Utdrag ur protokoll från sockenstämmor i Marby 1794 till 1896.

Detta är inte en fullständig utskrift av protokollen. Jag har tagit med det som jag funnit intressant. Utdragen blir fylligare med åren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmän Sockenstämma den 3 aug. 1794.

 

§ 8

Tillades att Fästehjon som övat otidigt sängalag vardera plikta enl Kongl. Förordning till kyrkan 32 Sk. och om sedan brud nyttjat Kyrkobrudens Skrud, är plikten därföre och 32 Sk.

Jonas Åström Nådaårspredikant.

----------

Allmän Sockenstämma den 25 jani 1795.

Corporal Jon Östlund i Myckelåsen nämnd.

---------------

Allmän Sockenstämma den 5 juli 1795.

§ 9

Vid fråga om fattighjonet Brita Nilsdotters underhåll, förekom skiljaktigheter i den beviljade sädens utgivande: att större delen årligen lämnat tvenne kappar korn, somlige en kappe och några intet; och varom närmare bör undersökas.

§ 13

Som Torpare och inhyses Folk varit mycket försumlige i skyldigheten att årligen rengöra kyrkan vid midsommartiden, så fastställdes nu 6 Sk. böter till Kyrkan för dem som efter skedd pålysning sig därifrån avhåller utan laga förfall.

 

------------------------------

Allmän Sockenstämma den 24 juni 1796.

§ 6

Begärde att Torpare och inhysefolk måtte delas i tu hopar, vilka var sitt år skulle rengöra kyrkan: Och sedan: I första Roten Lisbeth Pehrsdotter i Böle, Carin Ersdotteer, Sandberg, Erik Nilsson, Jan Johansson, Olof Jonson, Olof Ersson, Lundqvist och Mannberg och i Andra Roten; Olof Sund, Jon Heljesson, Brita Pehrsdotter, Anders Nilsson, Nils Ersson, Pehr Andersson, Jöns Ersson, Wikholm och Olof Gudfastsson därtill blivit utnämnd genom lottkastning, varefter ovannämnde Personer, som hör till Andra Roten böra, efter förut blivande pålysning, nästa gång sig därtill enhälligt infinna, till undgående av utsatt plikt.

Nådeårs Predikant Åström.

Kyrkans behållning 193 Rdr 44 Sk

Fattig Cassan 45 Rdr 18 Sk

----------------------------------

 

Allmän Sockenstämma den 18 juli 1802

 

§ 6

Höll församlingen för tjenligt att kyrkovaktaren för 6 dagars uppsikt hos svagsinte Herr Communister Molch skulle av dess undfågna odeponerade medel lön ärnå sin fordran 1 Rdr 23 Sk. Jonas Åström

 

Allmän Sockenstämma den 9 jan. 1803.

Kyrkokassan 582 Rdr

Fattig Cassan 67

1810 Per Lagergren Nådaårspredikan

1812 Nils Grundahl Pastors adjunkt

 

-----------------------

Allmän Sockenstämma den 2 aug. 1812.

§ 4

I fråga om examinerad barnmorska blev så beslutat, att undertecknad Kyrkoherde skulle i samråd med tillförordnade Provinsial Medicus i länet Herr Doctor Rissler, om en sådan, i likhet med vad övriga församlingarne i länet denna del utgöra, föranstalta.

---------------------

Allmän Sockenstämma den 7 aug. 1814.

Antogs på ett år Madame Granér, som nu vistas i Oviken, till Barnmorska emot åtnjutande av en kanna korn av varje rök, vilken vid tionde täkten skall levereras, och skall barnmorskan dessutom av varje som behöver anlita henne, erhålla 12 Sk. Riks Gälds, och av varje Torpare istället för kornet 4 Sk. Riks Gälds, samt fri skjuts till och från sin förrättning.

Förbehållande sig församlingen att barnmorskan skall vistas och vara att tillgå uti någon av byarne omkring Sunne Kyrkan och undervisa i sin konst inom Socknen.

-------------------------

Allmän Sockenstämma den 7 sep. 1817.

§ 5

Waccination skall av Klockaren Gustav Ivarsson i Bäck verkställas så fort waccin ämne hinnat hitkomma från Härnösand.

§ 6

Till antagande av en skickelig skollärare ombads och åtog sig Herr Comminister Lagergren att inom Socken utse och föreslå en sådan.

------------------------

Allmän Sockenstämma den 11 aug. 1822.

§ 4

Anmodades Bonden Olof Ivarsson i Möckelåsen, att vara Fattighjonet Erik Lundahls (Brattåsen) ombud för att tillse det han må njuta fri herbergesrätt såsom socknens fattighjon, i ena tiden, samt även bevaka Fattigkassans rätt i avseende på Lundahls nu ägande lösegendom.

N.S. Edlund Communister Mårten Åkermark

-------------------

Allmän Sockenstämma den 14 aug. 1825.

Anmälde gamla pigan Anna P. Ersdotter från Myckelåsen, till undfående av något underhåll från Socknens Fattig Cassa, men som hon icke inom Socknen varit mantalsskriven kunde alltså intet avseende göras.

-------------------

Protokoll hållet vid Maj-Stämman i Marby den 17 juni 1832.

§ 4

Beslöts att Fru Åströms mor får 7 Rdr Banco av fattigkassan utom en Rdr hon förra året fick över anslaget. Anna Andersdotter skulle genom Kyrkorådets försorg för sitt behov, även som andra fattiga.

§ 5

Vaccinationen besörjes av Klockaren.

§ 6

Barnaundervisningen såsom förut av Corporal Nyberg.

 

Protokoll hållet Allmän Sockenstämma i Marby Sockenstuga den 30:de juni 1833.

§3

Vaccinationen besörjes av Klockaren, ävensom Barnaundervisningen.

§ 4

Fattigvården besörjes av Sexmän, och beslöts att den som låter fattighjonet gå sig förbi, böte till Fattig Cassan En Rdr Banco, och dessutom i tour dem underhålla.

§ 5

Beslöt att Enkefru Åströms mor njuter del av Fattig Cassan nu som förra året 7 Rdr Banco, samt gamla Pigan Anna Andersdotter 2 Rdr samma mynt.

§ 6

Socknemännen gjorde det förbehåll att de utsocknes som härstädes njuta Herrans Nattvard icke på något sätt skall komma socknen till last.

§ 7

Enades församlingen att med det första antaga andere av i Maj Stämma Protokollet av den 17 juni 1832 uppgivne alternativen.

Anders Snäll Kläppe G. Backman

Pål Ivarsson Bäck

 

Protokoll hållet vid Allmän Sockenstämma den 27 Juni 1834.

Sedan Herr Prosten G Backmans proposition rörande Kyrkoreparationen blivit uppläst; jemte Byggmäster Åkerlunds lämnade Material Förslag ansåg församlingens ledamöter för sig förmånligast begagna det givna, högst billiga anbudet, men skulle likväl önska att ännu en gång få Byggmäster Åkerlund hit på stället för att med honom vidare överenskomma, dels om han kan försäkra det gavelen vid uppslåendet av Westra väggen till ny dörr, icke helt och hållet ramlar, i vilket fall man borde vara betänkt på flera tunnor kalk - det och om nödigt virke till ställningar och dylikt, utom dess önskade Socknen, såsom på det förstående arbetet oförberadde, att ifrån Sunne få låna nödige verktyg emot nöjaktig vedergällning – detta sista förbehåll ansågo de som högst nödvändigt, därest reparationen denna sommar möjligen skall komma för sig gå

 

 

Enligt å andra sidan nämde begäran reste jag tillsammans med Prosten Backman till Marby, då jag försäkrade, att Vestra gavelen icke kunde taga skada för dörrens upphuggning; i anledning varav beslöts, att föreslagna Reparation skulle företagas; i följd varav även deputerade kommo till Sunne, för att förvissa sig om lån av därtill nödiga verktyg. Sedan har jag icke blivit anmodad, av Marby Socknemän, i något avseende om någon verkställighet.

Sunne den 7 September 1835

And. Åkerlund byggmästare.”

 

Protokoll med Marby Socken i Allmän Majstämma den 2 Augusti 1835.

§ 2

Klockaren fortfar att vara vaccinator med skyldighet att mot bestämt arvode vaccination verkställa och vaccinämne anskaffa – och påminde församlingen att enligt vaccinations reglementet var och en som försummar att på av vaccinatoren utsatta platser sig infinna bör förfalla till 2 Sk Banco, för varje barn.

§ 3

Barnaundervisningen besörjes av Klockaren, som nu erhåller Sockenmännens intyg om .. och rättighet.

§ 4

Anmäldes gamla Pigan Lucia Andersdotter ifrån Höge såsom oförmögen att sig själv mata och upphålla, varför således hon skulle antagas såsom fattighjon, men som Lucia Andersdotter har Häradsrättens Resolution därå att hon å Hemmanet i Höge skall hava födoråd och skötsel på sin ålderdom, ville Socknemännen sig denna skyldighet undandraga, åläggande dess förmyndare Göran Olofsson, Gerdsta att Olof Anderssons i Höge Enka och andra arvtagare till Tinget nästkommande höst kalla, varom länsman Pehr Nilsson åtog sig Göran Olofsson underrätta, emellertid skulle Lucia Andersdotter i den mån hon sig själv ej kan försörja njuta underhåll på Socknens bekostnad, som likväl av Ivar Olofsson i Höge bör gottgöras i fall han blir bunden hennes skötsel å ålderdomen sig åtaga.

 

Protokoll hållet å Laga Sockenstämma i Marby den 17 April 1836.

Framställdes efter pålysning om Socknemännen voro nöjde med den ende sökande till Kyrkovaktar beställningen, Gratialisten Olof Wulf, och som detta bejakades med de förmåner och villkor Kyrkovaktaren tillkommer, alltså vart Wulf antagen, nämde Gratialisten Olof Wulf, vilken närvarande, påmindes och den skyldighetens noggranna uppfyllande och Gratiem till honom ….

Anders Snäll i Kläppe B. Festin

Halvar Olofsson i Wälje.

 

 

Protokoll å Allmän Maj Stämma med Marby Församling i Sockenstuga den 5 juni 1836.

§ 2

Klockare inom Socknen, Anders Olofsson, har denna vinter hos dem, som honom därom anmodat, fortsatt barnaundervisningen och därvid begagnat Wäxelundervisningstabeller, varmed han uppmuntrades fortsätta, enär han även nu utsågs till Socknens Barnalärare.

§ 3

Med vaccinationerna anmodades Klockaren att fortsätta.

§ 5

Fattigförsörjningen bestrides nu som förr, av Kyrkorådet. Fattighjonen antal ökades med Enkan Gunilla Larsdotter i Svedje, för vars underhåll antogs och beviljades En kappe korn på varje rök årligen, eller så länge dess måg i Knytta på Frösön icke fortfar att, med nödtorftig föda isamt öm vård, henne förse.

§ 6

Församlingen som förut begärt en bättre Communion kanna, framställde även nu sin önskan att ett av silver måtte av kyrkans medel inköpas i stället för den hittills brukade och nu högst bristfälliga av tenn, vilket de likväl ville, vid nu blivande visitation, hos Högvördiga Herr Pastorn och Biskopen vördsammeligen anmäla och till dess avgörande överlåta.

§ 7

Utan att vilja kränka Pastorn i Sunnes rätt, att emot vin och oblater samt 16 Sk Banco årligen till Kyrkan, begagna Kyrkans lägenhet Grimsved, önskade dock Socknemännen, att med det första få sig föreställt de handlingar eller kontrakt, som uteslutande lämnar honom, Pastorn i Sunne, eller dess rätts innehavare, denna förmån.

Anders Snäll i Kläppe Bernz Festin

Lars Ersson i Gerdsta

 

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma med Marby församling i Sockenstugan den 23 juni 1837.

§ 1

Upplästes Kyrko och Fattigkassans räkenskaper, varvid gjordes den anmärkning att Anders Persson ifrån Wälje ej kunde anses vederhäftig såsom löftesman för Jörgen Olofsson i Svedje å av Kyrkokassan fast 90 Rdr Banco, vilket genast rättades därigenom att ny löftesman på stället anskaffades. Sedan räkenskaperna ansågos utan anmärkning varefter församlingen fattade det beslut att av Kyrkomedlen, i enlighet med vad överenskommet blev vid sista Biskop-svisitationen, en ny Communion-kanna av silver, skulle anskaffas, om cirka 100:de lods vikt, jemte ett nytt altarkläde.

§ 2

Barnaundervisningen ombesörjes av församlingen själva; likväl antogs nu såsom tillförne församlingens Klockare till Barnalärare.

§ 3

Klockaren fortfar att vara vaccinator, och påmindes han att noggrant iakttaga denna skyldighet varjemte föräldrar som hade ovaccinerade barn förmanades att icke uraktlåta begagnandet av denna nyttiga uppfinning.

§ 4

Kyrkovärden skall fortsätta att av Fattigkassan årligen betala för Enkefru Åströms moder 4 Rdr Banco och beviljades av samma medel till Per Persson i Kläppe 2 Rdr s.m., de övriga erhålla bidrag till det allra nödvändigaste – och borde man alltid ihågkomma Cassans ringhet och små tillgångar och därefter lämpa utgifterna.

Göran Olofsson ifrån Gerdsta inlämnade räkning å kostnad, för av socknemännen anställd rättegång emellan fattighjonet Lucia Andersdotter, vars förmyndare han varit, och avlidne Bonden Olof Anderssons i Höge arvingar, rörande den senares givna Testamente, som skulle berättigat Lucia att av dess Hemman njuta föda och skötsel på ålderdomen, vilken rättegång genom bristande ojävaktige vittnen förlorades, kostnader härvid accepterades till 12 Rdr Banco, vilken först skulle utgå av Lucia Andersdotters möjliga egande tillgångar och om brist uppstår, resten fylles av fattigcassans medel. Från förmyndarskapet ansågs nu Göran Olofsson skild.

Erik Eriksson Wallberg ägare av ett hemman i Myckelåsen skulle allvarligen tillsägas att ej allenast hava hos sig fattighjonet Anna Andersdotters 3:ne kor för vilka han står på rest, utan därjämte förständigas att hädanefter så laga, att då touren löper på honom, han lika med övriga Socknemännen alltid emottager och vårdar fattighjonen i sin var ordning, på det att krångel må undvikas – och överenskom Socknemännen att den som hädanefter låter ett fattighjon gå sig förbi; eller icke det i vanlig tour emottager skall anses skyldig böta till fattigkassan 3 Rdr Banco och ändock utom detta föda fattighjonen, vad på deras rätt ankommer.

§ 5

Klockaren anmälte att 2:ne Torpare i Kläppe ej varit med vid Kyrkotvätten neml: Anders Jonsson och Lars Pålsson varför de ansågos förfallne till för denne försummelse bestämda böter 16 Sk Banco vardera. Dessa medel skulle på händelse av ej godvillig betalning pantes ut av Sexmannen inom Roten.

Lars Ersson i Gerdsta Bern Festin

Nils Öström i Kläppe

 

 

Marby Kyrkokassas kapital den 1 Maj 1838 = 3119 Rdr 35 Sk 4 rst.

 

 

Socken Stämmo Protokoll i Marby Sockenstuga den 26:te augusti 1838.

Angående Enkan efter avlidne Gratialisten Welin i Wälje framtida underhåll och vård av dess Torp i Wälje, så blev således avgjort, att efter den överenskommelsen i Allmän Sockenstämma härstädes den 29:de April detta år, skedde, åtog sig klockaren Anders Ström, att Enkan föda och sköta, samt Torpet likaledes vederbörligen hävda; och åtog sig församlingen att lösa den stuga och fähuset som nu finnes i Torpet, efter auktions inrop. Således skett och avgjort bestyrkes i Marby.

Anders Snäll i Kläppe Bernt Festin Komminister

 

Sockenstämmo Protokoll i Marby Sockenstuga 15 juli 1838.

§ 2

Av fattig Cassan anslogs till f.d. Fältjägaren Öds dotter såsom utfattig och ofärdig 2 Rdr Banco, till Enkeson Åströms skor lika med föregående åren.

§2

Som slotteslägenheten Grimsved förser kyrka med vin och oblater, samt den anslagne vin och byggnadssäden Kyrkans övrige utgifter samt smärre Reparationer; så gjorde i grund därav Församlingen den begäran, att Pastor Embetet skulle å deras vägnar i ödmjukhet hos Biskop och Konstorium anhålla att Kyrkans nu varande behållne Capital 3119 Rdr 35 Sk 4 rst. finge användas till Kyrkans reparation och vidgöring efter erhållet förslag.

 

Sockenstämmoprotokoll hållet i Marby Sockenstuga den 12 juli 1840

§ 3

Enka Brita Pehrsdotter i Svedje äger att av fattigkassan utbekomma 1 Rdr 16 Sk Banco, likaledes Enkan Lucia Mårtensdotter i Getåsen 3 Rdr Banco. Samma enka äger att i höst, emot villkor att hon sig sköter och vårdar, av varje hemmansägare lyfta kvantiteten ¼1 kappe korn.

§ 4

Alla hemmansägare i Marby förenade sig hos Kongl Majst. söka återkalla den av dem i förening med Hallens Sockenmän i underdånighet gjorda ansökan om Hallens och Marby församlings skiljande från Sunne, för att utgöra ett eget Pastorat.

Uppläst och justerat datum som ovan

Nils Öström Kläppe Liljesköld Pastor.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 13 juni 1841

§ 3

Gratialisten Öhns Doter Kersti Mårtensdotter skulle ur fattigkassan få uppbära 2 Rdr Banco; ävenså ansågo sockenmännen billigt att åt Torparen Per Persson i Kläppe av samma kassa anslå 1 Rdr Banco.

En Brita Persdotter i Svedje skulle och få uppbära 1 Rdr Banco.

§ 4

Materialer till ny Sockenstuga i likhet med den i Prestbordet befintlige Stugubyggnad, skulle till den 1 April 1842 vara till fullo av Sockenmännen vara framskaffad.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 5 juni 1842

§ 4

Pastor Liljesköld uppdrogs att ombesörja ändringen att Getingens kyrkoritning rörande Sakristians förflyttning på norra gaveln och ritningens förkortning i samma mån, vilket sedan communiceras församlingen.

-----------------

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 14 april 1843

§ 1

Socknemänne frågades vidare huruvida de gillade det av Månsåsens Byamän gjorda anbud, det skulle den förr kallade torgmarknaden, vilken blivit framflyttad till den 11te oktober,från den 27de September, återflyttadtill sistnämnde dag och hållas i Månsåsens By vilka sig förbundo att dertill upplåta tjenlig plats, till detta anbud lämnades enhälligt samtycke.. Liljesköld.

§ 2

I avseende till Kyrkans förfallne skick ansågo Socknemännen nödigt och beslöto att anmoda Kyrko Byggmästare Åkerlund, som för närvarande är i Alsen, hitresa samt projektera uppgifter om gamla Kyrkans reparation eller ombyggnad.

 

Allmän Sockensstämma med Hallens och Marbys församlingar i Marby sockenstuga den 10 september 1843.

