Ur Protokoll för storskifte av utmarker för Myckelåsens by 1800.

 

 

År 1800 den 10 juni inställte sig undertecknad Löjtnant och tillförordnad Lant-mätare uti Möckelåsens By av Marby Socken och Jemtelands Fögderi, att, till följe av Konungens Höga Befallningshavandes under den 10 juli 1797 avgivne förordnande, dela berörda Eng, Utmark samt uppgå och röslägga Råskillnaderna omkring densamma:

Närvarande till biträde med förrättningen Nämdemännen Pål Pålsson i Kläppe av denna och Måns Olofsson i Månsåsen av Sunne Socken, varjämte såsom Delägare sig infunno Regements Skrivare Wälädle Herr Johan Lenaus och avlidne Mårten Pärssons Enka Märeta Olofsdotter biträdd av Eric Jacobsson i Goxåsen för 2 ¼ Tunneland Skatt vardera, samt Lars Olofssson och Olof Andersson från Trappnäs uti Hallens socken, Nils Mårtensson och Nils Jonsson från Trusta jämte Pär Fastesson och Faste Nilsson från Werkö By uti Norderö Socken. Dessutom kommo följande angränsande tillstädes, nämligen ifrån Ovikens Socken Sven Svenson och Jöns Nilsson från Rörön, Olof Olofsson och Olof Pärsson från Önsta, Olof Pärsson från Wästeråsen för sig och övriga Byamännen samt Salomon Hansson och Anders Martinsson från Häxåsen, och ifrån Marby Socken Olof Göransson från Welje och Nämndeman Pär Pärsson från Svedje.

Efter uppläsande av anförde Förordnande och sedan ej något emot göromålets företagande var att andraga, anmälte Trappnäs och Trusta Byamän, att de även tilltrodde sig äga rättighet till Skogs och Utmarks åtnjutande uti denna By, som de ville bestyrka med ett av Underlagmannen Pär Olofsson den 24 Sept 1650 utfärdat Protokoll, varav inhämtades, att, bemälte byamän sig tillhandlat 2:ne Tunneland och 2:ne Spann Åker med de lotter och lunder som därunder höra, viljandes därutav draga den slutsats , att härmed förstods, det de uti Byn borde erhålla ägor för 2 ½ Tunnland eller 5/12 Mantal, men vid företeende av ett utav Herr Häradsskrivaren Pehr Wilh. Granbom meddelt Jordeboks Extrakt för Hallens socken befanns, att Lars Olofsson och Gunnar Olofsson eller numera Olof Anderssson i Trappnäs endast skatte för 5 5/6 Tunneland tillsammans därstädes samt att varken uti denne eller gågne årens Jordeböcker, någon särskild skatt för dem av dem uppgivne lägenheter, fanns upptagen.

Trusta byamän åberopade sig även ovan nämnde Protokoll och sade sig vara delaktige till hälften mot Trappnäs Jordägare, men hade ej något Jordeboks Extrakt att upp-visa. Faste Nilsson och Pär Fastesson yttrade på tillfrågan, det de alldeles intet voro försedde med några dokumenter, utan ansågo sina här i byn innevarande lägenheter endast såsom Urfjellsägor.

Jordägarne och angränsande tillsades, att skillnadernas uppgående följande dagar skulle företagas, varföre nu endast överlades om hantlangning till anbefallt fort-skyndande och

                    Den 11 juni.

gjordes början vid Möckelåsbäcken, med skillnadens upphuggande emellan Möckelåsen och Önsta Byar i ömsesidas delägares närvaro, då linjen förut uppgicks till Bölessand-floholmen och vidare därifrån till Kallsickelån, där Wästeråsens Jordägare vidtogo och följde emot denna Bys skog efter berörde Å till dess de efter något tvistande slutligen kommo överens om att stadna vid en uti samma Å varande jordfast sten sydösterom den så kallade Lill- eller Hökenbergs myran, varifrån linjen efter ett nu företett och år 1580 upprättat Pergamentsbrev jämfört med Lovl. Ovikens Härads-Rätts Föreningsdom av den 17 okt 1770 gick rätt fram till Brattholmen: men som Olof Pärsson i Wästeråsen genom denna linjesträckning förlorade någon starrslått på nämde Lillmyran; så efterlät Nils Persson i samma by, att den förre till ersättning därföre skulle västerst på den senares ägande Stormyren få bärga hälften så mycket starrslått som han nu bortmist.

                    Den 16:de

Inkommo Nämdemannen Jonas Renström ifrån Låsböle i stället för Pål Pålsson i Kläppe samt uppå kallelse Häxås Byamän, då skillnaden emellan deras och Möckel-åsens skogar efter ömsesidas överenskommelse upphöggs ifrån Brattholmen till södra ändan av Medskogtjärnen; medgivande dock, Häxås Jordägare, att Myckelås Fäbodelägare skulle vara obetaget få beta sin boskap på Häxås skogen invid skillnaden, med kraftigaste förbehåll likväl, att ingen skada på slåtterna måtte därigenom förorsakas, och till förekommande varav de sade sig hos Lovl. Härads Rätten vilja söka vitesdom häremot.

