Hallens Härads Rätt den 18 februari 1779.

 Rågång Välje Myckelåsen 1779.

År 1779 den 4de och 5te oktober voro vi undertecknade kallade på rådgångs linjens uppgående emellan Wälin och Möckelåsen i Marieby Socken i närvaro av Kyrkovärden Jöran Olofsson i Welin, som även var fullmäktig för gästgivaren Pär Olofsson i Kläppe och för Bonden Gudfast Olofsson i Kläppe, Tingsprofossen Pär Pärsson i Welin, samt Bönderna Anders Jacobsson i Böle som och var fullmäktig för Bonden Jan Ersson i Kläppe och för Bonden Pär Einarsson i Böle, dess son Dragon Einar Högdin, på Wälinsidan. 

Och på andra sidan eller Möckelåsen, Bonden Anders Johansson och Johan Helinsson i Möckelåsen, Nämndemannen Gunnar Olofsson och Bonden Lars Olofsson i Trappnäs, för hemmanet No 1 i Trusta, Bonden Olof Mårtensson som även var fullmäktig för sin Broder Olof Mårtensson i Trusta, för Enkan Ingeborg Ersdotter i Verkön dess Dragon Olof Wallberg, samt för sin del Skräddaren Johan Hoff även och fullmäktig för sin svåger Pär Fastesson i Wärkön och skedde rådgången som härefter fölin

1.  Först samlades vi i Möckelåsen då vi efterfrågade om något rådgångs sten fanns att uppvisa, varefter vi kunde hava att rätta, men svarades att sådant intet fanns, utan långeliga tider varit såsom oskift, men efter gamla sagor berättades, att skillnaden begynnas vid Welinsån, där Möckelåsen och Welin stöter tillsammans, med sina slåtter, därest vi nedsatte en påle till märke med 15 skåror, därifrån vi utsatte stång rå, efter linjen sydväst, upp till en grind som kallas Helleds grinden som även varit hållen för skillnad eller ände, och där gjordes ett litet knä på linjen ungefär vid pass västsöderst ända fram till vintervägen på Rödflon kallad, därest och en påle nedsattes med femton skåror märkt. Och sedan fölin vintervägen till Medskogtjärnen som är ändamärke.

2.  Efter förenämnda linjen från Welinsån till vintervägen på Rödflon, är så överenskommit, att skifteshaga skall uppsättas, men sedan fölin vintervägen till Medskogstjärnen som är ändamärke, och blir ingen skifteshaga, och sedan skifteshagan slutar, nyttjas mulbetet samfällt på bägge sidor. Men förbehålles på det kraftigaste att slåtterna behålla var och en som de från ålder innehaft, utan det ringaste åtal både nu och i framtiden.

3.  Nära intill Welinsån har Bonden Pär Einarsson i Böle, nyligen uppodlat ett änge som kom på östra sidan om linjen men kommo i vänlighet överens att det samma äng behålla, utan något klander eller åtal både nu och i kommande tider.

4.     Bonden Pär Pärsson i Svedin har någon starslått på Storflon kallad som är .hävd, gick linjen nu över förenämnda starslått, men förbehålles att skifteshagen kröker sig väster om ovannämnde starslått och sedan in på Parternas linje igen, som av samtliga delägaren å bägge sidor samtycktes utan något åtal, och så mycket som hagan eller skifteshagan där igenom blir längre, skall Pär Pärsson i Svedin stänga och underhålla.

Vilket alltsammans underställes Wälborne och Vittlagfarne Herr Härads Hövdingen samt den Lofl. Härads Rättens gunsträttvisa omprövande till stadfästelse.

      Pehr Svedin

      Erik Jonsson i Kläppe

      Mårten Mårtensson i Bäck Nämndeman

 Jöran Olofsson i Welin, Anders Jonsson i Böle, Dragon Einar Högdin fullmäktig, Pär Pärsson i Welin, Johan Ersson i Kläppe är fullmäktig,  Anders Jonsson i Böle, fullmäktig för Pär Olofsson i Kläppe, Jöran Olofsson i Welin, Johan Helinsson och Anders Johansson i Möckelåsen, Gunnar Olofssson och Lars Olofsson i Trappnäs, Olof Mårtensson och Nils Mårtensson i Trusta, Johan Hoff och Pär Fastesson  samt Dragon Olof Wallberg i Verkön.

 

--------------------

 

Efter uppläsande härav och sedan vederbörande jordägare dels själva, och dels genom laga fullmäktige vidkänt innehållet varvid icke gjordes någon påminnelse, än av gästgivare Pär Olofsson i Kläppe vilken hävdade, att även bort utsättas på vad sätt, och efter vilket skifte haga och hägnad uppsättas bör.

 

Tillbaka