Sammanträdde samtlige hemmansägare inom förr omnämnde Socknar för att enl. Konungens Befallningshavandes skrivelse yttra sig vilkendera de hellre önska en Fast eller flyttbar skola, samt huru det begärde årliga bidraget av 133 Rdr 16 Sk banco bör socknarna emellan fördelas, i händelse Kongl Majst. skulle i nåder det bevilja;

varpå församlingen yttrade sig sålunda, att i händelse Kongl. Majst. icke enligt 14 § av den nådiga Stadgan för folkskolans inrättande finner skäl göra avseende på vår nådeansökan om befrielse från densamma, de då hellre önska förena sig om en flyttbar skola för båda Socknarna med 6 lässtationer, 4ra för Hallen och 2ne för Marby samt gemensamt begagna det begärte understödet till Fattige barns försörjning och underhåll under skolterminerna. Liljesköld

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 26 april 1846

§ 1

Enligt förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde Socknemännen för att besluta i avseende på den sedan för längre tid sedan påtänkta och av behovet påkallade kyrkobyggnaden härstädes, varvid församlingen enhälligt beslöto att till Kongl. Majst. ingå med nådeansökan om rättighet att få uppsätta densamma av murbruk, till vinnande av någon lättnad i omkostnaderna för denna lilla församling, samt, i förening dermed begära 6 års anstånd med anläggning av den så kallade folkskolan på det icke den mindre bemedlade delen av församlingen måtte helt och hållet utarmas.

§ 2

Till anskaffning av nödige materialier med undantag av ställningsvirke, samt de till murbruket nödige materialier få kyrkokassan användas, dock bör från densamma avdragas Byggmästararvode, olja och färgstoffer samt målar och snickararvoden för den finare delen därav, såsom Predikostol med Ornamenter, vad sedan i kyrkokassan brister till materialens komplettering ansvara var och en hemmansägare efter skatt.

§ 3

Behövlige så väl mans som ökedagsverken skola utgå efter Rök, kosthållning av Byggmästare, Målare och Snickare likaledes.

§ 4

Varje Odelstorpare skall bidra med 1/3 emot hemmansägare, dagsverks och livstidstorpare med !/6 i dagsverken till dess Kyrkan och Kyrkogård äro completterade, men däremot frikände från materialier och kosthållning för dem som i sistnämnde paragraf omnämnde äro.

§ 5

Till plats för nya kyrkan är en bergkulle å Storsvedet kallad, på löjtnantsbostället Gärdsta utsedd, vilken trakt församlingen ämnar hos vederbörande begära emot vederlag av jord efter den grad vardera lägenheten innehar, vilket vederlag troligen kommer att tagas av prestbordet emedan detsamma återfår den trakt som förr varit till Kyrkan, och församlingens behover undantagen och kommer nämnde utbyte att ske så snart Kyrkobyggnaden företages, dock skall prestebordets innehavare intill dess tomten av gamla kyrkoplatsen blivit rensad, njuta ersättning, för den avträdda jorden efter gode mäns värdering.

§ 6

I och för att bevaka Boställets rätt och bästa var vid denna sammankomst Compagnie Chefen Herr Capitain av (Bj..kl.e) närvarande vilken till alla delar instämde uti församlingens överläggning och beslut i förevarande sak.

§ 7

Kyrkans storlek skulle uti nådeansökan föreslås till 36 a 40 alnars längd.

§ 8

De av Socknemännen uti Marby Socken som bevista Gudstjänsten i Hallen den 3dje Maj anmodas att å församlingens vägnar underskriva nådeansökan till Kongl. Majst. rörande kyrkobyggnaden och anstånd med skolinrättningen Liljesköld.

 

ppläst från Predikostolen den 1 april¼ 1860 med lemnad besvärshänvisning. LiljesköldU

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 16 augusti 1846

§ 3

Av bonden Lars Olofsson i Svedje framställdes den önskan att de så kallade trakteringarna vid Kyrkan, såsom vid Bröllop, Gravöl m.m. för alltid måste, såsom överflödige och ej ländande till något gott, upphöra; en framställning uti vilken de närvarande instämde.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 11 juli 1847

§ 1

……….Bonden Jon Pålsson och Per Hansson i Myckelåsen uppsade sin borgen för Olof Rik i sistnämnde by å 100 Rdr. banco………….

§ 3

Som Byggmästare Svensson ej kom tillstädes blev frågan rörande kyrkobyggnaden uppskjuten till näst påföljande predikodag varå Byggmästaren skall anmodas vara närvarande.

Tillkommer

Församlingen gjorde den överenskommelsen att fattighjonen skola varannan tour gå efter rök, varannan efter skatt, och skulle därmed början tagas, då fattighjonen komma till Bäck, räknat efter 1 dygn på Spannlandet.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 12 september 1847

Olof Göransson i Wälje avsade sig befattningen som nämndeman och valdes i hans ställe Bonden Hans Svensson i Wälje.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 23 juli 1848

§ 2

De som uraktlåter att enligt överenskommelsen den 11 juni 1847 hava vård om Socknens fattighjon skola för varje dygn de uraktlåter att de samma försörja derföre till Socknens Fattig Cassa erlägga 12 Sk banco, ävenledes bör en längd åtfölja fattighjonen, vilken varje hemmansägare antecknar den tid Sockenhjonen derstädes sig uppehåller, och bör denna längd uppvisas vid nästkommande Maj Stämma.

§ 4

Fattighjonen skall med kläder och andre behover förses hädanefter som hittills av kyrkovärd.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 1 juli 1849

§ 2

Följande fattighjon erhöll hjälp av Fattigkassan neml. till Brattback Carin 2 kp Råg, 1 kp Korn, till Alt Carin 2 kp Råg, 4 kp Korn, till Helje Maria kp Råg, 4 kp korn eller vad av dessa delar finnes till disposition i Magasinet inneliggande samt till den sistnämnde 1 Rdr banco, som ock Alt Carin 1Rdr banco, vilka Olof Göransson emottages och till hennes förmån i föda utelämnas.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 30 december 1849

Enligt förut i laga skifte skedd pålysning sammanträdde Marby Socknemän, för att i anledning av Kongl. Majts. Befallningshavandes skrivelse av den 1:sta dennes överlägga om villkoren;

varvid först ledamöter valdes till nödhjälpskommitten för Marby Socken, vartill följande hemmansägare valdes neml. Bönderna Olof Göransson i Välje, Mathias Olofsson i Getåsen, Lars Olofsson i Svedje, Nämndemannen Olof Hansson i Kläppe, Glasmästaren Jon Göransson och Bonden Olof Pettersson i Bäck, vilka äga att emottaga och fördela det understöd 800 Rdr Banco som Kongl. Majt. i nåder tillåtit Marby Socknemän räntefritt få begagna med återbetalningsvillkor en tredjedel av lånesumman vid vardera av kronouppbörderna för åren 1850, 1851 och 1852. - Därefter övervägdes huru dessa medel skulle av församlingen förmånligast användas; församlingen som erhållit Herr Landshövdingens godhetsfulla anbud, att tillhandahålla länets innevånare uti Sundsvall duglig matsäd, till avhämtning uti Sundsvall, vid första offret omfattade detsamma med största tacksamhet, och anslogs av Lånesumman för detta ändamål 266 2/3 Rdr Banco, de övriga 533 1/3 skola kommittens ledamöter uppbära för att sedan utdela till dem som äro av frösäd behövande vilka äga att själva sig densamma förskaffa, och vilket beslut även av församlingen enhälligt gillades.

I följd av förestående beslut utfärdades en så lydande skuldsedel till Kongl. Majt. och Kronan som av ojävige personer bevittnades.

Som Marby Socknemän såsom undsättes hjälp i följd av inträffad missväxt av statsmedel fått emottaga ett räntefritt lån stort Rdr 800 Banco - så ock i kraft av bilagde Sockenstämmoprotokoll förbinder vi oss härmed å Socknemännens och egna vägnar en för alla och alla för en att samma lånebelopp 800 Rdr Banco på det sätt till Kongl. Majt och Kronan återgälda, att en tredjedel därav erlägges vid vardere av uppbördsterminerna för 1850, 1851 och 1852 årens Kronoutskylder, försäkras av Marby den 30:de December 1849.

Olof Göransson i Wälje Mathias Olofsson i Getåsen

Lars Olofsson i Svedje Olof Hansson i Kläppe

Olof Pettersson i Bäck Jon Göransson i Marby”

I förening med ovannämnde Committe ledamöter som undertecknat skuldförbindelsen, gå övriga Marby Socknemän i full Borgen, att betalning å den bestämde tiderna skall erläggas med villkor likväl, att Committens ledamöter vid utdelningen noggrant tillse, att ingen annan än den som ställer nöjaktig säkerhet för sig, får komma i åtnjutande av ifrågavarande undsättningslån.

Pastor Liljesköld

Mårten Mårtensson i Getåsen

Petter Andersson i Mökelåsen

Jon Larsson i Böle

Göran Persson i Böle

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 20 maj 1851

§ 3

Odelstorpare skola i fattigförsörjning deltaga med 1/10 del, där Torpet utgör en 1/10 del och livstids och dagsverkstorpare en tjugondel emot hemmansägare.

§ 5

Församlingen gjorde den överenskommelse, att den som håller arbetskalas, och låter ungdomar i sitt hus uppehålla sig längre än till kl 5 därpå följande morgon skall till Fattig Cassan böta 3 Rdr 16 Sk Banco, likaså de som vid auktions tillfällen upplåta sitt hus till någon sammankomst, över den i lag föreskrivna tid för auktion anses förfallen till lika böter, vid andra tillfällen må icke sammankomster bland ungdomar uti någons hus få äga rum längre än till kl. 12 på natten till lika ansvar.

§ 6

Drängen Anders Olofsson i Kläppe antogs enhälligt av Församlingen till kyrkovaktare med skyldighet för honom att sig själv husrum anskaffa till dess Sockenstugu kammaren bliver i ordning vid den påtänkta nya Sockenstugan, med villkor att tjensten på övligt sätt av honom troget och väl skötes; och äger han således rättighet uppbära den med tjänsten åtföljande lön. Liljesköld.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 15 februari 1852

§ 2

Församlingen beslöt att enligt Protokollsakten av den 16:de oktober 1851, varuti församlingarne gjordes uppmärksammne på författningarne rörande fattigförsörjning, årligen sammanskjuta 4 Sk Banco på varje mantalsskriven person, vilka medel vid Socken jämnaden skola indrivas för att till fattigförsörjning användas.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 16 maj 1852

§ 2

En procent av Fattig Cassans behållne Capital från föregående året, anslogs kyrkovärden för förvaltningsskap av nämnde Cassa.

§ 3

Till Rasks Son Pehr anslogs av Fattig Cassan Två Rdr banco samt till Öhns Kerstin 2 Rdr banco ävenledes skall Mathias Andersson i Svedje erhålla lika summa eller 2 Rdr banco.

§ 4

Församlingen var ense derom, att i händelse Skolläraren Olof Göransson åtnöjes 100 Rdr Riksmynt i årlig lön samt det anslag kongl. Majt. täcker särskilt anslå för varje år att av Skolkassans medel påkosta hans examen vid Seminarium - Under skolturerna äger han åtnjuta kost. Dock med förbindelse att icke flytta från församlingen på annat ställe.

 

Protokoll vid Sockenstämma i Marby 4 juli 1852

I följd av den svåra penningbrist som genom missväxt åren råder inom Socken, önskade församlingen emot gemensam ansvarighet en för alla och alla för en, att av de medel Kongl. Majts. Befallningshavande möjligen kan disponera, antingen av överskott från 1849 års sammanskott eller undsättning för nödlidande inom Jämtland, eller av sista året av kongl. Majt. beviljade anslag såsom räntefria lån få utbekomma Räntefritt Lån på ett å en summa penningar stor Femhundra Riksdaler Banco.

Bonden Olof Hanssoni Kläppe uppdrogs av församlingen att i dess namn utgiva förbindelse, å lönesumman samt medlen lyfta, och ikläder sig församlingen full ansvarighet en för alla och alla för en, att enligt den blivande förbindelsens innehåll återbetala den summa Olof Hansson kommer att lyfta.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 20 januari 1853

§ 3

Marby Socknemän övernskommo att kronobehållningen skall varje år genom Auktion försäljas och överskottet till Socknens allmänna behov användas.

§ 4

Till Plogfogde för Östra skiftet inom Marby Socken, nemligen från Svedje by till Bråttåsbacken, valdes Bonden Mathias Olsson i Getåsen.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 26 juni 1853

§ 2

Församlingen uppdrog Kyrkovärden Olof Andersson i Kläppe att till säga Kronofjerdingsmannen Erik Göransson i Ytterhallen att som han icke uppfyller sine skyldigheter såsom Sockenskrivare, att Socken uppsäger honom från denne dag såsom Sockenskrivare.

§ 3

Till kläder åt Pehr Rasks Son Pehr anslogs av Fattigcassan 3 Rdr 16 Sk banco samt till Mathias Andersson i Svedje 2 Rdr 32 Sk banco.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 26 juni 1854

§ 2

Till Mathias Andersson i Svedje anslogs av Fattig Cassan 2 Rdr Banco samt av inneliggande säd 4 kappar korn. Till Rasks Son Pehr anslogs 2 Rdr Banco .

Till Helje Olssons barn 6 kappar korn, Pehr Öhns Gertrud 1 Rdr 16 Sk.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 26 juni 1855

§ 2

Av gåvor i säd till de fattiga skall behållningen därav 14 kappar korn utlämnas till Mathias Anderson och dess hustru i Svedje.

§ 3

Socknemännen beslöto, att val skulle göras inom varje by av person som å Sockens vägnar äge besluta varest och av vad slag den blivande kyrkan skall sättas och upprättas, som och i vad mån Sockenstugu byggnaden skall företagas, och då dessa fullmäktige äro om beslut ense; detta deras beslut Pastorsämbetet delgiva för utlysande av allmän Sockenstämma.

§ 5

Socknemännen beslöto att så länge något tjenligt husrum i Sockenstugan ej finnes för kyrkovaktaren skall under tiden hans lön öka till en struken kappe korn för allt. Som återgår till en kanna då husrum finnes.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 18 november 1855

§ 1

Kyrkovärden anmodades anskaffa nödige sängkläder till fattighjonen som ock gångkläder. Till de fattigas försörjning skall 2 tunnor korn av förra årets kronobehållning efter markegångstiden detta år inlösas och efter ordning utdelas.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 17 februari 1856

§ 2

Till snöplogfogde för Östra Plogskiftet valdes i stället för Jöran Persson i Böle, Bonden Jonas Jonsson i Getåsen.

--------------------

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 24 april 1856

§ 1

Då Mathias Anderssons hustru i Svedje genom döden bortgått och hennes man därigenom saknar den vård, varom Socknemännen sistlidne predikodag ville uppdraga henne ombesörja emot nödigt anslag av församlingen och som Mårten Öhn blivit av dess son å Frösön mottagen, alltså kommer nämnde Mathias Andersson att upptaga den förenämndes plats i gångleden rörande fattigförsörjningen.

Och skall all befintlig egendom efter dessa makar, utom mans gångkläder och nödige sängkläder för Fattigcassans räkning försäljas.

§ 2

F.D Kronofjerdingsman Erik Göransson i Gärdsta återvaldes till samma befattning emot åtnjutande av 16 Sk Banco per Rök för honom varje år; och med vilken ersätning han förklarade sig nöjd.

 

Protokoll hållet i Marby Sockenstuga med Norderö och Marby Socknemän den 27 april 1856.

Församlingen fattade i likhet med Hallens Socknemän det beslut att anföra besvär emot Kongl. Majts. Befallningshavandes utslag rörande underhållet av Sommarlandsvägarne; vilka de fortfarande önskade skulle underhållas enligt vad rösterne vid Landstinget i Östersund bestämde nemligen, Tingslagsvis - för anförande av dessa besvär valdes enhälligt Riksdagsmannen Nils Carlsson i Tullus, vilken åtgärd församlingen i allo godkände.

Olle Östensson i Böle Liljesköld

Nils Jönsson Norderön

Mårten Bärgström Åhlsta

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 22 juni 1856

§ 2

Kronofjerdingsman Erik Göransson i Gärdsta åtog sig Sockenskrivare befattningen för ett år efter samma arvode som för varit 12 Sk per Rök samt 4 Sk Banco av varje torpare.

§ 3

Håvgång såsom andaktstörande skulle hädanefter avskaffas och Collektmedel i ställe utgöras på följande sätt att Sockenskrivaren uppbär av varje hemmansägare 2 Sk Banco och av Inhyseshjon och Torpare 1 Sk banco.

§ 4

Skolstyrelsen frånsade sig deltagandet uti bildandet av Pensions Cassa för överåriga och oförmögne Skollärare, emedan ingen ordinarie Skollärare finnes och troligen icke snart någon sådan erhålles……..

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 7 september 1856

Ny Kyrkobyggnad

§ 1

Enligt förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde Socknemännen för att härutinnan lämna sitt slutliga avgörande i nämnde fråga. Men som församlingen icke heller nu var ense varest kyrkan skulle sättas, så beslöts att näst inkommande predikodag efter Gudstjänstens slut församlingen skulle sammanträda till röstning därom, som ock av vad Materialier den skulle byggas. För utrönande huruvida lagen tillåter flyttning å Löjtnants Boställets ägor av Kyrkan anmodades Erik Ifvarsson, Olof Hansson och Pastor Liljesköld att under höstmarknaden i Östersund därom göra förfrågan hos Herr Landshövdingen.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 19 oktober 1856

§ 1

Församlingen förklarade sig enhälligt för nya kyrkans uppbyggnad av murbruk och med önskan att den skulle få uppsättas å Löjtnants Bostället Järdsta å den plats i det så kallade Storsvedet som församlingen därtill ansett tjenlig.

Denna församlingen begäran ville Fanjunkare Festin, vad å honom, såsom blivande Boställshavare vidkomme, villfara, med villkor att Bostället icke komme i mistning av motsvarande ägor efter grad som Lantmätare och godemän åsätta. Som ock förbehåll att vitesdom på församlingen bekostnad anskaffas å den personer som i övrigt göre intrång å Boställets ägor.

Jordersättning tages av Kyrkbyns ägor i den mån undantag förut blivit för gamla kyrkan förbehållen, dock hoppades församlingen att Consistorie ombud icke skulle vägra en obetydlig tillökning, om behovet så påkallar. Tillika gjorde Fanjunkare Festin förbehåll att inga andra vägar å hans ägor få upptagas än de redan anlagda för allmänt begagnande. Skulle Boställsinnehavaren för egen räkning vilja begagna väg genom kyrkans område; så skall Församlingen å staketet hålla därtill tjänliga grindar.

§ 2

För att verkställa denna jordavsöndring ville Församlingen få anlita Herr Löjtnant Wästfeldt, eller i händelse av jäv eller förfall Herr Löjtnant Göhle i Orrviken.

Till ombesörjning av detta uppdrags fullbordande anmodas Herr Pastor Liljesköld draga försorg.

§ 3

Till att med Byggmästare Nordell uppgöra om Kyrkobyggnadens verkställande valdes såsom Sockens ombud, Hemmansägare Olof Östman i Böle.

Tillägg å föregående Sockenstämmo beslut nemligen att Herr Löjtnant Wästfeldt uppdrages att i förening med Hallens Socknemäns begäran att få Färjesundet då Grubbhusvägen bliver fullbordad, förflyttat till Wellviken, ingå även för Marby Socknemän till Kongl. Majts Befallninghavande med ansökan om denna förändring.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 3 maj 1857

§ 1

Efter i laga tid skedd pålysning för att anställa val å Direktion för Sockenstugans uppbyggande, då sålunda valet utföll att Herr Fanjunkare Festin, Hof Östman i Böhle, Nils Bertilsson i Höge och Jon Göransson i Svedje skulle nämnde arbete omvårda.

