. Mötet hållet i Myckelåsen söndagen den 21 okt. 1923. 

                                    § 1 

Mötet började med sången ”Härlig är kvällen”. 

                                    § 2 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 3 

De inlämnade frågorna upplästes och voro av följande innehåll.

Frågan nr 1. Vilken är klokare, den man som tiger eller talar mycket?

Frågan nr 2.  Vad äro pojkarna mest begivna på?

Frågan nr 3.  Vilken gosse är bättre, en som röker eller en som äter snus?

Första frågan upptogs till behandling.

Nils Olov Nordman tyckte att en man borde tala när det skulle talas och tiga när det skulle tigas. Sven Mårtensson ansåg att frågan ej kunde diskuteras enär det ej fanns någon som kunde inleda den samma. Efter några yttranden slopades frågan. 

                                    § 4 

Frågan nr 2 upptogs.

Per Näslund tyckte att flickorna skulle inleda denna fråga eftersom den var anonym, Frimansson trodde att karlarna voro mest begivna på kvinnor och vin. Diskutionen utgjorde svar på frågan. 

                                    § 5 

Upptogs frågan nr. 3.

Frimansson ansåg flickorna vara skyldiga svara på denna fråga, vem de tyckte var bättre att kyssa, en gosse som rökte eller en som åt snus. Som ingen hade något mer att yttra om denna fråga fick detta utgöra svar på densamma. 

                                    § 6 

Härefter upptogs diskussion om hur klubben hädanefter skulle arbeta så att den skulle komma till ett visst mål. Klubben tillsatte då en styrelse som skulle arbeta för klubbens stadgar. Dessa blevo Sven Mårtensson, Frimansson samt Karl Bellman. 

                                                        § 7 

Val av tjänstemän för nästkommande möte, valdes till ordförare Sven Mårtensson, vise ordf. Frimansson. Sekreterare Brita Nordman, vise sek. Otto Bellman. Till programkommitté valdes sekr, ordf. samt Lydia Olsson. 

                                    § 8 

Nästkommande möte beslöts hållas den 28 okt. 

                                    § 9 

Mötet avslöts med sången: ”Vill du våga en dust”.                                                År och dag som ovan

                                                Greta Mårtensson

                                                Sekreterare för mötet.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört över klubben Nytta och Nöje söndagen den 28 okt 1923. 

                                    §1 

Mötet öppnades med sången:  Vi samlas här till ädel strid”. 

                                    § 2 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 3 

Den vid föregående mötet tillsatta kommitté föredrog sitt utarbetade förslag till nya stadgar, vilka godkändes och antogos och är av följande lydelse. 

---------

                                    § 1 

Till medlem antages en var som är fylld femton år, och godkänner klubbens program. 

                                    § 2 

Barn under femton år äga tillträde i föräldrars eller målsmäns närvaro. Klubbens medlemmar äga själva att bestämma inträdes avgift, samt andra kontigenter dock bör inte inträdesavgiften överstiga femton öre, kvartalsavgiften erlägges från och   med 1924 med samma avgift. 

                                    § 3 

Möten skola avhållas minst var fjortonde dag, kl 8 em, dock bör tid och dag bestämmas för nästa möte under det pågående mötet. 

                                    § 4 

Förslag kunna av medlemmar väckas vid alla sammanträden, dock böra frågor av större betydelse om möjligt vara skriftligt avfattade och föreslagen skola hänskjutas till styrelsen som vid nästföljande sammanträde för klubben framlägger förslag jämte utlåtande däröver, förslag som bliva diskuterade böra fastställas genom röstning med enkel majoritet, stanna lika antal röster för olika meningar bliver den mening gällande som ordf. biträder. 

                                    § 5 

Styrelse väljes för tre månader i sänder, och skall bestå av minst fem personer och utser styrelsens inom sig själv funktionärer utom ordföranden som väljes av klubben, dessutom väljes en revisor. 

                                    § 6 

Styrelsemedlem som utan giltigt förhinder frånvarit två på varandra följande möten anses skild från sin befattning. 

                                    § 7 

Ordföranden leder förhandlingarna vid alla klubbsammanträden, tillser att stadgarna följes och kontrollerar att så väl övriga funktionärer som tillfälliga kommittéer fullgöra sina åligganden. 

                                    § 8 

Sekreterare förer noggranna och opartiska protokoll vid alla klubbmöten, alla protokoll införes i inbunden bok. 