Enär Rörö Byamän infunno sig att upphugga rågången emellan dem och Möckelåsen, stadnade Jordägarna på både sidor i det enhälliga beslut, att ehuru Möckelåsen till Bäckebron vid Möckelåsängen hittills ständigt utgjort skillnad emellan dessa byar, så skulle samma rågång nu till redighets vinnande upphuggas rätt fram: dock, som Rörö Byalagsmän i anseende till bäckens krökning blivit lidande, om linjen tagits rätt berörde ändmärken emellan, så förenades därom, uti Önsta skillnaden göra början Sjuttiofem (75) alnar sydväster om bäcken, samt därifrån på linje rätt till Bäckebron, vilket och nu verkställdes.

För så kallade Skallböles godset tillstädeskom såsom innehavare Nämndeman Pär Pärsson i Svedje och anmälte på tillfrågan, att skillnaden emellan samma utgods och Möckelåsen alltid gått ifrån Bäckebron efter Möckelåsbäcken till dess infallande i Getåsån, vilket å motsvarande sida ej bestreds; men, såvida denne bäck är mindre betydlig och dess många bukter förorsaka en alltför oordentlig rågång; så jämkade ömse sidas Delägaren denna skillnad medelst rätta linjers uppgående på sätt Kartan och rågångsbeskrivningen utvisa, dock så, att ingendera Parten genom mistning skulle bliva lidande.

Ifrån Möckelås bäckens utlopp i Getås ån följde Möckelåsens skog emot Getåsen till den Welje Byamän vidtoge, varifrån efter tillsägelse sig inställde Olof Göransson i Welje samt Bönderna Enar Persson och Jacob Andersson ifrån Böle, vilka företedde Hallens Lovl. Häradsrätts Utslag av den 18 December 1779, av innehåll, att Parterna till bemälte Häradsrätt stadfästelse inlämnat en rörande skillnaden dem emellan träffad förening, som innehöll iföljande punkter nämligen

1:mo

Skulle rågången begynnas vid Weljesån, där Welje och Myckelåsen med sina slåtter stöta tillsamman och därifrån gå upp till Hålleds grinden,där ett litet knä gjordes till vintervägen på Rödflon, varest en påle med femton ihuggna skåror nedslogs, varifrån skillnaden sedan följde Vintervägen till Medskogstjärn. Ifrån Weljesån till Rödflon skulle skifteshage uppstängas, men söderom skulle Mulbetet förbliva samfällt.

2:do

Skulle envar få behålla sina slåtter, på vilken sida de än kunna falla.

3:tio

Det äng, som Pär Enarsson i Böle uppodlat österom linjen vid Weljesån, skulle han alltid få behålla, samt

4:to

Skulle skifteshagen kröka sig västerom Pär Pärssons i Svedje starrslått på Storflon.Efter uppläsandet härutav anmärkte Möckelås Jordägare, att, såvida deras och Weljes skogar före år 1779 varit samfälte, och de genom den träffade och här ovanföre nämde Föreningen blivit på det högsta lidande samt i mistning av deras skattskyldiga jord; så påstodo de, att örtuga delning nu måtte förrättas över båda skogarna, varuti Welje Delägare ej ville ingå, utan efter någon överläggning träffades å ömse sidor den fri-villige överenskommelsen, att ifråga varande råskillnad skulle taga sin början vid Getås- eller Weljesån, där Möckelåsen och Weljes ängarna stöta tillsammans och gå i sydväst till Hålleds grinden, där den bröts litet mera i norr efter förra sträckningen till 100 alnar nära Storfloänget, varest åter ett knä formerades något mera i norr till Storflon, 660 alnar ifrån sistnämnde märke, där sluteligen ett knä gjordes, varifrån linjen gick västerut till södra ändan av Medskogstjärnen, och skall hädanefter vardera byn behålla de lägenheter som falla inom rågångarne, samt emellan Storflon och Med-skogstjärnen förbliver Mulbetet hädanefter samfällt, dock med kraftigt förbehåll att ingen skada på slåtter å någondera sidan vid ansvar må förorsakas.

För Enar Pärssons här ovanförut nämde slått, som nu kom på Möckelås sidan, utfäste sig dess med-Intressenter att lämna honom billig ersättning. Vidare var ej att anföra.

För Mårten Persson nyligen timade dödsfall, måste så med denna Förrättnings fullföljande tills vidare göras anstånd.

 

Möckelåsen den 23 juni 1800. 

Joh. Jåc. Stagnell  genom Eric Calwagen.

 

Tillbaka