§ 2

Församlingen önskade att Direktionen skulle på Entreprenad auktion utbjuda hele Sockenstugu byggnaden med dess inredning - vartill dock materialen anskaffas av Socken. Anbudet äger Direktionen pröva och om det befinnes antagligt detsamma å Socknens vägnar godkänna.

§ 3

De brädor som tillhör Marby Socken, utgivande överskott vid prestgårdsbyggningen i Sunne, skall värdet därav, emedan dessa bräder lära genom auktion vara försålda, delas efter samma grunder som leveransen gjordes.

§ 4

Pehr Öhn Gertrud emottages på ett år räknat från denna dag emot en överenskommen Summa penningar stor 20 Rdr Banco, varjämte något bidrag till kläder skulle av fattig Cassan erhållas, och den lilla fordran till Ny i Wästanede skulle försvinna, av Bonden Pehr Ny på Norderön och Wästanede som skulle henne under nämnda tid ömt vårda och sköta. Liljesköld

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 21 maj 1857

§ 1

Församlingen önskade få besvära Herr Byggmästaren Nordell att upprätta ritning, å den tillämnade Nya Kartan i Marby med upptagen storlek efter vad material förslaget innehåller, och är bestämt att kyrkan skall byggas utav tegel.

§ 2

Olof Pettersson i Bäck och Nils Bertilsson i Höge uppläte till dem av församlingen som vilja därav sig begagna stränderna vid Lillsjön där lera och sand tjänlig för Tegelslagning finnes, skulle utan ersättning, få begagna - dock i händelse ägorna unner slagningen skulle skadas, så skulle ersättning enligt laga värdering erläggas – Platsen för brukets anläggning ansågs tjänligast å Hof Nilssons ägor, varom överenskommelse skulle träffas med honom.

§ 3

Till Godemän vid skiftesersättningen valdes enhälligt Bönderna Hans Svensson i Wälje, Erik Ifvarsson i Gärdsta och Olof Jönsson i Höge, vilka äga att vid Tingets avlysning i Hallen denna vår, Embetseden avlägga.

§ 4

Den Cassa som är bildad genom Kronobehållnings försäljning skall efter skatt användas vid Sockenstugans uppbyggande.

§ 5

Torpare åtnöje sig även, att med penningar efter sin andel deltaga uti Socken-stugubyggnaden, dock från allt vad Materialier vidkommer frikända, beräkningen varefter de skola deltaga, är att varje Odelstorpare utgör 3 dje vart dagsverke mot hemmansägaren, dagsverks och livstidstorpare 5 te vart och Inhyses och Backstugusittare 10 de vart.

§ 6

Till Sockenfullmäktige vid blivande utstakning av plats för Nya Kyrkan, som hålles den 25 te dennes valdes Olof Göransson i Wälje, Olof Nilsson i Bäck och Erik Ifvarsson i Gärdsta.

Uppläst i Kyrkan från predikostolen 7/6 1857 med lämnad besvärshänvisning. Liljesköld.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 2 augusti 1857

§ 1

Efter erhållen underrättelse att lån ur Jemtlands Roteringskassa får lämnas jämväl till menigheten för allmänt nyttigt ändamål emot gemensam ansvarighet; samt Marby Sockneman i och för sin nya Kyrkobyggnad anmälde sig till erhållande av ett sådant lån stort Fem Tusen Riksdaler Banco, så åtogs sig Socknemännen, som nu vore mangrant samlade en för alla och alla för en gemensam ansvarighet, för återbetalningen av detta lån och uppdrog Socknemännen åt sine Sockennämnde Ledamöter att å deras vägnar utfärda förbindelsen på lånesumman ävensom att ombesörja räntans bestämda inbetalning varje halvt år, jämväl vad Cassa Direktionen i övrigt kan föreskriva.

§ 2

Till Ledamöter i Sockennämnden för Marby Socken valdes enhälligt Erik Ifvarssson i Gärdsta, Olof Göransson i Wälje, Olof Jönsson i Höge, Hans Svensson i Wälje och Nils Jacobsson i Svedje.

§ 3

Kyrkvärden Olof Olofsson anmodas att emottaga och förvalta det i Roterings Cassan sökta lånet 500 Rdr Banco i enlighet med Reversens innehåll till nämnde Cassa - emot åtnjutande av en …….. i arvode om år.

§ 4

Kronofjerdingsman Erik Göransson åtog sig att fortfarande vara sockenskrivare emot ett årligt arvode av 24 Sk per Rök.

Uppläst från predikostolen med anvisning att inom 21 dygn anföra besvär över beslut. Liljesköld.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 5 december 1857

Enligt i laga tid skedd pålysning, sammanträdde Socknemännen i förening med Herr Byggmästaren Nordell, för att besluta om när den i Marby påtänkta Nya Kyrkan till byggnad skulle företagas. Som Herr Byggmästaren Nordell av andra kyrkobyggnader var förhindrad intill våren 1863, så beslöts, för att såsom Byggmästare få begagna honom, att arbetet skulle intill nämnd till uppskjutas, under vilken mellantid alla Materialier av vad namn och beskaffenhet som helst skulle vara anskaffad, så att arbetet utan hinder kunde företagas sistnämnde vår.

Herr Byggmästare Nordell förbehöll sig ett arvode av (2000) Tvåtusen Rdr Riksmynt för Kyrkans iståndsättande i sådant skick ritningen företer, samt i samma accord förband sig att anskaffa och avlöna en gesäll, då han fann en sådan av behovet påkallad. Men för sig och honom förbehöll sig Herr Byggmästaren såväl kost, husrum som skjuts - därjämte förbehöll han sig att Socken skulle hålla 2 ne murare, nödige smeder och snickare till dess arbetet var fullbordat, vilket efter 2 ne års förlopp borde vara verkställt, men i händelse nämnde tid skulle överskridas påtingade han sig ett arvode av 3 Rdr Riksmynt per dag för övrig tid som användes. Alla Materialier och hantlangningsdagsverken skulle församlingen hålla och frambringa i enlighet med vad kostnadsförslaget utvisade.

Församlingen förband sig att första sommaren hålla 30 arbetsföre karlar, samt den senare 35; och på det minskning i detta antal icke skulle förekomma, så skulle den försumlige i Böter per dag erlägga Två Riksdaler Banco, samt fullgöra det resterande dagsverket; vilket likväl icke ifrågakommer i händelse arbetare under tiden insjuknar eller till lem tager skada.

§ 2

Till Materialskrivare under Byggnaden med åtföljande rättigheter och skyldigheter antogs Sockenskrivaren Erik Göransson i Gärdsta; dock skall vid insyningen av Materialierne Kyrkovärden Olof Olsson och Erik Ifvarsson i Gärdsta biträda, varigenom deras utlåtande av kassering eller antagning varda gällande.

§ 3

Vid upptagningen av den sten som blivit lagd för utvidgning av den gamle kyrkan ansvaras av Socken lika arbete, och räknar till förmån lika anpart för varje hemmansägare; skjuts därav ansvaras och på lika sätt.

§ 4

Beskaffenheten av de dagsverken Byggnads skyldige skola hålla äger Byggmästaren bedöma, som uppgiver förhållandet till Materialskrivaren, vilken äger att den till rättelse upptaga under arbetets fortlöpning.

§ 5

Byggmästaren förbehöll sig, att Smedja, Rastbod och Redskapsbod skola till nämnde tid vara i ordningställde.

§ 6

Bönderne Bock Anders Hansson, Lars Erik Persson, Jugos Pehr Ersson, Maths Mathiasson och Olof Olofsson, alla från Kläppe, vilka alla bekänna sig till Baptistiska läran ville frånsäga sig kyrkobyggnaden men varå enligt Lagens föresskrifter intet avseende kunde fästas: utan skola de även i enlighet vad lag bjuder i allo deltaga.

§ 7

Vad sockenstugans inredning vidkommer, äger Direktion, enligt förr fattat beslut vård taga, sedan Sockensnickaren inkommit med Materialförslag. Mur och stenfot icke inbegripne. Vad det sistnämnde vidkommer önskades verkställighet därav på Entreprenad.

-----------------

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 25 december 1857

§ 1

Församlingen i förening med Socknemännen tillfrågades huruvida de fortfarande ville ansvara för det lån stort 5000 Rdr Banco som av Roterings Cassan blivit gjort, och vartill församlingen lämnade sitt enhälliga samtycke.

§ 2

På begäran av Herr Rutar Sandberg spordes tiondegivarna av Marby Socken om de funno sig belåtna att för detta år lösa kronotiendet efter 16 Rdr Riksmynt per tunna, vilket i avseende till det höga priset församlingen sig frånsade.

------------------

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 2 april 1858

§ 1

Sockenmännen begärde av kyrkans medel ett lån av (200) Tvåhundra Rdr Riksmynt emot gemensam ansvarighet, för begagnande till Sockenstugans inredning, vilket lån vid blivande Sockenjämnan skulle återbetalas.

§ 2

För revidering av den Cassa som överskottet vid försäljningen av kronobehållningen emot Markegångs priset från den 2:de januari 1857 utgör, valdes klockaren Ström och Kronofjerdingsman Erik Göranssson i Gärdsta.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 13 juni 1858

§ 2

Sockennämnden jämte övrige församlingen förklarade sig enhälligt nöjde att fortfarande ansvara borgen för det lån Socknenämnden gjort å Sockens vägnar i Roterings Cassan.

§ 3

Gustav Märit som anmält sig vara sjuk och i behov av hjälp - äger att erhålla medel av kyrkovärden i samma mån Nils Jacobsson i Svedje ansåg behovet påkallat, för vård som annat. Likaväl ansåg Församlingen vad vården bekommer i första rummet hennes barn.

§ 4

Av de stenar som finns vid kyrkan skall framforsling till nya Sockenstugan göras och arbetets kostnad den betäckas vid Sockenjämnaden. Kyrkovärden förband sig att emot 6 Rdr 38 Sk Banco framköra 25 lass.

 

Protokoll vid stämma med Hallens och Marby Socknemän 29 augusti 1858

§ 1

Enligt i laga tid skedd pålysning om gällstämma med Hallen och Marby församlingar att hållas i Marby Sockenstuga ovanskrivne dag, för att enligt Nådiga Cirkulärbrevet av den 23:dje april detta år jemfört med N o 31 svensk Författnings Samling samma år och månad, yttra sig huruvida de funne sig belåtna vid det redan ordnade folkskole-verket, eller om de önskade antagandet av flera …….. Skolor inom dessa församlingar som är förut förenade om en lärare med 6 lärstationer.

Vid överläggningen härom erkände visserligen församlingarne behovet av flera sådana skolor men som församlingarne i allmänhet äro fattiga och mindre bemedlade för de dryga utgifter som avlöning av flera lärare skulle medföra oaktat det erbjudna statsbidragets 1/3 del, så nödgades församlingarne förklara sig med ordnandet av folkskolans nuvarande tillstånd nöjde, i följe därav sig vidare delaktighet av statsbidrag, än vad till den grundning äro folkskolorna i riket, avvisade.

§ 2

Församlingen inlämnade en skrift, varuti församlingen önskade att Kyrkan måtte få uppföras av sten, med rättighet för dem som icke underskrivet överenskommelsen att få lämna fyra Jamt dagsverken, i enlighet vad Materialförslaget utvisar och då önskan synes enhällig och ingens rätt förnärmes, så skall Byggmästaren Nordell derom underrättas. Å Gärdsta ägor där stenbrott finnes äga församlingen begynna, dock likväl böra ägarne först få fylla sina behov. Dessutom bör var och en taga sig till vara för åverkan.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 19 september 1858

Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde Marby Socknemän, för att enligt Kongl. Majts. Befallningshavandes kungörelse av den 2 augusti detta år, välja socken fullmäktig till den i Oviken den 26:de dennes pålysta sammanträde med Berg, Ovikens och Hallens Pastorater, jemte Sunne och Näs Socknar för att besluta om huruvida de vilja anskaffa Boställe för en i Oviken Stationerad Läkare, som ock för lägenhet för Apotek - till förmån för dessa Pastorater. Och förenade Marby församling sig om Bonden Olof Östman i Böhle, vilken äger att Sockens talan föra, och vad han härutinnan lagligen gör och låter godkännes av Socknemännen.

--------------------

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 1 januari 1859

§ 2

Till fullmäktige att med Byggmästaren Nordell överenskomma om Kyrkans Byggnadsförändring från Tegel till Sten valdes Herr Fanjunkare Festin och Olof Jönsson i Höge.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 20 februari 1859

§ 1

Till sammanträde 24 dennes, för att revidera Byggnads kostnaden för Sunne Prestgårds byggning, äga förra fullmäktig för Marby Socken nämligen Bönderna Olof Jönsson i Höge och Erik Ifvarsson i Gärdsta att socknens rätt och bästa bevaka, och vad de lagligen göra låter, godkännes av Socknemännen.

§ 2

Följande delar får för kyrkans Medel uppköpas neml. nödige bjälkar, vilka på Sockens egen bekostnad täljes och framskaffas. Bland bjälkar inberäknas klockstolarne.

Taket å kyrkan må å Entreprenad Auktion försäljas, med undertag av Resbräder, som Socken anskaffar. Kalk skall efter skatte beräkning brännas vid kyrkan. Erik Ifvarsson och Olof Olsson anmodades göra upp köpet av bjälkarna.

§ 3

Socknemännen lämnade enhälligt det betyg att pigan Dordia Olsdotter i Gärdsta, som 14 år varit i tjänst hos Fru Festin, borde för denna långa och trovärdiga tjenst anmälas hos Hushålls sällskapet för någon hågkomst.

§ 4

Sunde Lögdberg antogs såsom Sockensmed för både Hallen och Marby Socknar.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 15 juli 1859

§ 2

Socknenämnden förklarar sig nöjd att kvarstå såsom borgen för det av Roterings Cassan erhållna lån, 5000 Rdr Banco.

§ 3

Som klockstapel och klocka genom vådeld blivit förstörde, kommer tills vidare Ringning efter de döde att ske uti Hallen.

§ 4

Socknemännen önskar att nya Sockenstugan Brandförsäkras. Tillika beslöts, att en slang spruta om 150 Rdr Rmt:s värde skulle anskaffas, i vilken kostnad kyrkan skall ansvara två tredjedelar, och en tredjedel av Svedje, Gärdsta och Kläppe byar.

§ 5

Ledamöter i Kyrkorådet utgöres av Bönderna Olof Persson i Bäck, Nils Bertilsson i Höge och Jon Larsson i Böhle.

§ 6

Till en vaccinerande Klockare skall till avlöning biträdas med en kanna korn per Rök och varje Torpare och Inhyses 10 öre Rmt.

§ 7

Till Kyrkoherde Weider som åtagit sig utgöra de reparationer som belöper sig på Marby Socken, för Sädesboden i Sunne prestgård, vill församlingen tacksamt ersätta.

§ 8

Socknemännen beslöto, att, de Snickar bräder som utgöres av 2½, 2 samt 1½ tum skola inom Maj månads utgång 1861 vara inlagda till torkning och skall de valde fullmäktige tillse att denne skyldighet utgöres. För de uraktlåtandes Räkning anställes de första dagarna av juni Entreprenad Auktion å deras andelar och skall entreprenören vara skyldig sådant utföra till midsommaren ovannämnde år.

§ 9

Torparen Mårten Wik, som genom vådeld lidit skada, ville församlingen biträda med 2:ne Bräder och ett Dagsverk på varje Rök, och varje Torpare ett dagsverke.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 25 oktober 1859

§ 1

Beslöts att bjälkarnas huggning och täljning av vad det för kyrkans byggning vidkommer och av Brasta Hemmansägare inlöst är, skall genom auktion, som hålles i Marby Sockenstuga den 5 Nov. kl. 5 eft.m. försäljas, så och bjälkarnas forsling till strand.

§ 2

Till fullmäktig vid Landstinget den 28:de Nov. 1859 för avgörande om Lantbruksskolan och inköp av tjenlig lokal för dess anläggande valdes för Marby Socken Bonden Hof Östman i Böhle, vars åtagande Socken till alla delar godkänner.

§3

Till Torparen Sven Olofsson i Wattjom förenade sig Marby Församling att årligen erlägga 3 tunnor korn i fullt mål, emot Han vårdar, sköter och kläder sin åldriga moder Karin Svensdotter, vilken överenskommelse gäller under Enkans livstid. Säden utbekommes varje halvår. Vad som finnes vid hennes död tillfaller Sven Olsson.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 1 april1860

§ 1

Till fjerdingsmans avlöning anslogs 50 öre per Rök årligen. Hemmansägare Olof Jönsson i Höge åtog sig nämnde befattning för ett år, och uppgav såsom tjenligt ställe för brevens avlämnande i Höla, utom de dagar då gudstjänst hålles i Marby, då vanlige poststället må begagnas. Helst såge den valde fjerdingsmannen att brevföraren toge vägen åt Bäck och hos Olof Nilsson avlämnade posten.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 20 maj 1860

§ 1

Enligt i laga tid skedd pålysning om Sockenstämma för att besluta huru och på vad sätt, de för kyrkans räkning huggne, och till sjön forslade Bjälkar, skola till tjenlig plats vid Marby strand hitskaffas. Sammanträdde Socknemännen för att härutinnan yttra sig varvid alla förenade sig om dels flottning – och åtoge sig Hemmansägare

Anders Andersson och Torparen Anders Olsson från Svedje By, att på eget ansvar nämnde virke så i Bjelkar som breder jemte det timmer och breder som Olof Jönsson i Höge där hava, ungefärligen svarande emot vad Bäcks hemmansägare redan hitskaffat : emot ett överenskommit pris i ett för allt till 90 Rdr Riksmynt.

 

Marby Prestbord

 

Protokoll hållet å Marby Prestbord i närvaro och med Kyrkorådets biträde, i fråga om, att utröna varföre nedanstående personer som kalla sig Baptister vägra att till det Heliga Dopet låta befordra sina barn, vartill de, oaktat varma föredrag, förklara, att som det i Guds ord, icke uttryckligen står att barn såsom barn skola döpas, emedan dessa Baptister helt och hållet förneka tron hos barnen, påstå de sig i följd derav mere skyldiga att lyda Guds än kyrkolag. Och att godvilligt förmå dem till denna lagens efterlevnad förklara de sig helt och hållet motvilliga. Nämnde personer är Saros Olof Olsson, Frost Mats Matsson, Pehr Matsson, Finn Olof Olsson och Anders Svensson, alla från Kläppe.

Marby den 20 maj 1860

 

Ledamöter i kyrkorådet

Nils Bertilsson Liljesköld

Jon Larsson

Olof Persson

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 1 juli 1860

§ 2

Till nämndeman i stället för Sven Jacobsson i Kläppe, som avflyttat från Socken valdes Olof Pettersson i Bäck, vilken äger att vid nästinfallande ting sig infinna för att Eden avlägga och i Rätten biträda.

§ 3

Av det korn som för de fattige finns innestående anslogs till inhyses Olof Jönsson i Möckelåsen 24 kpn , vilken nu ligger under byggnad, samt till förlust av den enda ko de ägde.