                                    § 9 

Kassören för klubbens räkenskaper uppbär och kvitterar alla avgifter, övervakar att alla medlemmar i rätt tid fullgöra sina inbetalningar, och får ej utbetala något utan klubbens godkännande, Kassören skall inför klubbens revisor när han det fodrar, förete böcker och räkenskaper. 

                                    § 10 

Vice ordförare och vice sekreterare vilka väljas vid samma tillfälle som de ordinare funktionärerna tjänstgöra för de senare då de äro förhindrade att sköta sin tjänst. 

                                   

§ 11Styrelsen åligger i övrigt att med största omsorg förvalta klubbens tillhörigheter. 

                                    § 12 

Det åligger medlemmarna att vid alla tillfällen iakttaga ett nyktert och städat uppförande samt alltid uppträda lugnt och stilla under mötena. 

                                    § 13 

Klubben kan ej upplösas så länge fem medlemmar säga sig vilja upprätthålla densamma. 

                                    § 14

Å frivillighetens väg lämnas bidrag av envar under rubrik: ”Meddelanden till klubbens fromma.” Varvid lämpligen kan förekomma sång, musik, uppläsning, deklamation o.s.v. 

---------------

                                    § 4 

Inskrivning av medlemmar. 

                                    § 5 

Musik av Oskar Forslund, Deklamation av Sven Mårtensson. 

                                    § 6 

Styrelseval: Till ordförande Sven Mårtensson, övriga styrelseledamöter Karl Bellman, Robert Frimansson, Signe Ljungdahl, Lisa Sahlin, revisor N.O.Nordman. 

                                    § 7 

Nästa möte beslöts att hållas hos Alfred Sahlin Wälje Söndagen den 4 nov kl 8 em. Styrelsen skall sammanträda en timme före mötets början. 

                                    § 8 

En kommitté tillsattes för att anordna kaffeförsäljning vid mötet, till ledamöter valdes Anna Persson, Greta Pettersson, Signe Ljungdahl och Karl Bellman. 

                                    § 9 

Influtna kvartalsavgifter 2:55. 

                                    § 10 

Mötet avslutades med sång: ”Härlig är kvällen.” 

                                                År och dag som ovan

                                                Brita Nordman Sekt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört vid klubben  ”Nytta och Nöje” ordinarie möte hållet hos hemmansägare A. Sahlin Wälje söndagen den 4 november 1923. 

                                    § 1 

Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat kl 8 e.m. 

                                    § 2 

Föredrogs aftonens program, vilket av klubben godkändes. 

                                    § 3 

Enligt programmets första punkt vidtogs sång, nr 6 ur

Godtemplarordens sångbok. 

                                    § 4 

Verkställdes uppläsning av föregående mötes protokoll, vil1ket godkändes. 

                                    § 5 

Verkställdes upprop av medlemmar. 

                                    § 6 

Inlämnades en fråga av N.O. Nordman och var av följande lydelse: ” Vad är det bästa en människa äger?”

Frågan upptog till diskussion efter inlämningsanförande av frågeframställaren.

Efter åtskilliga inlägg av en del talare varvid framhölls såväl materiella som andliga värde, beslöt klubben, efter den del repliker mellan Herrar N. Karlsson och R. Frimansson anse frågan nog diskuterad och att det framkomna resultatet icke fick tillskrivas någon särskild debattör. Dock ansågs att en god hälsa, ett gott förstånd och en fast karaktär var det bästa för en människa. 

                                    § 7 

Övergicks till dagens särskilda program varvid kaffe serverades mot en avgift av 35 öre. Det lämnade en behållning av kr. 12:80. 

                                    § 8 

Av Frimansson inlämnades en fråga så lydande: ” Bör klubben hyra lokal?”

Frågan upptogs till behandling och beslöt klubben direkt till bröderna Bellman framställa förfrågan om möjligen nämnda personer kunde ställa lokal till klubbens förfogande. Svar avlämnades och gick innebörden ut på att klubben finge hyra lokal tills vidare mot ersättning för ved och lyse. Klubben godkände det inlämnade svaret och framförde ordf. å klubbens vägnar att varmt tack till brr. Bellman för det visade tillmötesgående. 

                                    § 9 

Av Frimansson inlämnades ytterligare en fråga och var av följande lydelse: ”Kan klubben arbeta för något verkligt nyttigt?”

