Hallens Häradsrätts dombok 25 September 1804

 

 

Olof Andersson Åström köper 1804 halva hemmanet Myckelåsen 1, ”Anners Ers”. Hemmanet var belastat med födoråd. I tingsrättens protokoll som avhandlar detta ägarbyte finns dessa födoråd redovisade.

 

1 o

Att födorådsmannen Johan Heljesson i Möckelåsen njuter dess uti Hallens Häradsrätts Protokoll den 23 September 1794 upptagna födorådsförmåner tillgodo, med undantag, att enär det nämnes uti födorådsöverenskommelsen om förminskandet efter Johan Heljessons död, föreslås om Johan Heljessons Hustru Agnis Olsdotters livstid: varefter de komma att upphöra; såsom ock att enär Johan Heljesson och dess hustru icke själva kunna förskaffa ved till husbehov, så böra de lämna till hemmansägaren ett försvarligt hästkreatur eller dess värde 10 Rdr Banco, i annat fall måga de förskaffa sig ved och värma en eller bägge de för sig bekvämligast finna, utan någon tyngd för hemmansägaren.

 

 

5 o

Förbehölls nu för avledne Mårten Perssons Enka, Maeret Olsdotter i hennes övriga livstid uti årligt födoråd 2 tunnor väl rensat korn, sådant som på hemmanet växer, föda för en ko, ett får och en get, till husrum mellankammaren uti vardagsbyggnaden, ett herberge söder om gården jämte ved och värma, vilket födoråd efter Johan Heljessons död kommer för Enkans att förökas med en mäling korn uti trädd och sådd åker, där nu Johan Heljesson den innehaver eller norrom gården ovanför stolpherberget, antingen på östra eller västra sidan om vägen, föda för ett får och en get, och skola kreaturen alla tider på året vårdas och skötas av hemmansinnehavaren såsom och småkreaturens avföda till följande höst.

 

Möckelåsen den 5 te April 1804

Anders Kilstrand

 

 

Tillbaka