§ 4

Torpare och Inhyseshjon som uraktlåter att vid pålysning infinna sig för att rengöra kyrkan, böte därför för sin försummelse En Rdr 75 öre och ersätter dessutom till dem som fullgör deras skyldigheter med 50 öre till delning, men plikten tillfaller de fattiga.

§ 5

Pigan Magdalena Matsdotter, vilken tjent trovärdigt och redligt i 8 :ta år hos Halvar Olofsson, 8:ta år hos Olof Göransson i Wälje By, summa 16 år, Gertrud Nilsdotter i Getåsen som tjent hos Olof Pehrsson i Gärdsta i 7 år, samt Lisbeth Nilsdotter i Höge, som tjent 11 år hos Nils Bertilsson på Norderön och med sonen Bertil Nilsson flyttat dit, fortsätter tänsten i 4 år, böra hos Hushålls sällskapet anmälas.

§ 6

Socknemännen beslöto att låta Brandförsäkra Sockenstugan i Tingslagets Brandstodsbolag, varom byggnads Direktion skall draga försorg.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 12 augusti 1860

Då lagen föreskriver för sökande av Stambok och kollektmedel att Härads syn å tillgångar för kyrkobyggnaden skall hållas, uppdrogs Herr Pastor Liljesköld att detsamma begära.

 

Gällstämma för Hallens och Marby Sockenmän 23 september 1860

Enligt pålysning av gällstämma med Hallen och Marby sammanträdde Socknemännen för att utlåta sig huruvida de voro, av behov av flere skollärare eller ej; varvid de förklarade sig behov av minst 2:ne sådana, och uppdrogs Herr Pastor Liljesköld att till Consistorium ingå med ansökan om lönebidrag för dessa, de högsta som kunna bifalles i avseende till Socknernes fattiga belägenhet och förband sig församlingerne att emot det villkor stadgarna för sådane understöd erfordra bidraga med föda och husrum. Ansökan underskriven av Pastor, Erik Göransson och Bertil Person i Ytterhallen.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 1 oktober 1860

§ 1

I närvaro av å andra sidan befullmäktige personer avgjordes der omnämnde ärenden neml. avlöning för förre Klockaren Ström under dess livstid, och blivande Klockarens avlöning.

Den begäran Klockaren Ström gjorde att under sin återstående livstid erhålla En kanna korn per Rök av Hallens och Marby församlingar samt halva andel av damspann för nämnda socknar. Med detta villkor avsade sig Klockaren sin tjenst. Vilken begäran ock bifölls. En ordinarie klockare avlönas med Åtta tunnor korn inberäknat Damspan för bägge Socknarna, dessutom tillfaller Klockaren 10 öre av varje Torpare och Inhyseshjon enligt Sockenstämmobeslut i Hallen 1859, för varje år.

§ 2

Så länge Klockaren Ström kan till Pastors och Församlingens belåtenhet hålla examinerad och kunnig person, i vad som tillhör en Klockare emot erhållande av bidrag från församlingen av en kanna korn per Rök som 10 öre av varje Torpare och Inhyses, må det vara honom medgivit. Så snart sådant uraktlåtes, kommer klockartjensten att förklaras ledig med ovanstående löneförmåner.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 21 november 1860

Enligt skedd pålysning i laga tid, sammanträdde Socknemännen för att bese den ritning å blivande kyrkan för socken, som från Överintendent Embetet inkommet. Denne ritning ansågo de närvarande till fullo motsvara ändamålet, varföre den till Byggnads efterföljd med tacksamhet mottages.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 3 februari 1861

§ 1

Efter i laga tid skedd pålysning, till allmän sockenstämma sammanträdde församlingen denne dag för att i följd av deras egen gjorde begäran avlämna bestämde utlåtanden och svar på följande frågor neml.

Om de underskrifter som till Pastors Embetet blivit inlämnade äro hela församlingens önskan, neml. att få den här tillämnade kyrkobyggnaden förvandlad från Sten eller Tegel till efterföljd av kongl. Majts. nådiga tillstånd av den 30:de juli 1846 att nämnda kyrka får uppföras av Murbruk såsom den ringaste kostnaden för en liten och fattig församling?

Härpå lämnades enhälligt Ja och samtycke.

§ 2

På den begäran större delen av Kläppes Byamäns skrivelse omnämt, såsom i flere avseenden vikne från den Evangeliska Luthererska Läran under namn av sig kallade Baptister, nemligen att under de tider de Statskyrkans medlemmar icke begagna detta Herrens Tempel, det då måtte för deras andaktsövningare upplåtas, svarade församlingen, att de för sin del överlämnade detta besvarande till vad gällande lag och författningar bjuda och befalla.

§ 3

Vad i protokoll förr beslutat är att byggnaden skall företagas våren 1863 och att de Materialer som erfordras skola vara till den tid anskaffade som i Protokollen av föregående tider stadgade äro, skola i allo efterföljas och uppfyllas.

§ 4

Bygmästaren Nordells skrivelse av den 1:sta Feb. detta år antogs i sin helhet med anhållan att Byggmästaren måtte upprätta ett nytt materialförslag för Murarnas uppförande av murbruk.

 

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 5 maj 1861

§ 1

Val till Byggnads Direktion för den nya Kyrkan anställdes varvid följande utsågos, neml. Nils Bertilsson i Höge, Erik Ifvarsson i Gärdsta, Jon Göransson i Svedje, Olof Göransson i Wälje och Fanjunkare Festin i Gärdsta.

Direktionen uppdrages att då Ritning och Material förslag för nya Kyrkan inkommer, uppgöra projekt förslag till kyrkobyggnades försäljning å entreprenad Auktion, vilket projekt förslag förevisas församlingen för antagning eller förkastning.

§ 2

Torpare befriade från Materialen, skola i byggnaden deltaga, Odelstorpare med 3 :dje kvart, dagsverkstorpare med 5 :te kvart, Inhyses och Backstugesittare med 10 :de kvart dagsverke emot vad hemmansägare är skyldiga fullgöra.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 24 juni 1861

§ 2

För att få bibehålla kyrkovärden Olof Olofsson i sin befattning, vilken han sig frånsade, beslöto församlingen öka hans arvode till En procent å Kyrkans förra året behållne Capital, varuti Olof Olofsson samtyckte att befattningen dermed handhava.

§ 3

Det hus, som skall sättas i Nordvästra ändan av den nya Kyrkoplatsen, som uppföres för den inköpta sprutans räkning och skall huset uppföras av korsvirke och brädslås. Till föreståndare för sprutan valdes Fanjunkare Festin, Erik Ifvarsson, Olof Olsson och Landbonde sonen Pehr Ersson, alla från Gärdsta.

§ 5

För Bjälkarnas upptagning från Timmerflotten till Stapelen vid sjön, sattes ett bestämt pris till betalning för de följande 60 öre per Bjälke eller Stock, samt uppkörning från sjön till Kyrkoplatsen även per Stock eller Bjälke lika summa neml. 60 öre samt lika för varje 12 bräder.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 15 september 1861

§ 4

Bygg Direktionen anförtroddes att, så fort sig göra låter, alla de materialer som skola av hemmansägare levereras å Entreprenad försälja med rättighet för de skattskyldiga att genast vid Auktion anmäla huruvida de önska efter Entreprenad pris leverera sina materialer efter blivande materialsedlar. Till de delar därav som Kyrko Cassans medel icke få användas skall Roteringslånet användas, varefter Socknemännen var och en efter sitt skattetal amorterar.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 2 mars 1862

§ 1

Herr Byggmästare Nordell såsom säkraste kännare av Krans behövliga och behöriga beskaffenhet med tillhörande kättingar, anmodas att å Marby Sockens vägnar en sådan anskaffa för möjligaste billiga pris; och då köpslut gjort är, därom underrätta Socknemännen för att bliva i tillfälle densamma hitforsla.

§ 2

Vad Torkhuset vidkommer, uppdrogs Byggnads Direktionen att med Herr Fanjunkare Festin överenskomma om Badstugans byggande, och den ersättning därföre erfordras. Kalkboden skall genom Stolpvirke å båda sidor utvidgas och Körbro anställas. Kostnadsförslag skall derå av Byggnads Direktionen skyndsamlingen uppsättas. Så ock å den blivande Smedjan som även skall uppföras av Stolpvirke, 12 alnar i fyrkant.

§ 4

Den 25 mars eller dagen efter Wårfrudagen skola alla hemmansägare med häst, karl och tjenligt åkdon sig infinna kl 8 f.m vid Bjelk och bredstapeln vid sjön för att uppforsla Bjelkar och Breder till nya Kyrkoplan. Vid tillfället anmodas Erik Ifvarsson att vid plats mottaga virket och Olof Olofsson vid sjön för att detsamma avlämna.

§ 5

För sammanringen skulle Pehr och Olof Erikssöner i Kyrkbyn erhålla årlig ersättning 3 Rdr, vilket för 3 år utgör 9 Rdr som Kyrkovärden eger förskottera av Fattig Cassan till nästa års Sockenjämnad då beloppet med ränta av Socken betalas efter Rök.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 20 april 1862

§ 1

Valverksarbetaren Fr. Qvarnström varder enligt hans eget begivande antagen till Sockensmed för Socken.

§ 2

En ritning av Sundin i Sunne förevisades å blivande predikostol i Marby Kyrka. - Och anmodades Erik Ifvarsson i Gärdsta att fråga Sundin vad för predikostols fullbordan enligt ritningen begäres eller huru lång tid för arbetet erfordras och vad för var dag begäres. För att så med Byggmästare Nordell consultera.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 15 juni 1862

§ 5

För att med Direktionen överenskomma om delning av belöpande ränta å Roteringslånet till de som själva ansvara sina materialer och inropena, valdes Olof Östman, Erik Pettersson i Möckelåsen, Jon Larsson, Erik Ifvarsson i Getåsen och Olof Pehrsson i Bäck.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 12 oktober 1862

Till fullmäktig för Marby Socken att å dess vägnar söka återvinna de omkostnader nämnde Socken haft för fattighjonet Karin Svensdotter, nu avflyttad till Oviken, valdes mämndeman Olof Östman i Böhle, med vars åtgärder Socken förklaras sig nöjd.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 14 december 1862

§ 1

Ledamöter i Kyrkorådet.

Jon Larsson i Böhle, Jon Göransson i Svedje, Olof Pettersson i Bäck och kyrkvärden Olof Olofsson i Gärdsta.

§ 2

Till ledamöter i Sockennämnd och Kommunalnämnd valdes följande Hemmansägare neml. Olof Göransson i Wälje, Jöns Hägglund i Getåsen och Olof Östman i Böhle.

§ 3

Till ordförande och ledamöter i ovannämnda Kommunalstyrelse valdes till Ordförande Erik Ifvarsson i Gärdsta, till suppleant eller vice ordförande, sockenskrivaren i samma by, till ledamöter Nils Bertilsson i Höge, Lars Sivertsson i Getåsen, Anders Göransson i Möckelåsen, Mathias Olsson i Getåsen och till suppleanter Erik Pettersson i Möckelåsen och Jöns Månström i Svedje.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 26 januari 1863

Samtlige i kyrkobyggnaden delaktige tillhandakommo att nämnda dag avhandla och företaga nedanstående ämnen rörande den påtänkta kyrkobyggnaden till avgörande.

1 o När skulle kyrkobyggnaden under våren 1863 taga sin början?

Den 1:sta maj om väderleken medgiver annars den först tjenliga tid för nämnde

arbete.

2 o På Byggmästaren Nordells begäran att Socken skulle för arbetets fortgång, anskaffa tvenne skickliga Murare, som under byggnadstiden skola av honom

användas; lämnade församlingen till utlåtande, att Byggnads Direktionen skulle

därom föranstalta som ock

3 o för avslutande om nödigt jern, för byggnaden, vid någon varande Bruksinrätt-

ning.

4 o Vad själva arbetet under Kyrkobyggnaden vidkommer, nu ville församlingen

själv fullgöra, på sätt som de senaste föregående protokoll upptager, att minst 30

arbetande personer äro att dagligen påräkna, utom smed och murare.

5 o Taket i kyrkan skall plösas och målas.

6 o Kyrktornet skall betäckas med järnplåt och ……

7 o Att överenskomma med Sockensmeden om dess avlöning uppdrogs Direktionen, som ock av anskaffandet av ……… kärrhjul och snickeriredskap.

8 o De av Bygg………… begärda, utom Materialförslaget, 5 Lass Torrbjörk till på- kommande behover, skulle församlingen därom Byavis sig förena till hemforslingså och ställningsstör a 4 alnars längd med 3 tums tjocklek 9.. per Tunnland skatt.

9 o Den ………………………… 40 alnar lång med 1 1/8 tums tjocklek uppdrogs

Direktionen anskaffa, antingen från Sundsvall eller annat ställe där billigaste pris kan erhållas.

10 o Vid det anbud Herr Byggmästare Nordell den 1:a Februari 1861 gjorde församlingen, vilket och den 3:dje samma månad antogs, att emot arvode………. kosthåll 5 Rdr Riksmynt per dag, företoga och fullborda kyrkobyggnaden, ville församlingen förbliva.

11 o Församlingen förenade sig om att korsgång över hela kyrkan skulle anbringas och dörrar på så väl södra som norra långlinjerna inrättas. Så ock att ställningar till läktare, med pelare, golv, framgavel skulle uppföras.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 15 februari 1863

§ 1

Det arbete som Snickare Engström sig åtagit rörande fönster och dörrsnickning överlåtes på Snickaren Hans Kurs på samma villkor Engström sig detsamma åtagit, med rättighet för Honom att erhålla halva summan för det han fullgjort, och först efter arbetets hela fullbordan den andra, eller full likvid. Nämnde Kurs skall av Herr Byggmästare Nordell uttaga föreskrift om arbetets förfärdigande och genast företaga arbetets verkställighet.

§ 2

Under Marknaden i mars bör kyrkovärden tillhandahålla Direktion 500 Rdr Rmt för köp av deras nödige Materialier, samt till 1:a Maj uppsäga inbetalning jämte ränta, till Capital ¼ del av vars och en skulder tillskjuter.

§ 3

Karin Pehrsdotter i Kyrkbyn åtager sig kosthåll, sängkläder och uppassning till Byggmästaren och hans Gesäller emot ersättning av Fem Rdr för person i veckan.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 8 mars 1863

§ 2

Socknemännen förklarade sin önskan vara att Olof Östman skulle fortsätta Rättegången emot Carin Svensdotter och hennes son för utbekommande av Sockens till henne förskotterade underhåll, såsom antaget fattighjon.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 25 mars 1863

§ 4

Till uppbördsman av Materialier till kyrkan valdes i stället för Erik Ifvarsson, Jon Göransson i Svedje.

§ 6

¼ del av Avgiften till djurläkaren som faller på Marby Socken, skall delas mellan Torpare och födorådshjon.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 5 juni 1863

§ 2

För att anföra besvär emot Pehr Pehrssons ansökan att dennes Hustru Ingrid Bertilsdotter som har intecknade födorådsförmåner för sig under sin livstid uti Getås hemmanet N:1, vore av Byggnads Direktionen ålagd med dagsverken vid Kyrko-byggnaden i Marby, och varemot Pehr Pehrsson, hennes nuvarande man protesterar, valdes för nämnde besvärs anförande Herr Fanjunkare Festin, att å Socknemännens vägnar uppsätta och inlämna.

 

Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby 26 juli 1863

§ 1

Församlingen gjorde den överenskommelsen att ingå i gemensam borgen en för alla och alla för en, för det lån stort Tretusende Riksdaler Riksmynt som Kyrkovärden Olof Olofsson i Gärdsta uttager i filial Banken, emot åtecknad Borgen å Reversen som i Banken hypoticeras, av Olof Göransson i Wälje, Jon Göransson i Svedje, Jon Larsson i Böhle, Jöns Hägglund i Getåsen och Mats Matsson i Kläppe.

§ 2

Som Marby församling aldrig ogillade sitt förut gjorda beslut om landsvägens iståndsättande emellan Böhle och Wellviken, hava de icke ansett behövligt att med någon förklaring ingå emot Erik Anderssons i Wellviken gjorde påståenden om nämnde vägs iståndsättande, utav den 5:te Dec. 1862, vilket erkännande fullkomligt bevisas därav, att inga besvär emot detsamma ingått. Pastor Liljesköld anmodas att å Sockens vägnar till Kongl. Befattningshavare inlämna förklaring å nämnde besvär.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 31 januari 1864

Genom i laga tid skedd kallelse genom cirkulär till allmän Kyrkostämma denna dag, sammanträdde Socknemännen för att besluta i följande ämnen.

1 o rörande predikostol i Nya Kyrkan, vilken Herr Söderqvist i Marby förband sig att uppföra, enligt antagen ritning emot en betingad ersättning Etthundra Trettio Riksdaler Rmt, nödige materialier till golv å Predikostolen samt Trapp, jämte Åtta dagsverken till biträde vid predikstolens uppsättande. Alla övriga materialier som ock kost vid arbetet skall Herr Söderqvist själv hålla. En ritning av den blivande predikstolen, vilken ock blivit församlingen förevisad är till Erik Ifvarsson i Gärdsta överlämnad. Arbetet skall vara fullbordat i mediet av juni månad detta år.

2 o rörande borggård kring begravningsplatsen beslöts att den skulle uppföras med stolpar och spjälor i liggande ställning, varå material förslag skulle upprättas och materialierna vara framskaffade inom Maj månads utgång detta år.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 16 maj 1864

§ 1

Snickaren Söderberg uppdrogs, vilket han sig antog, att verkställa snickningen rörande läktaren och altarringen, samt tillse att så väl golv och bänkar riktigt uppsättes emot en överenskommen dagspenning 2 Rdr Rmt per dag samt kost.

§ 2

Alla resterande dagsverken skulle nu eftergöras, och de som möjligen vid Byggmästarens ankomst kunna få genom honom någon återvinning, äger att sig därav begagna under fortgången av arbetet, under sommaren.

§ 3

Torparen Pehr Ersson i Kläppe skall utgöra 5 :te delen av de dagsverken hemmansägare utgöra.

§ 4

Målaren Mårten Norberg åtog sig målningen av Kyrkan emot dagpenning för sig och en lärgosse 3 Rdr Rmt om dag samt kosthåll.

§ 5

Olof Olofsson och Måns Persson, vilka sig tillhandlat en hemmansdel av 31/32 Tld i Wälje hörande under Kläppe tillerkännas rättighet att under kyrkobyggnaden få deltaga, vardera i likhet med Odelstorpare, varigenom de av det hela erhålla en minskning av 1/3 del mot hemmansägare.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 10 juli 1864

§ 2

för närvarande skulle begravningsplatsen för invigning utstakas till sin vidd.

§ 4

Enligt det utlåtande Snickare Söderqvist som ock Glasmästare Jon Göransson lämnat kommer Nya Kyrkan i sådant stånd att Gudstjänst därstädes kan förrättas den 10 Söndagen efter Trinitatis ( 31 juli ), vilket församlingen tillkännagavs.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 21 augusti 1864

§ 1

För granskning av Byggmästaren Nordells räkningar valdes Pastor Liljesköld, Fanjunkare R. Festin, Olof Olofsson i Gärdsta samt Nils Bertilsson i Höge, med skyldighet för församlingsborne att inom 14 dagar till Fanj. Festin inlämna uppgifter å kända anmärkningar.