Frågan upptogs till behandling,. Frågeframställaren inledde frågan och hans mening gick ut på att en sammanslutning kunde vara på sin plats byggd på koop principer i och för åstadkommande av billigare livsmedel. Frågan föranledde en stunds diskussion. N. Carlsson ansåg att en sådan förening icke var på sin plats utan fortsätta som vi börjat en tid framåt. Till samma fråga framförde ordf. en antydan om att klubben möjligen skulle kunna inrikta sig på hjälpverksamhet ex. som lämna ett klädesplagg till något skolbarn i händelse av behov synes föreligga och klubben ekonomiska resurser det kunde medgiva. Frågan bordlades till nästkommande möte. 

                                    § 10 

Till klubbens fromma uppläste O. Forslund en historia i form av en nykterhetspredikan.

N.O: Nordman föredrog ett stycke poesi å jämtmål vilket mottogs med bifall. 

                                    § 11 

Nästa möte hålles på det förut angivna stället söndagen den 11 kl 8 e.m. 

                                    § 12 

Mötet avslöts med sången nr. 96 godt. Sångbok. 

                                                År och dag som ovan

            Justerat                          Signe Ljungdahl

  Rob. Frimansson                                 Sekr för klubben.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört vid klubben ”Nytta och Nöje” ordinare möte hållet i Myckelåsen söndagen den 11 mars 1923.  

                                    § 1 

Vice ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Därefter sjöngos sången nr. 4 i Goodt. sångbok. 

                                    § 2 

Föredrogs aftonens program vilket av klubben godkändes. 

                                    § 3 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 4 

Verkställdes upprop av medlemmar. 23 medlemmar var närvarande. 

                                    § 5 

Enligt programmet skulle nu diskution börja. Den från föregående mötet bordlagda frågan: ”Kan klubben arbeta för något verkligt nyttigt?” bordlades tills längre fram.

Ordf. inlämnade en fråga som lydde: ” Hur ska vi bära oss åt så alla vill yttra sig?”

Frågan upptogs till behandling och föranledde en stunds diskution. Ordf. tyckte att det skulle vara i allas intresse att deltaga i diskutionen. Det kunde inte vara något nöje att sitta alldeles tysta och inte säga ett ord. Det var många som ej ville yttra sig emedan de var rädda att de ej kunde lägga sina ord väl. Om vi bara hålla oss med sanningen så gick det nog bra även om det i början hördes tokigt.

P. Näslund var också av den åsikten att det inte var farligt att säga sin mening. Det var ingen som vi behövde ha någon aga av, ty vi är människor allihopa. Men kanske det var för sent på dagen.

N.O. Nordman tyckte att damerna som voro så duktiga att prata även nu kunde yttra sig. Och undrade vad som kunde vara bättre att ställa till böter på de som inte ville yttra sig, eller att försöka locka dem, ty någonting måste göras.

Olava Karlsson hade den uppfattningen att de hade trög tankegång eller också hönshjärta och föreslog att de skulle få böta fem öre. Flera förslag gjordes om vilket lockmedel man skulle använda men intet godkändes.

O. Bellman föreslog att ordf. skulle ha rätt att uppropa var och en. Om de inte reste sig upp skulle de böta tio öre. Ordf. trodde ej att bötessystemet gjorde någon effektiv verkan, snarare motsatsen. Det var många föreningar som försökt sig på detta men resultatet blev att medlemmarna slutade att gå. Skulle han vara här en tid så skulle han nog uppväcka diskutionslusten, ty vad skulle man göra med en diskutionsklubb om man inte skulle diskutera. Han tyckte även att klubben låg nära gravens rand och att det var tråkigt att börja binda begravningskransar så fort.

Som klubben ej godkände något av förslagen ansåg frågan nog diskuterad. 

                                    § 6 

Av P. Näslund inlämnades en fråga lydande: ” Har dyrtiden varit till någon nytta?”

Frågan upptogs till behandling.

Näslund ansåg att dyrtiden hade varit till stor nytta. Det var så hög dagpenning att många tjänade sig upp och blev rika. Det var också bra därför att människorna fingo se att det ej alltid kunde vara lika bra.

N.O. Nordman medgav att det var sant att det var många som tjänade stora pengar då, men de hade nu till större delen ramlat omkull. Så han var rädd att Näslund var ensam att prisa den tiden.

