Hallens HäradsRätt den 23 september 1794.

 

Förlades och upplästes en om Skattehemmanet Möckelåsen upprättad avhandlingsskrift, lydande som följer:

 

 

Å nedanstående dato göre undertecknad härmed vitterligt, det jag med fri och otvungen vilja upplåter och försäljer mitt ärvda Skattehemman No 1 bestående av två och ett fjärdedels tunneland i Myckelåsen, Marby Socken och Hallens Tingslag, med alla därtill hörande hus och ägor, vilka därunder nu lyda och de som hädanefter lagligen tillvinnas kunna, så när som fjärran, intet undantagande av vad namn det helst vara må, till min ende son Helje Johansson, dess hustrur, barn och arvvingar, att evärderligen bruka och äga såsom annan sin välfångne egendom, emot en betingad och överenskommen Köpesumma Trehundrade tjugotvå Rdr Riksgäldsmynt.

Dessutom i årligt födoråd under min livstid, två mälingar i trädd sädesåker, Halvarstäkten ungefärligen av samma mälingars vidd, Hängsleåkern bestående av en halv mäling, Lång Käll ristan utgör fem mälingar, dessa åkrar skall födorådsmannen beså och hävda bäst han vill och gitter; och när han ej förmå dessa åkrar hävda och bruka, så tillfalla de genast hemmansåboen utan någon ersättning på ett eller annat sätt.

Till slått det så kallade Byänge bestående av fyra hölador och Lillrödningen varest en lada befinns i Bovallen, en liten backe varå kan fås ungefärligen en skrinda hö, tre starrgolv slåtter på Sälgbacksflon, ett starrgolv i Hökenbergsmyra. Föda för två kor, två getter och två får, en mark humle årligen.

Till husrum den nya byggningen väster på Gården, vartill Helje skall vara behjälplig med murens uppsättande och något mera arbet eller vad han kan åstadkomma.

Efter mina dagar så kommer födorådet att ändras, nämligen föda för en ko, en get och ett får, en mäling i sådd, trädd åker och halva mälingen uti Hängsleåkern, förestående mälingar tages norr om Gården ovanför Stolphärbärget, på bägge sidor om vägen. Sedan jag ej mäktar längre förenämnde Slåttlägenheter, så skall Helje eller hemmansåboen bespisa mig mi ved och värma, skjuts till och ifrån kyrkan samt andre ounggänglige ärenden, vartill hästkreaturet lämnas.

Slutligen anmärkes det min yngsta syster Kerstin, skall när som omtränges, i sin övriga livstid äga sin tillbörliga näring och skötsel uti gården, emot dess nu innestående jordalösen.

Emot förestående förmåner avhänder jag mig genast bruket och nyttningen av Hemmanet Myckelåsen om 2 ¼ tunneland till min Son Helje Johansson och må han hos Högädle Herr Häradshövdingen samt den Lofl. Rätten om laga stadfästelse härå.

Vilket allt i tillkallade vittnens närvaro stadfästes.

Myckelåsen den 20 augusti 1794

Johan Heljesson i Myckelåsen avträdare
Helje Johansson tillträdare

Vittna

Norbergsson
Pål Mårtensson i Getåsen

 

Tillbaka