§ 2

Ovannämnde ledamöter valdes att granska de till datum resterande dagsverken, vilket skall med Contant enligt Sockenstämme beslut av den 5 Dec. 1837 erläggas, samt därå upprättas förteckning för indrivning av ovannämnde rester valdes Fanj. R. Festin.

§ 4

Till Snickning och Rappning kallas av Byggnads Direktionen nödigt antal arbetare, och kommer det övriga arbetet vid Kyrkobyggnaden att uppskjutas till strax efter skördeanden, då nödiga arbetare därtill kallas genom Byggnads Direktionens försorg.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 1 oktober 1864

 

Högt ärade Herr Byggmästare Nordell.

 

På Marby Socknemäns begäran och befullmäktigande, hava undertecknade granskat Herr Byggmästarens Räkningar och funnit dem emot Contraktets innehåll upptaga 273 Rdr 61 öre utöver vad Byggmästaren lagenligt tillkommer, vilka vi hoppas Byggmästaren ock själv finner, så att Lagens biträde ej behövs. På återstående likvid Två Hundra Sextio Åtta ( 268 ) 38 öre torde av Kalls Socknemän, större delen vara bekommen, enligt Pastor Liljeskölds anmodan till Kyrkovärden Jacob Pehrsson i Back av den 20 de Sept.

Då kvitto därå erhålles skall återstoden sändas i händelse vår moträkning godkänns, annars måste lagen avgöra tvisten, varvid även då torde föras Byggmästaren till Last att, onaturligt, till framforsling ålagda sand, jämte andra Materialier, föreslaget upptaga. Vilket dock må nedläggas, i händelse moträkningen accepteras.

De gjorda förändringar av Intendent Embetets ritning vid Kyrkans uppförande är i enlighet med Sockens begäran, och befinnes Byggnaden bliva, efter all anledning, till församlingens belåtenhet.

 

Marby den 1 oktober 1864

 

R. Festin Pastor Liljesköld

Olof Olofsson i Gärdsta

Nils Bertilsson i Höge.

 

Begärt reseersättning till auktioner, ej kallad 21

Felräkning 3 dagar á 7 Rdr 21

Diverse resor från och till kyrkan 50

Under Byggmästarens frånvaro 8/6 – 1/7 1864, ersättaren

icke kompetent sköta arbetet 84

Underårige pojken Anders, upptaget dagsersättning

á 2 Rdr, nedsättes till 1 Rdr 45

1/10 1864

 

Byggmästare Nordell

Debet Kredit

1863 Sept 21 Contant 270 1861 års räkning 69,75

Sept 23 -”- 600 1863 års räkning 970,17

1864 Feb 19 -”- 20 1864 års räkning 646

Aug 18 -”- 150 missräkn. å d:o 9

Aug 18 -”- 19,83

Aug 18 -”- 80,17

Genom avräkning gjorde

avdrag å räkningarna 286,61

 

såledesByggmästaren tillgodo 268,31

____________________________________

Summa Rdr Rmt 1694,92 1694,92

 

Sammanträde med Kyrkorådet i Marby 10 september 1865

 

Enligt Kongl. Majts Befallningshavandes föreskrift sammanträdde alla Kyrkorådets ledamöter för att utlåta sig rörande de åtgärder Kongl. Nämnden för Prästerskaptets blivande avlöning uti Hallens nybildade Pastorat vidtagit; då kyrkorådet huvudsakligen fästade sig vid att 1843 års Convention borde bliva den grund varefter den blivande lönen borde till Pastor utgå, och icke 1699 års Lands Convention. Därjämte ansåg Kyrkorådet att förvandlingen till penningautgift i stället för persedlar in natura skulle ovillkorligen bringa mången till stort betryck, varföre de även ville att natura avlöningen skulle få framgent fortfara

Liljesköld

O Göransson i Wälje

O Pettersson i Bäck

Jon Göransson i Svedje

O Olsson i Gärdsta

Jon Larsson i Böhle

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 10 juni 1866

§ 1

Beslöts att målning och förgyllning i Kyrkan skulle skyndsamligen under denna sommar fullbordas, och vartill Målare Nordberg förklarade sig villig på samma villkor av dagspenning som han sig betingat samt eget kosthåll för 2:ne personer a 1 Rdr 50 öre för dem tillsammans per dygn. Och förklarade församlingen sig härmed belåten, helst medlen för så väl kosthåll som Målararvodet skulle få tagas av Collekt och Stamboksmedlen då de utfalla. Och till vilken tid Norberg förbinder sig lämna betalningsanstånd.

§ 2

Jon Göransson och Jöns Hägglund anmodas tillsäga Hans Kurs att han 14 dagar efter midsommar skall hava Staketet jämte portarne uppförda. Samt tillkännagiva Honom att församlingen ökat hans accord med 12 ½ öre per famn. I händelse Kurs icke detsamma fullbordar inom nämnde tid, bortaccorderas arbetet och vad Kurs hitintills gjort tillämnas utan ersättning

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 1 juli 1866

§ 2

På den anmälan Ingeniör Schyster gjort rörande Getåsens Byamäns för erhållande av Statsanslag för utdikning av de svåra myrsträckor som omgiva nämnde By; lämnade församlingen sitt förord till denna åtgärd, emedan dessa myrsträckor voro av de mest menliga följder för deras sädesskördar, som i följd av dem oftast bliva av köld skadade; och försätta de flesta av dess innevånare i sådant fattigdom att de utan mellankommande bidrag av Staten ingalunda kan göra detta företag. För ändamålets vinnande ä nödigt att Ramsjön något sänkes.

§ 3

De 44 Rdr som tagits av fattig Cassan för att betäcka Erik Göransson besvär vid förvaltningen av Nödhjälpskommittens handlingar; beslöto så väl församlingen som fattigvårdsstyrelsen att fattig Kassan skulle få bestrida.

§4

I stället för Kyrkovärden Olof Olsson i Gärdsta, vilken frånsagt sig befattningen, såsom sådan, valdes Nils Nilsson i Gärdsta. Upplysningsvis nämndes att i händelse någon gäldenär eller borgensman skulle komma på sådant obestånd oförmodat efter kyrkostämman om våren, så förlust är befaren, så frikännes Kyrkovärden från denne förlust, vilken ensamt drabbar Kyrkan.

§ 5

Till utdelning av det mjöl Socken för fattig Cassans medel inlöst skulle sedan följande erhållit, genom auktion försäljas neml.

Lucia Olsson i Bäck 1 lispund, Ingrid Johansdotter i Getåsen 1 lispund , Ingeborg Andersdotter i Kläppe 1 lispund för havda besvär vid Undsättningskommitten. Anders Olofsson i Bäck 3 lispund, Helje Olsson 1 lispund, i Möckelåsen, Jonas Jonsson i Wälje 1 lispund, Anders Rapp i Möckelåsen 1 lispund , Olof Jonsson i Böhle 2 lispund , Ön Kerstin 1 lispund samt 2 skålpund, Carina Wallsten 1 lispund. Per Rask i Svedje 1 lispund, Gärdsta Petter Pehrsson 1 ½ lispund, Jon Karlsson 1 lispund. Kerstin Halvarsdotter i Böhle 1 lispund, Gren för Annas barn 1 ½ lispund, Lars Erik Pehrsson i Kläppe 1 ½ lispund, Olof Carlsson i Gärdsta 1 lispund, Kyrkovaktaren Anders Olsson 1 lispund, Norlander i Getåsen 1 lispund.

Auktion å återstående mjölet skulle hållas Torsdagen kl 12 å dagen i denna vecka eller 5 juli.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 23 augusti 1866

§ 1

Kronolänsman Ångman och Olof Hansson i Kläppe anmodades att indriva medlen å den auktion Erik Ifvarsson i Gärdsta förrättade som och vad han enligt given revers av den 10:de Sept 1866 sedan uppburit. Samma personer valdes att av Erik Ifvarsson fordra redovisning och indriva medlen för Pigan Dorotea Olofsdotter hållen auktion.

§ 2

Såsom ett vedermäle av Församlingens belåtenhet med Bildhuggaren Söderqvists arbete vid nya Kyrkobyggnaden anslog Socknemännen en gratifikation av 75 Rdr Rmt, som skulle utgå av Kyrkans tillgångar dock med avdrag av 22 Rdr 25 öre utgörande en auktionsskuld till Kyrkan.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 14 oktober 1866

§ 1

Till fullmäktige vid Processens utförande emot Byggmästare Nordell rörande Kyrkobyggnads arvode valdes enhälligt Herr Fanjunkare Festin, vilken äger att efter bästa övertygelse saken utföra: samt om (nämnde fanjunkar så) kan för gott finna vanlig överenskommelse avsluta. Med Fanjunkare Festins åtgärd förklarar sig församlingen fullkomligt nöjd.

§ 3

Till Fanjunkare Festin för likvid med Byggmästaren skulle Kyrkovärden lämna 150 Rdr Rmt.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 2 februari 1867

På flere Socknemäns begäran är församlingen genom cirkulär tillkännagiven att denna dag sig infinna i Marby Sockenstuga för att avgöra, huruvida skäl kan vara att av Kyrkans behållna Capital efter fullbordad Kyrkobyggnad få åtnjuta Räntebeloppet därå för amortering av det lån församlingen gjort i Roterings Kassan, stort 7500 Rdr Rmt för Kyrkobyggnadens bestridande. Och som denna begäran ansågs med billigheten överensstämmande, så äger Kyrkovärden, att den å behållningen upplupne räntan för detta ändamål i juni månad varje år dessa kontomedel till Communal ordförande emot kvitto avlämna, som sedan i Kyrkans räkenskaper komma att godkännas, Ränteberäkning sker efter var och ens andel i Roteringslånet.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 24 augusti 1867

§ 2

Olof Hansson i Kläppe och Jon Göransson i Svedje uppdrogs att leja några Dalkarlar för att fullborda Broarne vid Kyrkodörrarne. Samma personer uppdroges även att överenskomma om staketets strykning med stenkolsolja.

§ 3

Söderqvist anmodades i ordning göra en snygg och prydlig dopfunt samt göra 2:ne mindre utskärningar för begagnande på närmaste rutorne å rundeln å läktaren.

§ 4

Följande beslut fattades att den vilken erhåller av församling uppdrag såsom fullmäktig vid de Committer som skola hållas och vartill Socken kallas att genom ombud bevista, skola erhålla följande ersättning i ett för allt till Östersund 5 Rdr, Gärde 2 ½ Rdr och Trappnäs eller i närheten av kyrkan 2 Rdr dock med rättighet av tillökning i händelse Committ räcker över en dag, då varje dag ersättes med 1 Rdr 50 öre tillskott.

Tillägg

Hans Kurs äger på snicknings arvodet erhålla en frivillig gåva av Tjugo Fem Rdr vilka kyrkovärden äger tillställa honom emot kvitto, så snart medel inflyter.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 24 april 1868

§ 2

Församlingen anlitades om hjälp för förra Bondehustrun Karin Jönsdotter för att få komma på sjukhuset i Östersund, yttrade att hennes släktingar borde först anlitas, och i händelse hjälp henne vägras av dem vill Församlingen, i händelse alla tillgångar saknas hos Eric Ifvarsson, bidraga till hennes intagande på Lasarettet.

--------------------

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 13 december 1868

Vid samma tillfälle frånsade sig Pastor Ordförandeskapet rörande fattigvården inom Socken som och tillsyn av Fattig Cassans behandling. Och som Ordföranden i kommunal stämman Herr Fanjunkare Festin därvid yttrade, troligen till församlingens stora belåtenhet och gillande, ehuru icke med lag och Communalstadga överensstämmande, att denne befattning tillhörde Kommunal Styrelsen, anser jag från ansvar därutinnan befriad.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma och Kommunalstämma i Marby 14 februari 1869

§ 1

Uti laga tid lyst Kyrko och Kommunalstämma till denna dag, framställde enligt Sockens begäran och i dess närvaro Kommunal Ordföranden Herr Fanjunkare Festin följande önskan och begäran att av Ordföranden i Kyrkostämman och av Kyrkorådets ledamöter behjälpas näml. att få använda en del av den vid fullbordad Kyrkobyggnad överblivna Kyrkokassa cirka Fem tusen Två hundra Rdr Rmt till att betäcka återstående amortering av det lån stort 7500 Rdr Rmt som föramlingen emot gemensam ansvarighet utbekommit från Roteringskassan till lättnad för sin då beslutade, nu fullbordade Kyrkobyggnad.

Den stora kostnad byggnaden förorsakade denna lilla, av endast 34 hemmansägare bestående församling, jämte flera på varandra följande missväxtår, har försatt flertalet av dem i den mest bekymmersamma belägenhet för sin utkomst, vilket, till sitt sanna förhållandet fullkomligt känt är, så väl av mig som kyrkorådets ledamöter, och giver oss anledning tillstyrka församlingens begäran att av Kyrkans medel få använda skillnaden uti nämnda amortering, sedan församlingen själv per Tunnland skatt årligen däruti bidrager med Två Riksdaler Riksmynt, emot gemensam ansvarighet för uppfyllandet därav, först och främst av Kyrkokassans Räntemedel, samt sedan uppkommande brist från fullgörandet av nämnda årliga amortering, av Kassans Kapital fond.

Som varken jag eller Kyrkorådets ledamöter äga i avseende på Kyrkokassans användande för detta ändamål, beslutanderätt, kunna vi endast med fullkomlig övertygelse om nödvändigheten av denna hjälp för församlingen tillstyrka denna deras begäran; varföre församlingen äger att genom sitt valde ombud, Kommunal Ordföranden Herr Fanjunkare Festin å vederbörlig ort därå söka stadsfästelse.

Marby Sockenstuga dag som före skrivet står.

 

Liljesköld Festin

Ledamöter i Kyrkorådet Ledamöter i kommunalstyrelsen

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 30 maj 1869

§ 2

Kyrkovaktaren Anders Olsson förband sig att emot erhållande av 3 Rdr Rmt rengöra Marby kyrka vartill Kyrkans Medel får användas.

§ 4

Enhälligt begärde församlingen ny revision å Kyrkobyggnadens omkostnader, och därvid förda räkningar. Och ville församlingen att densamma skulle verkställas inom juli månad detta år, vartill Fanjunkare Festin såsom räkenskapsförare torde utställa dag för uppfyllandet av församlingens begäran.

§ 5

Pastor Liljesköld vilken frånsade sig befattningen i fattigvårdsstyrelsen, blev och därifrån frikänd genom Kommunal Ordföranden som med biträde av Nämnden förband sig nämnde omvårdnad.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 20 juli 1869

De anmärkningar Revisorerna av Kyrkans Räkenskaper gjort rörande säkerheten å en del Reverser, beslöts att om de personer icke antingen giva nya reverser, eller förser sina förra med ny borgen i enlighet med vad Revisions anmärkningarna upptaga, inom 14 dagar, äger Kyrkovärden rättighet att genast företaga lagsökning. Om därvid någon brist hos gäldenären och borgesmannen uppkommer, är Kyrkovärden frikänd från delaktig i densamma.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 1 maj 1870

§ 2

Till sångens förbättring valdes följande att intaga plats i Koret, männerne å Södra sidan, qvinnorne å Norra.

Olof Hansson i Kläppe, Nils Nilsson, Olof Olofsson i Gärdsta, Mårten Andersson i Getåsen, Olof Göransson i Wälje, Pehr Olofsson, Alexander Pehrsson, Magnus

Johansson i Höge på Norra sidan.

Hu. Stina Carlsdotter och Dordia Simonsdotter, Carin Hemmingsdotter, Lisa Nilsdotter i Gärdsta, Pigan Märta Larsdotter och Hu. Anna Andersdotter i Getåsen, Hu. Anna Carlsdotter i Höge, Hu. Anna Andersdotter i Bäck.

§ 4

Olof Pettersson i Bäck anmodades att emot 1 Rdr 50 öre för veckan vid där pågående Skolundervisning underhålla Olof Jönssons i Böhle son Jo - vilken betalning utgår av Skol Cassan.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 24 juni 1870

 

Efter i laga tid utlyst Kyrkostämma till ovanstående dag sammanträdde undertecknad Ordförande med kyrkorådets ledamöter jämte Marby församlings övriga ledamöter i ett för Socken av behovet påkallat ändamål för att samråda och besluta; näml. om, att begagna Kyrkans behållna Kassa; som för närvarande utgör 5.4oo Rdr Rmt, först och främst upplupne Räntor för året samt av Capitalet vad som erfordras, sedan församlingen tillskjutit 2 Rdr Rmt per Tunnland Skatte, till betäckande av den årliga amorterings avgift som erfordras för det av församlingen vid Kyrkobyggnaden upptagna lån av Jemtlands Roteringskassa stort 7500 Rdr Rmt, vilken summa till nämnde Byggnad blivit använd; Och som detta förhållande var av samtlige Församlingens Ledamöter noggrant bekant, jämte det fattigdom och tryckande behov hos större delen förfinnes, alltså beslöto Kyrkostämmans ledamöter jämte Kyrkorådet, att Kyrkokassan på så sätt må för amortering av nämnde lån användas.

För att bliva gällande skall detta beslut underställas Kongl. Majts Nådiga Prövning till stadfästelse.

Att med nådeansökan, därom ingå till Kongl. Majt., anförtroddes Kommunens Ordförande i Marby, Fanjunkare Festin.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 18 maj 1871

§ 1

Vid uppläsandet av Kyrkans utestående fordringar, tillsades Kyrkovärden att för Jon Larssons i Böhle lån tillse att nya borgensmän skulle anskaffas. Per Bergström ålades skaffa nya borgensmän istället för Johan Månström och Jon Jonsson i Getåsen. Ny borgensman för Pehr Bertilsson skulle av Jon Göransson anskaffas. För övrigt fanns inga anmärkningar………

§ 3

 

Församlingen beslöt att brandförsäkra sin Kyrka till ett belopp av 15000 (Femton Tusenden) Riksdaler Riksmynt i den säkerhetsinrättning som befinnes vara säker och billig.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 3 maj 1872

§ 2

Kyrkovärden anmodas i det förkomna Utslagets ställe på Erik Ivarsson skuld till Kyrkan, utsöka hos Kongl. Majts. Befallningshavande ett nytt.

§ 3Den i Kyrkan uppsatta glaskronan beslöt församlingen efter det av säljaren utsatta pris, behålla. Säljaren är Herr kronofogde Englund.

§ 4

Beslöts att den lilla Skogsdungen kring Kyrkogården skulle underkvistas och toppas, samt några telningar av diverse trädsorter planteras inom kyrkogården.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 22 december 1872

§ 1

Lars Anderssons i Gärdsta begäran om avskrivning av hälften å den borgen som nämnde Lars Andersson häftar till kyrkan för Erik Ifvarsson i Gärdsta blev av socken männen bifallen.

§ 2

Ved till kyrkan åtog si Olaus Olofsson i Bäck att hädanefter leverera med Björkved emot tillgodonjutande av 3 Rdr 50 öre.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 31 februari 1875

§ 2

Av kyrkans medel får icke för Roteringslånets avbetalning begagnas vidare än löpande årets Ränta av kyrkans kapital intill dess stadfästelse erhålles på församlingens begäran att få begagna en viss del därav för nämnda amortering.