Ordf. var också av den meningen att dyrtiden var den fördärvligaste tid vi upplevat. Nog tjänade man pengar 30-40 kronor om dag men i stället fanns det så smått om mat att många inte hade annat att leva på än sill och rovor. Det gick inte att få så mycket som ett mjölkilo eller litet gryn annat än på kort. Vidare att det var mycket välsignat för Sverje att det inte kom in i kriget men det var nog svårt ändå, och den tid som kom efter blev inte mycket bättre. Så han ansåg att den tiden inte var mycket att skryta med. O. Forslund hade också den uppfattningen. Som ingen hade något mera att säga om den saken fick frågan anses nog diskuterad. 

                                    § 7 

O.Forslund inlämnade en fråga: ”Skulle klubben hålla fest i jul?” Frågan slopades emedan klubben ansåg att det var för tidigt att tänka på det nu, så långt förut. 

                                    § 8 

Till klubbens fromma läste N.O. Nordman  och O. Forslund en bit jamtska som mottogs med bifall. 

                                    § 9 

Nästa möte hålles söndagen den 18 november. 

                                    § 10 

Verkställdes inskrivning av medlemmar. En medlem blev inskriven. 

                                    § 11 

Mötet avslutades med sången nr. 34 i goodt. sångbok.

            Justerad                         År och dag som ovan

         Sven Mårtensson                     Signe Ljungdahl sekr.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Protokoll fört vid klubben ”Nytta och Nöjes” ordinare möte i Myckelåsen den 18 nov. 1923. 

                                    § 1 

Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat kl 8 em. 

                                    § 2 

Föredrogs aftonens program vilket av klubben godkändes. 

                                    § 3

 Enligt programmets första punkt vidtogs sång nr 6 i goodt. sångbok. 

                                    § 4 

Verkställdes upprop av medlemmar. Fjorton medlemmar voro närvarande. 

                                    § 5 

Föregående mötets protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 6 

Övergicks till dagens särskilda program. Frågor och svar, samt en gemensam sång, nr 5 i goodt. sångbok. 

                                    § 7 

Till klubbens fromma uppläste N.O. Nordman en historia samt ett stycke poesi på jämtmål. 

                                    § 8 

Diskuterades huruvida klubben skulle fortsätta sin verksamhet. Efter en mängd anföranden både för och emot beslöts att den skulle fortsätta, samt att alla frågor fingo diskuteras. 

                                    § 9 

Klubben beslöt att inbjuda den nybildade klubben i Borgen Oviken till diskutionsmöte och skulle då klubben bjuda på kaffe. O. Bellman skulle ombesörja inbjudningen. 

                                    § 10 

Dragspelsmusik av F. Fränden vilket belönades med hjärtliga applåder. 

                                    § 11 

Nästa möte hålles den 25 nov.  

                                                År och dag som ovan

                                                Signe Ljungdahl  sekr.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Protokoll fört vid klubben ”Nytt och Nöjes” ordinare möte i Välje den 25 nov. 1923. 

                                    § 1 

Ordf. hälsade de närvarande välkommen och förklarade mötet öppnat. Därefter sjöngs sången nr. 50 i goodt. sångbok. 

                                    § 2 

Föredrogs aftonens program vilket godkändes. 

                                    § 3 

Verkställdes upprop av medlemmar. 10 medlemmar voro närvarande. 

                                    § 4 

Uppläsning av föregående mötes protokoll. Frimansson anmälde ett feltag av sekreteraren angående hitbjudande av klubben i Oviken, att ej klubben skulle bjuda på kaffe utan anordna så dom fick köpa kaffe. 

                                    § 5 

Vidtogs diskution om klubben skulle verkställa en hjälpkommitté, som skulle hjälpa de som voro fattiga och mest behövande av kläder m.m.

Frimansson tyckte att det inte var mer än rätt, och om att man skulle tillsätta en kommitté som skulle undersöka läget och komma fram med förslag till nästkommande möte. Till kommittén valdes Karl Bellman och Läraren Anna Persson. 

                                     § 6 

Till klubbens fromma läste Sven Mårtensson en berättelse samt Marget Mårtensson ett stycke poesi som mottogs med bifall. 

                                    § 7 

Inskrivning av medlemmar. Två medlemmar blevo inskrivna. 

                                    § 8 

Frimansson inlade ett förslag att klubben skulle hyra lokal och att man skulle tillsätta en hyreskommitté, vilken blev följande Robert Frimansson, Anton Sahlin, Karl Bellman. 

                                    § 9 

Mötet avslöts med sången 118 i goodt. sångbok. 

                                    § 10 

Nästa möte hålles den 2 dec. 

