Hallens Härads Rätt den 1 oktober 1812.

  

 

Som jag Johan Hoff och min Hustru Greta Sophia Wallberg nu kommit till så hög ålder, det vi ej mäkta sköta och bruka vårt ägande Torp i Möckelåsen, så hava vi med fri och otungen vilja beslutat att det samma överlämna till vår Son Faste Johansson, emot det han till sina övriga syskon, Brodern Pehr Åström och Systern Lucia gift med Jöns Hindriksson i Fastgården såsom utlösen betalar Sextio sex Riksdaler 32 Skillingar Riksgälds till vardera,

 och dessutom giver mig Johan Hoff och min Hustru Greta Sophia Wallberg årligen i vår övriga livstid följande förmåner, nämligen Två tunnor korn, föda för en ko och sex småkreatur, ett par skor vardera, och rättighet att beså en mäling åker, samt dessutom nödig vedbrand och skötsel då vi den behöver, så väl som skjuts till och ifrån kyrkan, den lösegendom som efter oss finnes kvar, skall tillfalla syskonen och barnen gemensamt, utom murpannan och åkerharven som skola tillhöra Sonen Faste enskilt.

 Således och på dessa villkor avlämna vi vårt ägande Torp till vår Son Faste Johansson, att för sig, tillkommande hustru och barn, evärderligen äga och omvårda, samt därvid lagfara bäst han gitter och kan.

Orrgården den 29 de September 1812

                                 Johan Hoff och Greta Sofia Wallberg

Wittna 

B.G. Lindeberg 
Löjtnant                                     

Per Olofsson i Borgen                                   Faste Johansson
 Bondeson                                                         tillträdare

 

 

Tillbaka