§ 3

Som vid Kyrkobyggnaden försummades rappning å Broarna beslöts att broarna vid kyrkan skulle rappas, samt ett likhus av murbruk uppföras. Tillsyn av detta arbete som genom Entreprenad fullgöras, åtog sig Nils Nilssson i Gärdsta.

§ 2

Så väl för egen del, som ock enligt begäran av flere församlingens ledamöter, framställde Ordföranden nödvändigheten av anskaffandet av för Kyrkan tjänliga Klockor, denna framställning mottogs med allmänt bifall, varföre även, överläggning gjordes och belut fattades. Med det görligaste första skulle dessa Klockor betingas till storlek, som anses behövlig för församlingen.

Till likvid för desamma skulle Ettusende Femhundra (1500) kronor av Kyrko Cassan frånskiljas och användas däruti inberäknade de enskilda gåvor som blivit med Kyrko Cassan förenade; resten av Klockornas likviderande skall av församlingen utdebiteras och gottgöras, så att de inom 5 år räknat från de 1:a januari 1877, skola till fullo vara lividerade. Återstoden av Kyrko Cassan beslöts å Kyrkostämman att den skulle få begagnas till amortering av församlingens Roteringslån, som gjordes för kyrkobyggnadens bedrivande. Detta deras beslut bifölls även av Ordförande och Kyrkovärd med villkor att de från alla Reservationskrav och ansvar frikännas. Och församlingen en för alla och alla för en därföre ansvara, vilken ansvarsskyldighet årligen vid första Kyrkostämma av årets skatt förnyas. Denna ansvarsskyldighet gäller icke blott från detta nu, utan även före den tid som Kyrko Cassans medel användes till Roteringslånets amortering. Vilket även av församlingen bifölls. Anskaffandet av omnämnda Kyrkklockor uppdrogs Communal Ordförande Hemming Olsson och Kyrkovärden Per Olsson vilka äga Entreprenörens anspråk tillkännagiva för Pastor och kyrkoråd för antagande.

 

Protokoll vid Kyrkostämma för Hallen och Marby i Marby 3 mars 1876

Marby församlingsmedlemmar hade begärt denna kyrkostämma, för att inhämta Hallens församlings svar och utlåtande huruvida , då Marby nu beslutat inredandet av en skolundervisningslokal i sockenstugubyggnaden, Hallen ville, såsom med Marby till ett skoldistrik förenad, i kostnaden härför lika med Marby deltaga.

Hallens församling avgav häruppå det svar, att de voro villig till deltagande med Marby i den tilltänkta inredningen av skollokal å sistnämnda ställe med villkor, att Marby likaledes med Hallen deltager i den inredning av skollokaler, vilken så länge distriktet är delat på 3 undervisningsstationer kan komma att äga rum.

Att inträda å Hallens vägnar i den Kommitte vilken i Marby redan är bildad för ombestyrande och verkställighet av från bemälta inredningsarbete valdes Jon Persson i Trappnäs och Anders Nilsson i Överhallen.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 27 juli 1876

S.D. beslöt Marby församling att Kyrkklockorna skulle betingas den större till 9 centners vikt och den mindre till 4 Centner 50 … och de av Herr Linderberg erbjudna betalningsvillkoren antogs av Församlingen enhälligt och anmodades undertecknad Pastor Liljesköld att beröra Kyrkklockor rekvirera.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 4 mars 1877

§ 2

Som enligt Herr Linderbergs lämnade räkningar å Kyrkklockorna befanns en rest, sedan den gamla malmen och 1500 kronor blivit i betalning lämnade, näml. en brist av 400 kronor 35 öre, vilka enligt hans begivande skulle av församlingen få gäldas med ¼ del om året, med ränta a 5 ½ procent. Iklädandet av denna skuld, valdes Kommunal Ordförande Hemming Olsson och Kyrkovärden Pehr Olsson att därå giva förbindelse, emot säkerhet att församlingen lämnat den ansvarighet för skuldens gemensamma betalning i enlighet med Linderbergs begäran. Till denna ansvarighet lämnade församlingen sitt enhälliga samtycke

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 4 mars 1877

§ 3

Kyrkovärden Pehr Olsson och Nämndemannen Nils Nilsson uppdroges att i första handen upphjälpa staketet omkring Kyrkan, så att det åtminstone må hägna för kommande sommar, samt för uppbyggnad av Staketet uppgiva tjänligaste sättet, och draga försorg om materialens framskaffande till kommande år, som och staketets uppförande.

Staketets uppförande bestrides av Kyrkokassan.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 19 januari 1878

Kyrkovaktarlönen bestämdes till 1 Tunna

Ringarlönen till 10 kronor.

 

Qvarnström antogs att förvalta båda sysslorna.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 28 september 1878

§ 1

Genom en i laga ordning uppläst kungörelse hade Kyrkostämmans röstberättigade medlemmar blivit kallade i Allmän Kyrkostämma för beslutande om Kyrkans brandförsäkring, varefter, och sedan densamma öppnats, beslöts att Marby Kyrka skall brandförsäkras till ett belopp av 30.000 kronor uti bolaget Sverige, varföre avgifter bestrids genom debitering, helst som kyrkan s medel äro medtagna för andra ändamål; och skall denna debitering utgå med hälften detta år och andra hälften under kommande år 1880 och uppdrogs åt undertecknad och Kyrkovärden Per Olofsson i Höge att om brandförsäkringen taga närmare befattning.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 21 maj 1881

§ 3

Skyldigheten att gräva gravar skulle hädanefter förenas med kyrkovaktarsysslan och ersättning därför utgå med 2 kr 50 öre för vintergrav och 2 kronor för sommargrav, per lik räknat, ersättningen utgår från sterbhusdeltagarna.

Gunnar Liljdsköld ( hans sista stämmoprotokoll)

---------------------------

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 26 augusti 1883

 

I anledning av Konungens Befallningshavandes resolution av den 27 sistlidna juli om åläggande för Kyrkostämman att avgiva underdånigt yttrande över det av kommittén för reglering av oregelbundenheter i ecklesiastika och kommunala indelningar m.m. inom riket, vilken kommittén föreslagit, att 7/36 mantal av hemmanet N:o 2 Trappnäs , vars folkmängd utgör 12 personer, skall såväl i kyrkligt som kommunalt hänseende ävensom i Jordeboken överflyttas från Hallen till Marby, så hade till ovanstående dag kyrkostämman blivit utlyst, varefter på framställd fråga, socknemännen enhälligt ville underdånighet tillstyrka bifall till nämnde Kommittens förslag.

Nils Edlund.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 14 april 1884

§ 1

Beslöt stämman, att plåttaket på Kyrkans torn med det första stryka med olja, och uppdrogs åt kyrkovaktaren Per Olsson i Höge, både att anskaffa material och ock ombesörja bestrykningen. Arrendatorn Ivar Eriksson ville såsom beställningshavare ej ikläda sig någon kostnad för detta arbete.

§ 2

För att behandla frågan om sättet för reparation av staketet kring kyrkan tillsattes en kommitte bestående av Kyrkovärden Per Olsson i Höge och Bonden Nils Nilsson i Gärdsta, och skulle denna till en blivande kyrkostämma inkomma med förslag i frågan.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 4 maj 1884

§ 1

Stämman hade sammanträtt för att granska kommitterades förslag angående stängsel omkring kyrkogården, stämman godkände det av kommitterade gjorda förslaget att av det gamla staketet kring kyrkan uppföra ett staket endast omkring begravningsplatsen. Ett under stämman gjort förslag om att därjämte plantera en granhäck kring begravningsplatsen godkändes och antogs.

§ 2

För att ombesörja arbetet med staketet valdes en kommitte bestående av Kyrkovärden Per Olsson i Höge och Hemmansägaren Nils Nilsson i Gärdsta, och skulle dessa äga att efter gottfinnande antingen förskottera eller upplåna medel till arbetets full-fulljande.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 22 maj 1884

§ 1

Utgiftsstat för nästkommande år 145 kr 90 öre, därav för plantering av granhäck och inhägnad av kyrkans jord 100 kr.

§ 2

Ringarens lön 10 kronor bestämdes att utdebiteras på varje skattskyldig person.

§ 3

Klockarlönen bestämdes att utgå med 4 kannor korn av varje hemman av mindre än ett Tunnlands skatte samt med 5 kannor korn av hemman av ett Tunnlands skatte och därutöver; Uppgående alltsammans till omkring 3 Tunnor.

Kontant lön beslöts utdebiteras sålunda, att av Odelstorpare skulle utgå 30 öre, av Dagsverkstorpare 20 öre samt av arbetare 10 öre.

Olof Tirén

adjunkt

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 21/12 1884

§ 4

Beslöts att vapenhuset, sakristian och de timmeromhägnader omkring den gamla Kyrkan, vilka voro i ytterst bristfälligt skick, skola nedrivas, virket säljas å offentlig auktion samt att för de sålunda inflytande medlen en gärdesgård skulle uppföras kring gamla kyrkan och kyrkogården. Att verkställa detta uppdrogs åt Carl Nilsson i Gärdsta, vilken hade att för stämman göra redovisning.

§ 6

 

Uppdrogs åt Arr. Olaus Olsson i Prestbordet samt Kyrkovaktaren Fr. Qvarnström att utröna i vad mån kyrkans brandspruta borde repareras och gå i författning om denna reparations verkställande; kostnaderna för dessa reparationer skola bestridas av Kyrkan samt av de byar, som voro delägare i sprutan. Nämnde personer fingo ock i uppdrag att för framtiden vårda Brandsprutan.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 27 mars 1885

§ 1

Kyrkovärden Per Olofssons i Höge begäran att varde från kyrkovärdsbefattningen skild godkändes av stämman och utsåg hon enhälligt i den avgångnes ställe Bonden Karl Nilsson i Gärdsta till Kyrkovärd.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 14 april 1885

§ 2

Arrendatorn Olaus Olofsson satte ifråga huru lämpligast förfaras skulle med de behövliga fyllningarna å kyrkogården, vilka borde vara verkställda innan den beslutade planteringen kommer till stånd, med anledning varav stämman beslöt, att, hon för närvarande icke har någon utredning av frågan i anseende till mängd av dagsverken m.m, en kommitté skulle nedsättas, som äger att till stämman inkomma med sådan utredning, varpå stämman kunde grunda sitt beslut; till ledamöter av denna kommitté valdes Hemmansägare Nils Nilsson i Gärdsta och Olof Karlsson i Svedje.

§ 3

Av Hemmansägaren Per Olsson i Höge väcktes frågan huruvida icke stämman ville besluta att för kyrkan inköpa nödiga värmeapparater, helst som en summa penningar redan skänkts för sådant ändamål, för så vitt nämligen inköp av sådane apparater komme till stånd; men det stämman härom icke för närvarande kunde fatta definitivt beslut, fann hon skäligt att uppskjuta frågans avgörande tills nödig utredning och kostnadsförslag av kyrkorådet upprättats.

§ 4

Arrendatorn Olaus Olofsson i Gärdsta önskade en utredning angående underhålls-skyldigheten å vägen till kyrkan från landsvägen; men beslöt stämman, alldenstund Hemmansägaren Ivar Eriksson i Gärdsta åtog sig att för närvarande avhjälpa de svårare bristfälligheterna, och då möjligen, i följd av förestående hemmansklyvning inom Gärdsta by, vägen komme att omläggas, frågan härom skulle förbliva vilande till det avgjort blivit, huruvida sådan omläggning bliver av nöden.

§ 5

Då klockare befattningen nu genom Förre Klockaren Anders Ströms frånfälle var ledig, beslöt stämman enhälligt att, då den tillförordnade klockaren Mårten Andersson i Getåsen icke har något emot att åtaga sig klockare befattningen inom församlingen, med förbigående av vanlige former kalla Mårten Andersson till klockare befattningen och skulle då beslutet tagit laga kraft utdrag av protokollet såsom fullmakt Mårten Andersson meddelas.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 14 juni 1885

Angående inhägnad av kyrkogård.

160 lass grus behövs till fyllning, en rabatt skall uppkastas där planteringen skall ske.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 20 september 1885

§ 1

Från stryesmannen för Nordiska Museet i Stockholm Dr. A. Hazelius har begäran framställts att Marby kommun skulle till nämnda Museeum överlämna såsom gåva en i fullkomligt obrukbart skick varande ljuskrona, som förvaras i gamla kyrkan samt antingen några i samma kyrka befintliga bänkdörrar med sniderier eller ock hela den s.k. klockarebänken; men beslöto Socknemännen, att, alldenstund meningen vore att i gamla kyrkan förvara fornlämningar och således uti henne hava ett slags eget museum, Dr Hazelius begäran avslå.

§ 2

Föreslogs av Häradsdomaren Hemming Olsson i Gärdsta, att stämman skulle på något sätt till Rådmannen R. Fresk i Östersund frambära sin tacksamhet för det sätt varpå han sörjt för nyss avlidne Arbetaren Håll Erik Eriksson och hans hustru, vilka utan hans välvilliga mellankomst kommit fattigvården till tunga; vilket förslag av stämman enhällig gillades, och uppdrog stämman åt undertecknad ordförande att å Socknemännens vägnar till Rådman R. Fresk avlåta en tacksamhetsskrivelse.

---------------------

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 20 oktober 1885

§ 2

Ringarelönen höjs till 12 kronor

§ 3

Inlämnades en räkning av Häradsdomaren Hemming Olsson å ett belopp av 27 kronor 9 öre, vilken godkändes och skulle beloppet utdebiteras att utgå en tredjedel efter hemmanstal, en tredjedel efter fyste i allmänhet samt en tredjedel på varje skattskriven person.

§ 5

Den från en föregående stämma uppskjutna frågan om anskaffande av värmeapparat för kyrkan upptogs nu till behandling, men ansåg sig icke stämman kunna bifalla det framställda förslaget på grund av de tryckta tiderna och de ansenliga kostnaderna, som redan beslutats till kyrkans prydnad.

§ 6

Föreslogs av Häradsdomaren Hemming Olsson, att fönster skulle anskaffas till gamla kyrkan, vilket förslag av stämman antogs; och uppdrog stämman nu åt Kyrkovärden Karl Nilsson i Gärdsta att se till att detta stämmobeslut verkställdes. Den kostnad, som härföre uppstod skulle utdebiteras och utgå efter samma grunder, som i § 3 blivit bestämde.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 23 maj 1886

§ 3

Föreslogs för avledning av vatten från kyrkogården att ett stendike ner emot lämpligt täckdike skulle ovanför kyrkogården upptagas, vilket förslag av stämman antogs; och uppdrog stämman åt kyrkovärden karl Nilsson i Gärdsta att draga försorg om arbetets fullgörande; de för arbetet erforderliga penningarna skola efter allmän fyste utdebiteras.

§ 5

Av Häradsdomaren Hemming Olsson i Gärdsta, som nu av stämman utsågs till ansvarig vården av museet i gamla kyrkan, framställdes en begäran, att stämman ville för sin del ock tillåta, det de i nya kyrkan förvarade å deras inventeringslängd upptagna gamla mässhakarna och rökelsekar finge i museets vård överlämnas; vilken begäran av stämman bifölls.

§ 6

Mårten Andersson i Getåsen avsade sig klockaretjänsten, och skulle alltså nu för klockare befattningen återbesättas och författningsenligt tillvägagå.

§ 7

Anmäldes att Kyrkans brandspruta vore i obrukbart skick och borde repareras i avseende till slang och kannor; och gav stämman i anledning av gjorda anmärkningar Arr. Olaus Olofsson å Prestbordet i uppdrag att taga närmare kännedom om i vad mån ifrågasatta reparation behöver vidtagas och därom till stämman göra framställning, och skulle så ärendet till slutligt avgörande företagas.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 27 oktober 1886

§ 4

Utgiftsstat för nästkommande år 85 kr 51 öre.

§ 5

Härefter förslogs reglering av klockarelönen och beslöts att denna borde med hänsyn till klockarens inom församlingen tjänstgöromål anslås till 45 kronor årligen, vilket belopp skulle utgå efter samma grunder som för kommunalutskylders utgörande i allmänhet äro stadgade; med rättighet likväl för nuvarande klockaren att utfå hittills vanlig lön, så länge han finner detta fördelaktigast; vid skeende ombyte av klockare skall dock den så reglerade lönen bliva gällande; eller ock, när nu anställde klockaren sådant medgiver.

------------------------

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 28 november 1886

 

Efter i laga tid skedd pålysning samlades socknemännen till kyrkostoämma på begäran av församlingens kommunalstämma enligt protokollet den 30 oktober 1886 § 10 för att besluta i väckt fråga, huruvida den till Prosten E. Arbman i Sunne utgående pastorslön icke lämpligast skulle bestämmas att utgå i penningar och å kommunaldebetsedel upptagas och till honom kontant levereras; och beslöto nu socknemännen genom omröstning, därvid 354 röster avgåvs för det väckta förslaget och 110 emot det samma, att till Prosten och Kyrkoherden E. Arbman framställa följande anbud: Pastorslönen utgår i reda penningar och upptagas å kommunaldebetsedel nämligen så att kornet löses efter 8 kronor 50 öre per Tunna, halmen med 15 öre per Lispund och smöret med 1 kr 50 öre beräknat efter tunnland skatte samt 50 öre av varje odels-torpare ; och skulle den så bestämde lönen härefter årligen genom kommunalnämndens ordförande, Prosten Arbman tillställas; vidare beslöts, att därest beslutet hinner taga laga kraft, till dess års debiteringslängd upprättas, denna då, även skulle upptaga den så kallade pastorslönen; och skulle genom kyrkostämmans försorg detta församlingens anbud till Pastor Arbman framställas och därest han för sin del kan godkänna det samma, söka att i protokollet få Prosten Arbmans underskrift. Till sist förbehöllo sig socknemännen rätt att fritagas ifrån ansvar för de lönebelopp, som genom någons eller någras bristande tillgångar kunde komma att varde avskrivna. Sålunda besluta och betyga vi dag som ovan. O. Tiren Kyrkostämmans ordf.

 

Protokoll vid Allmän Kyrkostämma i Marby 18 april 1887

S.D. har socknemännen sammankallats till kyrkostämman på begäran av Pastor E. Arbman i Sunne, Mårten Magnusson i Orrviken för att granska och till sin riktighet bekräfta upprättad restlängd över oguldne pastorslöneförmåner till Prosten E. Arbman i Sunne från Marby församling.

Restlängden upplästes, och gjordes nu mot den samma följande anmärkningar, som skulle i protokollet intagas.

§ 1

Hemmansägare Bergström i Getåsen kunde icke för sin del godkänna honom i restlängden påförde rester förrän nu gällande lönekonventions bestämmelser särskilt med avseende på smörtionde bleve kända;

§ 2

Hemmansägare O. Appelqvist i Kläppe kunde icke godkänna honom påförd rest för 1885 alldenstund han först 1866 tillträtt sitt ägandes hemman: varför resten i halm och smör borde påföras förre arrendatorn Olof Persson i Önsta av Verkön;

§ 3

Hemmansägare Olof Karlsson i Svedje ville hava till protokollet anmält, att han icke ville vidkännas resten i smör för flera än de tre kor som å hemmanet vinterfödes;

§ 4

Hemmansägare Jan Larsson i Böhle ville hava anmält att å hans hemman under år 1855 endast trenne kor vinterfötts samt under år 1866 fyra, varför han å honom fåförda rester äskar en avskrivning av 6 skålpund ;

§ 5

Hemmansägaren Per Olofsson i Höge Påstod att 10 skålpund smör a 6,50 borde utgå, alldenstund densamma, såsom varande betald, av något förbiseende eller glömska influtit i restlängden, samt

§ 6

Endes de restskyldiga därom att såsom obehöriga icke godkänna de i restlängder under rubriken ” Tillägg för frakt ” åsatta penningabelopp ; och blev restlängden med iakttagande av dessa anmärkningar och rättelser i övrigt riktig befunnen; och skulle bevis därom i form av utdrag ur protokollet längden åtecknas.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 23 oktober 1887

§ 1

Utgiftsstat för 1888 57 kr 20 öre.