                                                År och dag som ovan

                                                Lisa Sahlin vice sekr. för klubben. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört vid klubben ”Nytta och Nöjes” möte i Välje den andra dec. 1923. 

                                    § 1 

Mötet öppnades av ordf. som hälsade de närvarande välkommen. 

                                    § 2 

Föredrogs aftonens program som av klubben godkändes. 

                                    § 3 

Sjöngs sången nr 76 i goodt. sångbok. 

                                    § 4 

Upprop av medlemmar. 15 medlemmar voro närvarande. 

                                    § 5 

Uppläsning av föregående protokoll vilket godkändes. 

                                    § 6 

Framkom den kommitté som skulle taga reda på de fattiga barnen som behövde kläder till jul. De hade 21 barn på förslag av vilka 2 blev uteslutna, och att varje gosse skulle få ett par kalsonger  och en skjorta samt varje flicka en klänning. För detta ändamål blev beslutat att alla de manliga i klubben skulle tillsätta en krona var minst och de kvinnliga ombesörja sömningen. Pengarna skulle lämnas till kassören.

En kommitté blev tillsatt att ombesörja så kläderna blev färdiga till jul, vilken blev följande R. Frimansson, Maria Lundgren och Lovisa Jönsson. 

                                    § 7 

Fastställdes att klubben skulle anordna en fest den 16 dec och hitbjuda klubben i Borgen Oviken. Till kommitté för detta ändamål valdes Lovisa Jönsson, Maria Lundgren, Greta Pettersson samt Otto Bellman och Anton Sahlin. 

                                    § 8 

Till klubbens fromma, föreläsning av O. Forslund. 

                                    § 9 

Sjöngs som avslutning sången nr. 96 samt nr. 118. 

                                                År och dag som ovan

                                                Lisa Sahlin v.sekt. för klubben.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll fört över klubben ”Nytta och Nöje” ordinare möte i Välje den 9 dec. 1923.

                                     § 1 

Mötet öppnades av vice ordf. som hälsade de närvarande välkomna, 

                                    § 2 

Föredrogs aftonens program vilket av klubben godkändes. 

                                    § 3 

Enligt programmets första punkt vidtogs sång nr. 76 ur goodt. sångbok. 

                                    § 4 

Verkställdes uppläsning av föregående mötes protokoll som godkändes. 

                                     § 5 

Verkställdes upprop av medlemmar. 19 medlemmar voro närvarande. 

                                    § 6 

Diskuterades huruvida klubben skulle ställa till en inbjudan åt den barn som skulle få en del kläder till jul, eller om någon skulle gå och dela ut dem. Frågan gick till omröstning varvid 35 röster  framkommo. 33 gingo ut på att välja en kommitté som skulle dela ut kläderna på julaftonen och 2 på att ställa till inbjudan. Som klubben godkände det första förslaget valdes K.  Bellman och undertecknad för detta ändamål. 

                                    § 7 

Inlämnades en fråga. ”Arbetar klubben i grumligt vatten?”

Frågan upptogs till behandling. Ordf. svarade att det visserligen i början såg mörkt och dystert ut, men nu började det ljusna. Fortsatte klubben som den nu börjat att ge en handräckning åt de behövande så var han övertygad om att den skulle bli bra med tiden. Ty det hade redan visat sig att klubben fått ett bra stöd utifrån genom detta drag av hjälpsamhet den nu visat. Med detta ansågs frågan nog diskuterad. 

                                    § 8 

Inlämnades en fråga av M. Mårtensson: ” Skall klubben köpa en deklamationsbok?”

M. Mårtensson föreslog att klubben skulle köpa Fiendeland av Ture Nermans förlag. Klubben godkände förslaget och tillsatte M. Mårtensson att anskaffa densamma. 

                                    § 9 

Mötet avslöts med sång; 118 i goodt. sångbok. 

                                                År och dag som ovan

                                                Signe Ljungdahl

                                                Ordinare sekr. för klubben.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Protokoll fört vid klubben ”Nytta och Nöjes” ordinare möte hållet hos N. Staffansson den 2 mars 1924. 

                                    § 1 

Föredrogs aftonens program, vilket av klubben godkändes. 

                                    § 2 

Vidtogs sång nr 5 i goodt. sångbok. 

                                    § 3 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 

                                    § 4 

Medlemsupprop, 14 medlemmar voro närvarande. 

                                    § 5 

Enligt programmet skulle nu diskution börja. O. Forslund inlämnade en fråga som lydde: ” Huru skall man uppföra sig för att bliva älskad?” Efter några anföranden av Forslund, P. Näslund och R. Frimansson slopades frågan. 

