Hallens Härads Rätt den 27 September 1761

 

Visades en den 26 denna månad av Länsmannen Boman och tvenne Nämndemän förrättad syn och värdering å Skattehemmanet No 2 i Möckelåsen, bestående av 2 1/4 tunneland som blivit utsatt till Tu hundrade och sextio daler Silvermynt, men hava ej funnit hemmanet tåla klyvning.

Varjämte den förening är träffad emellan fadren Helge Jonsson i Möckelåsen och hans barn, att när fadren ej mäktar längre förestå hemmanet, så skall han njuta födoråd i livstiden, nämligen tre mälingar sådd åker, jämte en liten åker, Högåsen kallad, som fadren själv besår, föda för två kor och åtta småfäkreatur, häst till kyrkan och andre nödige ärenden; så ock Nyänge och Kvarnrödningen.

Efter fadrens död njuter Hustrun Ingeborg Jeppesdotter årligen två tunnor korn, föda för en ko och fyra småfäkreatur, trädesland till två kannor ärter; utfästande sig och barnen att hos sin fader bliva i tjänst så snart som annon båds, så framt de ej träda i giftermål och därigenom föranlåtne att föredra sig utan fadren.

 

Tillbaka