§ 2

Ringarlönen 12 kronor per år vilket belopp skulle utdebiteras att utgå lika av varje skattskriven person.

§ 3

Klockarlönen 4 kannor korn av varje hemman under ett tunnland, 5 kannor korn av varje hemman av 1 tunnland och därutöver, Odelstorpare 30 öre, Dagsverkstorpare 20 öre, Arbetare 10 öre.

§ 4

Väcktes förslaget om anskaffandet av orgel för kyrkan; förslaget förklarades vilande, till dess genom ordförande föranstaltning kunde utrönas, vilka de billigaste villkor som, på vilkor någon fabrik kunde vara villig leverera ett instrument.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 20 maj 1888

§ 2

Beslöts att ersättning för grävning av gravar skulle härefter utgå med 1 kr 50 öre för sommargrav, 2 kr för vintergrav, enligt vilken taxa Arrendatorn Olaus Olofssson å Prestbordet åtog sig grävandet av gravarne, och skulle honom jämväl åligga att utan särskild ersättning ringa efter de avlidna.

§ 3

På förekommen anledning beslöt Stämman, att noggrann tillsyn och vård av planteringarna å Kyrkogården skulle iakttagas, varför hon och genom anteckning i protokollet ville hava uttalat en varning för olovligt insläppande av kreatur till bete å Kyrkans inhägnade mark, vilket enligt lag skulle komma att beivras; för vilket ändamål ävenledes beslöts; att gärdesgården, den där som bristfällig skulle repareras, att grindstolpar och grindar försedda med hakar skulle å byvägen genom kyrkans område anbringas samt att grindarna till kyrkogården skulle sättas i stånd och förses med ändamålsenliga hakar eller lås. Och uppdrogs att Fanjunkare Festin att beslutet verkställa.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 22 oktober 1888

§ 1

Stat för 1889 87 kr och 26 öre.

§ 2

Beslöts, det skulle Arrendatorn Olaus Olofsson får i uppdrag att fortfarande hava vård om Kyrkans spruta, samt gå i författning om inköp av ny slang av tyg för den samma, vartill kyrkovärden skulle av kyrkokassans medel lämna ersättning.

§ 3

Väckt förslag om orgels anskaffande för Kyrkan förkastades; men beslöts, det möjligen blivande överskott i kyrkokassan skulle för varje år till en orgelfond avsättas, för att då i en närmare eller fjärmare framtid medel till orgels anskaffande kunde utan någon särskild utdebitering för ändamålet erhållas.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 26 maj 1889

§ 2

Frågan om förnyad brandförsäkring av kyrkan väcktes av Hemming Olsson i Gärdsta, och förklarade den samma vilande till nästa ordinarie Kyrkostämma.

O Tirén sista protokollet med honom som ordförande

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 21 oktober 1889

Stat för år 1890 105:35 kr.

P. G Carlsson ordförande Landstingsman

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 11 maj 1890

§ 2

På av ordförandes väckt fråga om anskaffande av värmeapparat för kyrkan beslöts på förslag av Hemming Olsson och Nils Nilsson att man för ändamålets vinnande borde fortgå på den redan beträdda vägen att genom frivilliga bidrag söka åstadkomma det erforderliga penningbeloppet. Till att på detta sätt befordra sakens framgång utsågs utom Hemming Olsson, som redan gjort ansenligt för saken, Jon Jonsson i Getåsen, Carl Nilsson i Wälje, Per Olsson i Höge samt Jon Jonsson Björk i Kläppe.

§ 3

I anledning av Olaus Olofssons anhållan om befrielse från skyldigheten att vårda den kyrkan tillhöriga sprutan beslöts att Olaus Olofsson fortfarande skulle handhava vården av densamma men med rättighet för honom att ingiva räkning för därmed förenade kostnader.

§ 4

Åt kyrkovärden Carl Nilsson uppdrogs att ombesörja nya plantors insättande å kyrkogården i deras ställe, som dött ävensomatt söka träffa överenskommelse med trädgårdsmästaren på Norderön om årlig tillsyn och vård för kyrkogårdsplanteringen.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 26 november 1890

§ 1

Stat 152 kronor varav 90 kronor till brandförsäkring för kyrkan, försäkringsvärdet sänkt från 30.000 till 20.000 kronor.

§ 3

Beslöts, att frågan om anskaffandet av värmeapparat för kyrkan måtte till vidare anstå, varemot den teckning av frivilliga medel, som för detta ändamål pågått, skulle fortsättas. I stället för Karl Nilsson i Wälje, som sistlidne Majstämma valdes att å sin hemort verka för insamling av frivilliga medel för nyssnämnda ändamål, men som anhöll om entledigande från detta förtroende, valdes nu Per Sundin i samma by. Medlen överlämnas till kyrkovärden i den mån de inflyta.

§ 4

Beslöts, att de medel, som på grund av kyrkostämmobeslut av den 28 oktober 1888, blivit anslagna och avsatta till en orgelfond, men vilka medel icke bokförts under särskilt konto, och tillfölje därav försvunnit i och för löpande utgifters bestridande skulle bokföras under rubriken Kyrkans skuld till Orgelfonden, dock utan ränta.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 7 december 1890

§ 5

Med avseende på värmeapparat i kyrkan beslöts, att sådan skulle för nästkommande vinter anskaffas, dock under villkor, att endast frivilliga medel härvid anlitades.

§ 7

Av Arrendator Olaus Olofsson å prästbordet väckt fråga om åtgärders vidtagande i och för kyrkogårdens dränering eller förekommande av det överklagade förhållandet, att uppkastade gravar i oroväckande grad besvärades av vatten, förklarades vilande till blivande kyrkostämman.

§ 8

Att i och för blivande värmeapparat i Kyrkan verkställa hennes uppmätning utsågos Bondsönerna Olof Hemmingsson och Hemming Nilsson i Gärdsta.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 15 mars 1891

Enligt den 22 nästlidne februari utfärdad kungörelse sammanträdde de icke klagande röstberättigade ledamöterna av Marby församling till kyrkostämma för val av ombud, som hade att till konungens Befallningshavande i Östersund inkomma med svaromål å de besvär, som Arrendator Olaus Olofsson m.fl. anfört över Marby församlings beslut av den 7 nästlidna december rörande anskaffande medelst frivilliga medel av en värmeapparat för församlingskyrkan, och blev nu härtill enhälligt utsedd Kommunal-ordföranden Hemming Olsson i Gärdsta. Att justera detta protokoll utsågs Klockaren Mårten Andersson och Kyrkovärden Carl Nilsson, den förre i Ge3tåsen, den senare i Gärdsta.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 24 maj 1891

§ 4

Efter anmälan av Arrendatorn å prästbordet Olaus Olofsson det han, som i Maj månad hade övertagit ringarebefattningen, nu önskade entledigande från denna befattning, beslöts, att frågan om platsens återbesättande skulle behandlas på nästförekommande Kyrkostämma.

---------------------

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 14 juni 1891

§ 1

S.D. Sedan arrendatorn Olaus Olofssson å prestbordet i sistlidna Majstämma uppsagt sin hittills innehavda befattning såsom ringare vid kyrkan och i överensstämmelse med i nyssnämnda kyrkostämma fattat beslut hade församlingens i kyrkstämma röstberättigade ledamöter denna dag kallats för vidtagande av åtgärder i och för platsens återbesättande och blev nu på förslag av Kommunalordförande Hemming Olsson i Gärdsta ävensom Klockaren Mårten Andersson beslutat att åt kyrkovärden Carl Nilsson i Gärdsta uppdraga att på sätt lämpligt finnes anskaffa ersättningsman för ifrågavarande befattning.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 19 juli 1891

Inkomst och utgiftsstat för 1892 139:21 kr

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 19 juli 1891

§ 2

Att med ledning av inventariförteckningen genomgå och besiktiga kyrkans bibliotek och övriga egendom i och för den kyrkovisitation som är utsedd att hålla i Hallen den 17 och 18 dennes utsågos arrendatorn Olaus Olofsson å prestbordet ävensom Hemmansägaren Bertil Nilsson i Höge. Att i övrigt representera församlingen vid nämnda visitation utsågs Hemmansägaren förre Kyrkovärden Per Olofsson i Höge.

§ 3

Klockaren Mårten Andersson förnyade sin uppsägning men blev enhälligt återvald.

§ 4

Kyrkovärden Carl Nilsson anhöll om entledigande från sin befattning såsom Kyrkovärd och blevo i hans ställe, sedan först uppsägningen blivit godkänd, föreslagen dels Nils Nilsson i Höge, dels Per Olofsson i Höge: efter därefter framställd proposition förklarade sig ordförande så ha uppfattat dess svar, att Per Olofssson vore vald, men begärdes av dessa omröstning, vilken så utföll, att 331 röster tillföllo Per Olofsson, under det att 246 tillföllo Nils Nilsson i Höge.

§ 5

Den från förra stämman uppskjutna frågan, att pastoralieuppbörderna borde sammanslås med Kommunaluppbörden upptogs nu till behandling; och blev nu detta förslag av såväl pastor som församlingen enhälligt godkänt.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 17 januari 1892

§ 3

Ordföranden anhöll att få påminna församlingen om det löfte, som vid sistlidne visitation avgavs av dess ombud och övriga därvid närvarande församlingsledamöter; nämligen att snarast söka avskaffa värmeapparet för sin kyrka.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 22 maj 1892

§ 3

Kyrkovärden Per Olofssson och Nils Nilsson i Gärdsta erhöllo förnyat uppdrag att snarast möjligt ombesörja nöjaktig avdikning av Kyrkogården i avseende varpå de erhöllo fullständig handlingsfrihet.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 4 september 1892

§ 1

Inkomst och utgiftsstat för 1893 516 kr varav 300 för kostnad för laga

skifte i Fjällhalsen.

§ 2

Beslöts att till kyrkostämma föreslå att det för skiftet erforderliga beloppet anskaffa genom lån, varemot det övriga beloppet uttaxeras.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 16 oktober 1892

§ 1

Föredrogs det av Kyrkorådet enligt det protokoll av den 4 nästlidne September uppgjorde förslag till 1893 års Utgifts- och Inkomststat för Marby kyrka i avseende å däri förekommande utgiftspost: ” ålöpande kostnad för laga skifte i Fjällhalsen ”, av kyrkorådet förslagsvis beräknat till 300 kronor tillstyrkes att det för sagde skiftet erforderliga beloppet anskaffas genom lån – yppade sig olika åsikter, i det Hemmansägaren Nils Nilsson i Gärdsta motsatte sig utbetalandet från början av det genom skiftet debiterade beloppet samt föreslog att till en början högst 200 kronor borde för detta ändamål utdebiteras, varemot kommunalordföranden Hemming Olsson föreslog bifall till Kyrkorådets förslag, att hela det för skiftet erforderliga beloppet, vilket likväl enligt hans beräkning översteg det av kyrkorådet beräknade med kr 138:68, borde för undvikande av exekutiva åtgärder utbetalas samt att de erforderliga medlen anskaffades genom lån. Efter å dessa 2:ne förslag framställde preposition, och sedan ordföranden förklarat sig hava uppfattat svaren å desamma, att kyrkostämman med övervägande ja godkänt Hemming Olssons förslag, begärdes av Nils Nilsson omröstning, vilken så utföll, att Hemming Olssons förslag segrade; varjämte beslöts upptagande för ifrågavarande ändamål av ett 6 månaders växellån. Såsom Kyrkostämmans ombud härför utsågos Kyrkovärden Per Olofsson i Höge, Hemmansägaren Bertil Nilsson i höge och Magnus Larsson i Bäck.

Med avseende på den av Kyrkorådet föreslagna reparationer å kyrkans yttertak, beslöts att uppruttnad och oduglig spån ersätta med ny sådan, ävensom att taket strykes med tjänlig blandning av rödfärg och kimrök.

Med avseende på tornspiran, beslöts att densamma skulle nödtorftigt iståndsättas och uppdrogs detta sistnämnda åt Hemmansägaren Jon Jonsson i Kläppe som för detta ändamål erhöll full handlingsfrihet. I övrigt godkändes den av Kyrkorådet uppgjorda staten.

§ 3

Att å församlingens vägnar söka utreda äganderätten till skogs- och betestrakten Grimsved utsågos jämte Kommunalordförande Hemming Olsson Hemmansägare Nils Nilsson i Gärdsta, kyrkovärden Per Olofsson i Höge.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 26 december 1892

§ 4

Föredrogs frågan om ansökan hos H. Domkapitlet om tillstånd att, så länge värmeapparat saknades i kyrkan, under den kallare årstiden få såsom gudstjänstlokal använda den invid kyrkan belägna folkskolesalen med rätt att därstädes även avkunna lysningar och uppläsa övriga förekommande publikationer och blev nu detta av ordföranden väckte förslag av kyrkostämman enhälligt godkänt och antaget, varjämte åt ordföranden uppdrogs att ingå med denna ansökan.

 

Protokoll för Kyrkorådet i Marby 19 mars 1893

§ 1

Upplästes följande till ordförande inlämnad skrivelse:

Genom särskild anledning får jag anhålla om entledigande från min klockarebefattning i Marby socken från den 1 maj detta år. Marby och Getåsen den 26 Februari 1893 Mårten Andersson. ”

Med kännedom om motivet till denne Mårten Andersson uppsägning, nämligen hans tilltänkta emigration till Amerika, hade kyrkorådet för sin del intet att mot denna uppsägning invända.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 9 april 1893

Efter skedd vederbörlig kallelse sammanträdde församlingens i kyrkostämma röstägande ledamöter för att överlägga och besluta i anledning av Mårten Andersson i Getåsen i skrivelse av den 26 nästlidne februari gjorde uppsägning av sin befattning såsom ledare av den gudstjänstliga sången i kyrkan från och med den 1:a instundande Maj.

Efter det att stämman öppnats och kungörelsen ånyo delgivits, upplästes kyrkorådets i ämnet förda protokoll av den 19 nästledne Mars av innehåll 1:o att emot den gjorda uppsägningen intet var att erinra; att med avseende på tjänstens återbesättande här icke borde ifrågakomma något egentligt klockareval med iakttagande av i föreskrivna former med ansökan, förslag, prov och val m.m. utan att efter förhanden varande omständigheter söka anskaffa en ledare av församlingssången; att vidare, då någon utsikt att erhålla en sådan, som i egenskap av Kyrkosångare vore villig och ägde förmåga att nöjaktigt leda den gudstjänstliga sången, icke förfunnes, men däremot goda utsikter förefunnes att erhålla en sådan, som medelst orgelspelning kunde leda församlingssången, kyrkorådet föresloge att under förutsättning av att Olof Hemmingsson i Gärdsta vore villig åtaga sig orgelspelningar i Kyrkan emot den lön som av församlingen vore anslagen för klockaretjänsten, nämligen 45 kronor församlingen ginge i författning om anskaffande av ett lämpligt orgelinstrument, samt att den erforderliga kostnaden amorterades genom att för ändamålet i fråga anslå den till fattigkassans inflytande delen i brännvinsmedlen.

På ordförandes hemställan beslöt kyrkostämman att först behandla den frågan i Kyrkorådets betänkande huruvida något egentligt klockareval med i laga förskrivna former borde ifrågakomma, eller om här endast gällde ett provisoriskt besättande och uppehållande av klockartjänsten i församlingen på sätt hittills praktiserats och kyrkostämman funne ändamålsenligt, och blev på därom framställd proposition det senare alternativet Kyrkostämmans beslut. Vidare beslöts i avseende på sättet för anskaffande av medel för orgelinköp, under förutsättning att Kyrkostämman beslutar sådant, att ifrågavarande medel skulle anskaffas genom upptagande av ett stående lån, varå, för bättre utsikts bevarande att av de blivande skogsmedlen från Fjällhalsen erhålla förutom gottgörelse för skifteskostnaderna även den behövliga hjälpen till betalning av den genom det förutsatta orgelköpet åsamkade skulden, ingen amortering borde ske utan endast den årliga ränteinbetalningen. Därefter beslöt kyrkostämman att en orgel till ett pris av högst 600 kronor skulle för kyrkan anskaffas, och vilken orgel borde vara sådan, att den lämpade sig att transporteras emellan kyrka och skolsalen.

Att å församlingens vägnar anskaffa nämna instrument utsågos Kyrkovärden Per Olofsson i Höge och Bondesonen Olof Hemmingsson i Gärdsta vilka därjämte befullmäktigades att å församlingens vägnar upptaga det erforderliga lånet. Kyrkorådets förslag i avseende på organist godkändes.

§ 2

Av Kyrkoherden Per Olofsson väckt fråga om ett mera nöjaktigt arvode för de med hans befattning förenade besvär än det f. n. gällande, förklarades vilande till nästkommande Oktoberstämma, då frågan bör behandlas i sammanhang med statens uppgörande.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 28 maj 1893

§ 2

Med avseende på den i Kyrkostämman av den 26 nästlidne December väckta frågan om bestämmande av avgiften för främmandes begravning i härvarande kyrkogård beslöt nu Kyrkostämman, att denna avgift skull bestämmas till 2 kronor.

§ 3

På därom av Nils Nilsson i Gärdsta väckt förslag beslöts, att orgelfondsmedlen kr 28:21 skola användas till gäldande av räntan å den genom orgels anskaffande åsamkade skulden.

 

Protokoll för Kyrkorådet i Marby 24 september 1893

§ 1

Inkomst och utgiftsstat för 1894 200:85 kronor

§ 2

Frågan om den redan förra året beslutade men ännu icke verkställde reparationen å Kyrkans yttertak ansåg Kyrkorådet böra tills vidare förfalla, då det visades sig, att den gamla takspånen redan är för mycket anfrätt för att kunna repareras på annat sätt än genom helt och hållet ny täckning.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 17 december 1893

§ 3

Föredrogs frågan huruvida åtgärderna i och för utredning av äganderätten till Grimsved skola fortsätta eller icke; och upplästes därvid Kyrkorådets här ovan i saken förda protokoll av innehåll att Kyrkorådet beträdde den av Landskamreraren Herr Axel Lené i Östersund i skrivelse av den 14 Juli innevarande år uttalade åsikt, enligt vilken vidare åtgärder från Marby församlings sida för vinnande av besittningsrätten till Grimsved avstyrktes. På därom framställd proposition blev detta även Kyrkostämmans beslut.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 4 oktober 1894

§ 1

Inkomst och utgiftsstat för 1895 250:28 kronor

§ 2

På hemställan av ordföranden, huruvida icke den reparation av Kyrkans yttertak, varom fråga varit under flera år, borde under loppet av nästkommande år företagas, till stöd varför åberopades dels förra årets Oktobersammanträdes protokoll, vari yttrades, att den gamla takspånen redan var för mycket anfrätt för att kunna repareras på annat sätt än genom helt och hållen ny täckning, dels en uppgift av Kyrkoväktaren, att regnet inträngde genom innertaket på orgelläktaren, beslöts, att nu genast verkställa undersökning om huruvida icke taket kunder provisoriskt tätas ävensom uppgöra kostnadsberäkning å den reparation, som f. n. ansågs oundgänglig, och uppdrogs denna undersökning och kostnadsberäkning åt Hemmansägare Jon Jonsson i Kläppe, som hade att till den stundande redan utlysta Oktoberkyrkstämman inkomma med sitt betänkande.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 28 oktober 1894

§ 2

Redogjorde Hemmansägare Jon Jonsson i Kläppe för den åt honom i Kyrkorådet den 7 oktober lämnade uppdrag att verkställa undersökning om huruvida icke kyrkans yttertak kunde provisoriskt tätas ävensom verkställa kostnadsberäkning däröver. Resultatet av denna undersökning sades nu vara det, att kyrkans förfallna yttertak icke kunde provisoriskt repareras men att å andra sidan ingen läcka därpå kunde upptäcks. Med anledning härav beslöts att vid härnäst inträffande regnväder anställa ytterligare undersökning, huruvida någon läcka verkligen förefanns, och uppdrogs denna undersökning åt Jon Jonsson i Kläppe och Olof Hemmingsson i Gärdsta.