                                    § 6 

O. Forslund inlämnade ytterligare en fråga lydande: ” Önskar klubben någon utflykt längre fram?”

Frågan upptogs till behandling. Frågoframställaren inledde frågan och hans mening gick ut på att klubben skulle anordna en utflykt till något logemöte antingen till Månsåsen eller Låsböle. Men man måste då först underrätta dem.

R. Frimansson trodde inte att det var någon som tog emot oss om vi kom dit. Det är godtemplarloge på båda ställen och det var inte säkert att vem som helst fick gå in där. Anna Persson tyckte att när Oviksklubben var hitbjuden, det var ju bara att bestämma dagen, var det bäst att spara med utflykten. Man kunde ju hoppas att bliva ditbjuden i stället. Som detta godkändes ansågs frågan nog diskuterad. 

                                    § 7 

En fråga var inlämnad av R. Frimansson så lydande; ”Är klubbens medlemmar villiga stiga i spetsen för en insamling åt förolyckade Erik Lindström och hans familj.” Varvid enhälligt valdes R. Frimansson för utförande av insamlingslista och att upptaga insamlingen. 

                                    § 8 

Då inte vidare förekom i diskutionsämne företogs val av styrelse enligt stadgar för tre månader. Till ordf. valdes enhälligt R. Frimansson, Till övriga styrelsefunktionärer valdes M. Mårtensson, A. Ferm, K. Bellman, Anna Persson, Erika Andersson och Lisa Sahlin. 

                                    § 9 

Till klubbens fromma uppläste O. Forslund en berättelse å jämtmål. 

                                    § 10 

Nästa möte hålles hos J. Ward Getåsen lördagen den 8 mars kl 9 em. 

                                    § 11 

Mötet avslöts med sången 96 i goodt. sångbok. 

                                                År och dag som ovan

                                                Signe Ljungdahl  sekr.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Protokoll fört vid klubben ”Nytta och Nöje” möte i Getåsen den 8 feb. 1924.

                                     § 1 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna, samt meddelade aftonens program, vilket av klubben godkändes. 

                                    § 2 

Emedan den ordinarie sångledaren var frånvarande och ingen ansåg sig kompetent till att leda sången, slopades densamma och programmet fortsattes. 

                                    § 3 

Protokoll fört vid föregående möte upplästes och godkändes. 

                                    § 4 

En fråga som framställts vid det föregående möte, angående en insamling till Fam. Lindström i Myckelåsen, bordlades tills vidare, i och för avvaktande av lämpligare tidpunkt. 

                                    § 5 

Diskussionsämnena för mötet voro följande:

1.     När skall klubben i Borgen, Oviken hitbjudas?

2.     Är militären nyttig för mänskligheten?

3.     Är fackföreningen skadlig för samhället?

4.     Vad betyder klubbens namn? 

                                    § 6 

Som svar på frågan No 1. framställdes förslag om att nämnda klubb skulle hitbjudas den 23 dennes vilket också, efter en förklaring av ordf. huru klubben hade tänkt sig mottagandet, bestämdes. 

                                    § 7 

Frågan No 2 inleddes av ordf. vilken också ville höra de andras mening om nämnda fråga. Han ansåg att militären var ett ont för land och samhälle, vilket skulle bortskaffas. Flera bevis funnos på att det var en sak som man kunde leva förutan.

Öhrling.  Hade nog samma tankar om avrustningen, påpekade vidare att just denna fråga varit nog så ”brännande” vid riksdagen. Militarismen var ett hårt ont men svårt att få bort.

Ordf. sade sig nästan ha sagt sin mening. Det var ej gott att börja avrustningen och böja sig för de stora. Framhöll vidare en återblick på gamla tiders militärväsende, det så kallade indelningsverket, redan på den tiden var det en rätt bra ”mördarliga”. Han trodde att om ett land började avväpnas, så följde de andra efter. Ingen makt kunde väl vända sina vapen mot ett avväpnat och försvarslöst folk.

Öhrling. Gav exempel på att det inte var den stora massan, som kunde tvinga ett mindre folk under sig, utan det var tekniken som skulle göra det. ”En igelkott kan klara sig mot en elefant.” Militären kunde ej helt enkelt slopas, men han trodde säkert att avrustningen gick sakta men säkert, så att man skulle nå därhän till slut.