§ 3

På derom av Arrendator Olaus Olofssson å prestbordet väckt fråga beslöts att det å gamla kyrkans tomt befintliga, vanprydande upplaget av trävirke skulle bortskaffas och att vad som funnes på något sätt användbart skulle snarast bortauktioneras, och uppdrogs verkställigheten härav åt nyssnämnde Olaus Olofsson.

§ 4

Av Arrendator Olaus Olofssson väckt fråga om bestämmande av avgäld för museets besökare, skulle såsom icke hörande till denna dags föredragningslista, förekomma till behandling vid nästa kyrkostämma.

 

Protokoll för Kyrkorådet i Marby 19 november 1894

§ 1

Föredrogs frågan om inskränkning av kungörelsers uppläsande från predikstolen och upplästes därvid den nya lagen av den 1:a nästlidne Juni så lydande; ”Förutom i de fall då enligt lag eller författning eller enligt bestämmelser i kyrkohandboken kungörelser skall uppläsas i kyrka, skall sådan uppläsning äga rum allenast när Konungens Befallningshavande därom särskilt förordnar; dock äga församling, genom beslut å kyrkostämma, medgiva, att jämväl enskildas tillkännagivande må, där sådant äskas, i Kyrka kungöras, vederbörande präst obetaget att vägra uppläsning av tillkännagivanden, som i avseende till innehåll eller avfattning funnes därtill otjänligt”

På grund därav beslöto kyrkorådet enhälligt att till Kyrkostämman föreslå, att, under förutsättning att genom kommunalstyrelsens försorg åtgärder vidtagas för ett nöjaktigt publicerande på annat sätt, alla sådana enskildas tillkännagivande, som icke enligt gällande lag eller författning eller bestämmelser i kyrkohandboken skola i Kyrka uppläsas, hädanefter böra från predikstolen avlägsnas.

§ 2

I anledning av senast i Kyrkostämma den den 28 nästlidne Oktober flera röster höjts för kyrkans ofördröjliga förseende med värmeapparat, så hade Kyrkorådet av undertecknad, ordförande, till denna dag kallats att företaga frågans förberedande, och framhölls nu därvid, att för denna angelägna saks snara genomförande talade utom andra tungt vägande skäl jämväl ett nytt förhållande att Kyrkans nyanskaffade orgel icke kunde under den årstid, varundeer gudstjänst försigginge å skolsalen, komma till användning, utan måste i enlighet med kyrkstämmobeslut av den 24 nästlidne Oktober förbliva på sin plats i Kyrkan.

Vad sakens ekonomiska sida beträffar, så kunde kyrkorådet icke fördölja för sig, att ringa utsikt nu förefinnes, att de personer, som tecknat icke influtne bidrag för ifrågavarande ändamål, skulle finnas villiga att ännu vidhålla dessa, sedan desamma en gång genom de besvär, som orsakade frågans förfall, otveksamt förskjutits, varföre man nu hade att bereda sig på såsom den enda utvägen de nödiga medlens uttaxering.

Dock föreslog Kyrkorådet, att detta belopp icke skulle uttaxeras på en gång utan under loppet av 4 eller 5 år, och borde en sådan uttaxering i betraktelse därav, att Kyrkoskulden nu vore tillfullo inbetald, icke förefaller betungande. För sakens närmare utredande beslöts emedlertid att förnya det till Olof Hemmingsson och Hemming Olsson i Gärdsta i kyrkostämma av den 7 December 1890 dess givna uppdrag att uppmäta kyrkans invändiga kubikinnehåll ävensom anskaffa priskuranter å kyrkougnar, varefter kyrkorådet hade att uppgöra kostnadsberäkning å det hela samt avgiva sitt slutliga förslag.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 26 december 1894

§ 4

I anledning därav att Fredrik Qvarnström med denna dag uppsagt sin befattning såsom kyrkovaktare, beslöts att uppdraga åt Kyrkovärden P. Olofssson i Höge att vidtaga åtgärder för tjänstens uppehållande genom annan person, intill dess ordinarie kyrkoväktaren hunnit på laglig sätt tillsättas.

§ 5

Föredrogs kyrkorådets förslag i anledning av den nya lagen angående inskränkning av kungörelseläsningen från predikstolen av den 1a juli innevarande år, vilket förslag dock icke vann Kyrkostämmans bifall. I stället godkändes ett av Bertil Nilsson i Höge framställt förslag, enligt vilket även privata personers kungörelser böra, så länge som de officiella publikationerna, varav en stor del icke är av något intresse, skola från predikstolen uppläsas, åtnjuta samma förmån, dock att deras innehåll i allra största korthet återgives med hänvisning för övrigt till anslagstavlan i sockenstugan.

 

Protokoll för Kyrkorådet i Marby 20 januari 1895

§ 1

Kyrkovaktarlönen som hitintills varit 2 kannor korn per rök borde höjas till 3 kannor per rök.

§ 2

Då det vore att önska att kyrkovaktaren hade sin bostad vid sockenstugan men boningsrummen där bredvid enligt uppgift tillhörde folkskolan och vore avsedda för Kontuberist och Kontubernykvinnan, så beslöt Kyrkorådet, som ansåg att kontuberny befattningen borde kunna förenas med kyrkoväktarbefattningen och tillika ansåg det oförsvarligt att såsom nu sist skett, de i kontubernyrummen inhysta barnen vore utan uppsikt, att hos härnäst sammanträdande skolråd göre hemställan därom, huruvida hinder mötte för kontubernyrummens beboende av Kyrkovaktaren under den förutsättning, att han tillika övertoge de med kontuberny befattningen förendade åtaganden.

§ 4

På därom av Kyrkorådet lämnat tillstånd gjordes av arrendatorn Olaus Olofssson å prästbordet följande muntliga framställning:

“Då den nuvarande kyrkoplanen var en avsöndring från löjtnantsbostället, som vid laga skiftet därför erhöll vederlag av prästbordet, men detta sistnämnda icke erhållet någon ersättning därför, så anhöll Olaus Olofsson, som icke ville uppgiva sin lagliga rätt härvidlag, att Kyrkorådet, måtte draga försorg om utredning av frågan, med vilken rätt kyrkoplanen innehades av församlingen”,

och beslöt med anledning härav Kyrkorådet att hos Kyrkostämman förorda den äskade utredningen.

 

 

Protokoll för Kyrkorådet i Marby 10 februari 1895

§ 1

Beslöt Kyrkorådet att frångå sin vid förra sammanträdet uttalade åsikt om önskvärdheten att Kyrkovaktar befattningen förenandes med kontuberny befattningen, ävensom att kyrkovaktaren skull hava sin bostad vid sockenstugan, såsom varande mindre välbetänkt med hänsyn till de förvecklingar mellan Kyrkan och skolan som därav lätt kunde härleda sig, men fasthöll å andra sidan Kyrkorådet att föreslå, att Kyrkovaktaren lön höjdes från 2 kannor till 3 kannor korn per rök, att uppbäras på hittills vanligt sätt.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 24 mars 1895

§ 1

…………… I avseende på kyrkovaktarens löneförmån beslöts med frångående av Kyrkorådets förslag och hittills gällande praxis, att lönen hädanefter skall utgå efter fyrktalet, men dock levereras in natura, och bestämdes lönen till 3 tunnor korn, vars levererande bortauktioneras till den minstbjudande, under det att det vid auktionen betingade penningbeloppet fördelas på fyrktalet.

Kyrkovaktaren äger att fortfarande för sin räkning bärga den såväl å Kyrkoplanen som Kyrkogården växande hö. 3 månaders ömsesidig uppsägning förbehålls

§ 2

I avseende på den av arrendator Olaus Olofsson å prästbordet till Kyrkorådet av den 20 nästlidne januari gjorde anhållan om utredning av den frågan, med vilken rätt Kyrkoplanen innehades av församlingen, beslöt Kyrkostämman att uppdraga åt Kyrkovärden Per Olofsson i Höge att, efter tagen närmare kännedom om frågan, och under förutsättning av den av Olaus Olofsson gjorde framställnings befogenhet, söka med honom träffa avtal härutinnan för den tid han förblir innehavare av prästbordet, men att, innan avtalet definitivt avslutas, detsamma underställs Kyrkostämmans prövning.

 

Protokoll för Kyrkorådet i Marby 7 och 14 april 1895

§ 1

Kostnadsförslag för värmeapparat

Undertecknade, vid kyrkostämma utsedda att uppgöra beräkning och kostnadsförslag för värmeapparat i härvarande kyrka ha att härmed föreslå

 

Värmeugn 400 kr

Rör , gnistsläckare m.m. 111 kr

Frakt 8 kr

Uppsättning 70 kr

_____

589.  kr

 

Rören som äro gjutna av 3/8 gods beräknas löpa mellan kyrkans valv och yttertak och utmynna vid takåsen. Vid rörens uttagande direkt upp genom kyrkans valv och yttertak minskar kostnaden med cirka 18 kronor.

Ovanstående beräkningar äro gjorda enligt priskuranter från Forsviks Aktiebolags ombud A. Lennartsson, vars villkor vi funnit av den från 5 särskilda verkstäder erhållna priskuranter vara de förmånligaste.

Gärdsta den 20 mars 1895 Hemming Nilsson Olof Hemmingsson ”

 

Sedan detta förslag blivit i närvaro av de kommitterade diskuterat, blev detsamma av Kyrkorådet enhälligt godkänt.

 

§ 2

I fråga om varifrån de erforderliga medlen skola tagas, hade Kyrkorådet anmodat nyssnämnda kommitteledamöter att jämväl tillhandagå med förslag härutinnan, och blev nu även detta förslag för kyrkorådet delgivit. Dess innehåll var följande:

Omstående penningbelopp 589 kronor våga vi föreslå åstadkommes på så sätt, att som kommunens fattigkassa för närvarande förfogar över cirka 465 kronor, som löpa endast med 2½ % ränta; 400 kronor av densamma upplånas samt återstoden 190 kronor av enskild person, och att dessa upplånade medel amorteras medelst kommunens erhållna brännvinsmedel cirka 90 kronor per år, därav först de 190 kronor av enskild person och sedan fattigkassan. Skulle förestående förslag av Kyrkostämman godkännes, borde någon extra utdebitering för ändamålet icke erfordras.”

Även detta förslag blev av Kyrkorådet, med föregående av det, Kyrkorådet av den 19 November 1894 framställde förslag, enhällig godkänt med det tillägg att den befintliga värmeapparatsfonden reserveras för oförutsedda behov: och skulle kyrkostämman härom kungöra näst kommande predikohelg.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 23 maj 1895

§ 2

(Angående kyrkorådets förslag till finansiering av värmeapparat)

 

…………Emot detta förslag uppträdde fattigkassan föreståndare, som i stället föreslog, att denna kassa lämnades orörd, och att de för värmeapparaterna erforderliga medel till sitt hela belopp upplånades på annat håll, men att skulden amorterades på sätt Kyrkorådet föreslagit, och blev nu detta sista förslag av kyrkostämman antaget.

Därefter beslöt Kyrkostämman enhälligt, att en värmeapparat under nu ingående sommar skulle för Kyrkan anskaffas och uppsättas i huvudsaklig överensstämmelse med det avgivna förslaget med rätt för de personer, åt vilka Kyrkostämman uppdraga att ombesörja verkställigheten därav att för uppsättningen anlita kompetent person ävensom att ifråga om detaljerna fatta de anordningar, som efter dennes anvisningar prövades ändamålsenligast.

§ 3

Delgavs av Hemmansägare Per Bertilsson i Bynom till Kungl. Domänstyrelsens ingenjör ansökan om upplåtelse av mark från Marby prästjords utskog för anläggning av körväg mellan Överhallens by och fäbodelägenheten Bydalen, över vilken ansökan ej mindre vederbörande Jägmästare än och Överjägmästaren avgivit livligt tillstyrkande utlåtande och hade nu Kyrkostämman efter vederbörligt erhållen kallelse att till Kungl. Befallningshavande avgiva infordrat utlåtande. Efter det till saken hörande handlingar blivit upplästa, beslöt Kyrkostämman enhälligt att för sin del obetingat förorda ifrågavarande ansökan.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 7 juli 1895.

§ 1

Efter skedd vederbörlig kallelse sammanträdde röstägande ledamöter i och för val av Kyrkoväktare. Och sedan Kungörelsen härom ånyo upplästs med däri intaget av Pastor uppfört förslag, nämligen i 1:a rummet Jon Jonsson Björk i Kläppe, i 2:a rummet Odelstorparen Jöns Sandkvist i Gruvan samt i 3:e rummet Arbetaren Sven Olof Tannlund i Välje; företogs nu valet medelst uppläsande av röst och fyrktalslängden, och med anteckning för varje röstande av hans i längden åsatta fyrktal; och befanns resultatet hava så utfallit att Hemmansägaren Jon Jonsson Björk erhållit röster för 192 fyrken, Odelstorparen Sundkvist för 63 fyrken och Arbetaren Sven Olof Tannlund för 5 fyrk; vaden den förstnämnde eller Hemmansägaren Jon Jonsson Björk i Kläppe förklarades vara av kyrkstämman vald till Marby församlings Kyrkoväktare, och skulle utdrag av detta protokoll honom såsom fullmakt tillställas

 

P.G. Carlsson

Ordf.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 29 september 1895.

§ 2

Utgift och inkomststat för 1896 413:65 kr.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 25 oktober 1895.

§ 3

Beslöts på förslag av Kyrkovärden Per Olofsson att de under åren 1892-1895 kyrkan åsamkade skulder, nämligen skiftesskulden av år 1892 utgörande 428: 23, orgelskulden av år 1893 utgörande kr 500, skiftesskulden av år 1895 utgörande 150 kr samt värmeapparatsskulden av samma år utgörande 550 kr måtte konsolideras eller sammanslås, och att de lån, som för dessa skulder vore upptagna, måtte konverteras till en enda, samt att detta beslut för att vinna bindande kraft måtte underställas K. Majts. prövning och fastställelse och uppdrogs detta sistvarande åt kyrkostämmans ordförande .

§ 5

Av kommittén för värmeapparatens uppsättande väcktes frågan om lämpligaste platsen för denna apparat. Av den diskussion, som i anledning härav uppkom, framgick, att en del önskade hava apparaten placerad på norra sidan, medan andra däremot på södra sidan. Som emedlertid denna detaljfrågas avgörande tillhörde kommittén, ville kyrkostämman icke taga vidare befattning med densamma men beslöt i anledning av den förda diskussionen, att kommittén skulle förstärkas med ännu en ledamot, nämligen Hemmansägaren Bertil Nilsson i Höge.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 25 mars 1896.

§ 1

I anledning av skolrådets den 9 nästlidna februari fattade och av skolinspektör gillade beslut i fråga om ett av utsedda kommitterade framlagt förslag till upphjälpande av distriktets skolväsende – att frågan om skolväsendets reformerande måtte anstå, till dess att Marby församling hunnit mogna för en frivillig skilsmässa från Hallen, hade ordföranden ansett det vara på sin plats att inhämta Marby församlings närvarande ståndpunkt i avseende på detta förslag och fördenskull utlyst dagens Kyrkostämma. Sedan diskussion härom fortgått, vari ingen enda yttrade sig för skilsmässa blev utan någon som helst meningsskiljaktighet det utlåtandet givet att Marby församling f.n. icke önskar skilsmässa från Hallens församling i fråga om skolväsendet, utan håller på att föreningen fortfarande upprätthålles.

 

Protokoll vid Kyrkoråd i Marby 25 mars 1896.

 

Förslag till utgift och inkomststat för 1897 350:10 kr.

 

Protokoll vid Kyrkoråd i Marby 6 december 1896.

§ 1

Föredrogs en så lydande skrivelse;

 

Till Herr Ordförande i Marby församlings kyrkostämma.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla det min avlöning som organist i Marby från och med nästa års ingång höjes till 100 kronor. Skulle denna min begäran ej kunna beviljas, anhåller jag att från och med samma års ingång bliva från befattningen entledigad.

Marby, Gärdsta den 1:a December 1896. Olof Hemmingsson.”

 

Med avseende härpå beslöt kyrkorådet, som icke ansåg sig kunna tillstyrka den begärda lönetillökningen såsom varande alltför stor för att äga någon utsikt att av kyrkostämman beviljas, att nu inkalla Olof Hemmingsson för att med honom söka uppnå en överenskommelse, som ägde någon utsikt till framgång. Resultatet av denna underhandling blev att pretentionerna nedbragtes till 75 kronor per år; och beslöt därpå kyrkorådet att till kyrkostämman föreslå, att organistens avlöning för den det tid befattningen innehavdes av Olof Hemmingsson, höjes till nämnda belopp.

 

Protokoll vid Kyrkostämma i Marby 7 december 1896.

§ 4

Delgavs ej mindre Olof Hemmingssons skrivelse av den 1 innevarande December med anhållan om höjande av hans avlöning såsom organist till 100 kr från och med nästa års ingång eller i annat fall om entledigande från befattningen, än och densammes skrivelse av den 22 dennes, vari hans i förra skrivelsen gjorda ansökan om löneförhöjning återtogs och i stället anhålles om entledigande från befattningen – varjämte i en särskild skrivelse meddelas, att Handlanden Hemming Nilsson i Gärdsta förklarade sig villig att åtaga sig orgelspelningen. I anledning härav, och sedan ordföranden erinrat, att Olof Hemmingsson såsom icke varande efter lag tillsatt organist, hade full frihet att avgå när han det önskade, föreslogs, att man nu genast borde träffa överenskommelse med Hemming Nilsson om övertagandet av orgelspelningen, helst denne vore personligen tillstädes, och blev detta stämmans beslut, varjämte årliga arvodet för honom bestämdes till 50 kr. Och förklarade sig Hemming Nilsson villig att tills vidare övertaga orgelspelningn, ehuru han helst sett, att det av hans fader framställda förslaget om platsens besättande på laglig väg genom att kungöra densamma till ansökning ledig vunnit stämmans bifall.

 

Tillbaka