Ordf. Vidhöll sina åsikter att militären skulle bort. Det var endast en liga som begick brodermord och ej var till för att skydda landet

Efter den del intressanta meningsutbyten, Öhrling å ena sidan och Ordf. å den andra ansågs frågan nog diskuterad. 

                                    § 8

Frågan No 3.

Inleddes av ordföranden. Han ansåg att det borde finnas en fackförening inom varje by. Framlade vidare de erfarenheter han hade under den tid som gått. En fackförening som grundades för 2 år sedan nämligen Skogs och Flottningsförbundet. Nämnda förening har gått framåt i sitt arbete. Ordf. gav vidare en förklaring över hans avsikt med frågan.

Öhrling.  Framhöll att det fanns så många fackföreningar, så att han tycktes kunna svara både ja och nej på själva frågan.

Ordf. Påpekade varför fackföreningen fanns till. ”Enighet ger styrka” säger ordspråket. Arbetaren har genom densamma, nått fram till att räknas ha människovärde. Mycket har förbättrats för arbetaren, men det var nu ej att frånräkna Godtemplar och Nykterhetsrörelsen det goda, som dessa uträttade. Fackföreningen var en sammanhållning som var nyttig för arbetaren.

Öhrling. Tyckte att denna sammanhållning bland arbetarna var till för att preja motparten, kapitalisterna. Men han var ej emot fackföreningarna. Efter en stunds debatt övergicks till nästa fråga. 

                                    § 9 

Inlämnaren inledde frågan, enär han ej var säker om att ha tillfälle till att närvara vid nästa möte.

”Nyttan” bestod däri att framförde sina tankar och åsikter vid varje fråga som diskuterades, vilket ju kunde vara till gagn vid många tillfällen. Man vann mera frimodighet och säkerhet, om man en vacker dag bleve inkallad att inställa sig vid en ”stämma” eller dylikt. Genom detta så blev ju också ”Nöjet” den närvarande till godo. 

                                    § 10 

Ordf. avtackade samtliga närvarande, ej minst Öhrling och hälsade honom välkommen till mötenas. 

                                    § 11 

Som avslutning på mötet spelades en del musikstycken på grammofon varefter sjöngs sången 105 i godt. sångbok.

 

            Justeras                         År och dag som ovan

   Rob. Frimansson                 Anna Persson   sekr.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Protokoll fört vid klubben ”Nytta och Nöje” möte i Getåsen den 16 mars 1924.

                                     § 1 

Mötet öppnades med att gemensamt sjunga Nr 96 i Godt ord. Sångbok, varefter ordföranden hälsade de närvarande välkomna, samt meddelade aftonens program, vilket av klubben godkändes. 

                                    § 2

Protokoll fört vid föregående möte upplästes och godkändes. 

                                    § 3 

En bordlagd fråga upptogs till behandling, vilkens ordalydelse var: Vad betyder klubbens namn?”.

Ordf. yttrade att, själva namnet säger att det skall vara oss till nytta att vi utbyta våra tankar. Vi skola ej blygas för varandra, flera skulle yttra sig vid mötena och ”sjunga ut” med vad man tänker. Man skulle lära sig diskutera, lära sig att tänka. Vi böra försöka att utvidga vårt inskränkta förstånd.

Öhrling. Medgav orsaken varför han inlämnat frågan. Sedan man fått insikt om nyttan så har man också nöjet. Han tyckte att det var ”tungsamt” för ordföranden att leda mötet, och ingen sade något, utan att han, för att hålla ”liv” i mötet, själv måste tala hela tiden. Han trodde förvisso att om man började prata så skulle man hellre få svårt för att tiga. Efter en del yttranden ansågs frågan nog diskuterad. 

                                    § 4 

Det nya diskussionsämnet för kvällen var av följande lydelsen: ”Är människans vilja den enda rådande faktorn för hennes ”ve och väl”. I så väl andligt som lekamligt liv, och i så väl denna som kommande tid.

Ordf. inledde frågan. Han uppdelade den först i två grupper. 1). Vad som rörde människan i nutid? Han framhöll även, att hans avsikt med frågan, ej var att såra någon av de närvarande.

Öhrling. Trodde inte att det är den egna viljan, materialistiskt sett. Huru många är det inte, som man räknar ut en hel mängd, som man skall utföra, men som oftast misslyckas, trots det att ”man vill” att det skall gå bra.

N. Öhrling. Sade att det var den egna viljan som skall genomdrivas, men att man inte ”trodde” sig till det.

Fru Öhrling. Tyckte ej det skulle vara så illa om man fick, som man ville, med det fanns ett öde, det var många som  försökte mycket men ej nådde målet, för sin strävan trots att den goda viljan fanns.

Öhrling. Framhöll vidare att det fanns många som genom energi och stark vilja kunde genomdriva stora företag.

Ordf. Yttrade vidare, att man nog hade sin egen vilja, men man driver ej igenom utan stannar innan man nått målet. Det fanns många som hade viljan att gå på klubbmötena, mångas gingo med den föresatsen, att deltaga i diskussionen, men det stannade därvid att endast vilja, men ej genomdriva densamma.

Sedan övergick ordf. till den andra gruppen av frågan   

2. Vad som rörde människan i kommande tid.

I det andra livet råder man inte över sin egen vilja, om man kunde göra så mycket man ville av det goda, och påräkna detta i kommande tid. Men enligt de religiösas förklaring, så står man emot det goda, om man är skapad till förtappelse eller ett kommande bättre. Har Gud skapat ett beläte som skall fördärvas? Vad tjänar då Kristi lidande till? När det är så många som kastas i fördärvet.

Öhrlings åsikter voro att den egna viljan kunde gå att få fram på vissa kunskaper i tider som voro sådana, den egna viljan kunde uträtta underverk, men den möter stötestenar och även tidsförhållandena inverkade på densamma. Vidhöll vidare att han ej yttrade sig i religiösa spörsmål.

Efter en del ordbyten ”avblåstes” striden. 

                                    § 10 

Återkom till frågan, angående den förestående festen med anledning av Oviksklubbens hitbjudande. Först och främst måste klubben vara säker om lokal. Till att anskaffa sådan valdes O. Bellman, Myckelåsen.

Den en gång valda kaffekommitteén kvarstår, med undantag av O. Bellman, som avsade sig detta uppdrag, i hans ställe valdes K. Bellman. Till att framkomma med förslag angående program för festen valdes Ordföranden och sekreteraren. De båda kommittéerna skulle ha sina förslag färdiga vid nästa möte. 

                                    § 11 

Nästa möte beslöts hållas i Getåsen söndagen den 23 mars kl 8 em. 

                                    § 12 

Möte avslutades med sång 76 i Godt. ord. sångbok. 

                                                År och dag som ovan

                                                Anna Persson

                                                 Sekr. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klubben Nytta och Nöje Söndagen 23 mars 1924.

 Mötet öppnades med sången 50 ! 

Protokollet upplästes och godkändes! 

En kommitté tillsattes, som skall ordna om husrum till festen, och därtill valdes Lars Ljungdahl. Sedan omvaldes den förra kommittén som blev antagen för jul, att ordna med bakningen och den övriga serveringen.  

Insamlingen till festen uppstod till diskussion. Öhrling tyckte att var medlem skulle giva 1 kr, men Mårten Mårtensson tyckte att det heller skulle vara 75 öres inträde per person för han trodde det därigenom blev mer förtjänst, men därpå svarade ordföranden att det inte passade att bjuda hit Oviksklubben och att de då skulle betala kaffet då de kommit hit, för insamlingen var ej anordnad till att bli någon förtjänst, utan därigenom  betala den skuld som klubben får genom festen.

Öhrling föreslog att det skulle vara en kommitté, och detta bifölls, och i kommittén valdes Emma Elling Getåsen och Greta Pettersson i  Myckelåsen och Välje.

Sedan valdes Oskar Forslund att skaffa spelmän. Öhrling föreslog att ordföranden skulle hålla hälsningstalet till Oviksklubben. Ordföranden valdes och godkändes.

 

Inlämnade frågor till diskussion voro,

”Varför äro inte skogsarbetarna organiserade här på platsen.” Den upptogs till diskussion. Mårten Mårtensson inledde frågan med orden! Varför är den inte!  Därefter tog Öhrling ordet. Att det är olämpligt här uppe i fjällen och för litet betalt. Frimansson tyckte att de flesta voro ute åt annat håll, för de fick mer betalt, och från andra håll for de hit. Frågan ansågs vara nog diskuterad.

Nästa fråga var: ”Vilka äro de största makter på jorden? Frågan bordlades till nästa gång.

Sedan kommer vi till klubbens fromma. Föreläsning av Oskar Forslund  ( om ett gästbud).

 

Avslutning med sång.                            Sekreteraren

 

Tillbaka